Opublikowane w

Możliwość utworzenia Polskiego Związku Krav Maga

Celem, w jakim tworzone są polskie związki sportowe, jest organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa. Tworzone są one przez związki sportowe i wymagają zgody wyrażonej przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.[1]

Czytaj dalej Możliwość utworzenia Polskiego Związku Krav Maga

Opublikowane w

Organizacja sportu w Niemczech

Na świecie wyróżnia się dwa modele regulacji sportu – model interwencjonistyczny oraz model nieinterwencjonistyczny. W pierwszym z nich kierowanie sportem i jego nadzorowanie jest uprawnieniem i obowiązkiem państwa.

Czytaj dalej Organizacja sportu w Niemczech

Opublikowane w

Instruktor krav maga

Uprawnienia państwowe instruktora sportu

Warunki, które musi spełnić kandydat na trenera lub instruktora sportu określone są w art. 41 ust. 3 u.s.  Zgodnie z nim kandydat musi:

Czytaj dalej Instruktor krav maga

Opublikowane w

Krav maga wobec ustawowej definicji sportu

Definicja legalna sportu znajduję się w art. 2 u.s. Zgodnie z nią sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Czytaj dalej Krav maga wobec ustawowej definicji sportu

Opublikowane w

Kadencyjność prezesa zarządu polskiego związku sportowego

Ostatnim moim działaniem w 2017 roku jako lobbysty jest wola podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie zmiany przepisów ustawy o sporcie, tj. art. 9 ust. 2. Który stanowi, że:

,,Funkcję prezesa zarządu polskiego związku sportowego można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje”.

Czytaj dalej Kadencyjność prezesa zarządu polskiego związku sportowego

Opublikowane w

“Przeniesienie” klubu z rejestru starosty do KRS-u

Według obecnego stanu prawnego, nie ma możliwości bezpośredniej “migracji” uczniowskiego klubu sportowego i klubu sportowego figurującego w ewidencji starosty do KRS-u w związku z zamiarem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli klub wpisany do ewidencji zamierza prowadzić działalność gospodarczą, musi z tej ewidencji zostać wykreślony (klub traci zatem swój byt prawny), a następnie należy rozpocząć całą procedurę rejestracyjną do KRS (formalnie powstaje nowy podmiot).

Czytaj dalej “Przeniesienie” klubu z rejestru starosty do KRS-u

Opublikowane w

Odpowiedzialność dyscyplinarna w polskim związku sportowym

Odpowiedzialność dyscyplinarna  w ramach polskiego związku sportowego, a także w ramach okręgowych związków sportowych realizowana jest na podstawie regulaminu dyscyplinarnego, który dany związek sam uchwala, tzn. ma swobodę wyboru organu, czynów zagrożonych odpowiedzialnością dyscyplinarną czy procedurę pociągnięcia danej osoby do odpowiedzialności.

Czytaj dalej Odpowiedzialność dyscyplinarna w polskim związku sportowym

Opublikowane w

Ogłoszenie nowelizacji ustawy o sporcie

W poniedziałek 28 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, która wielokrotnie była przedmiotem wpisów na naszym portalu.

Czytaj dalej Ogłoszenie nowelizacji ustawy o sporcie

Opublikowane w

Nowelizacja ustawy o sporcie już podpisana

Na łamach naszego portalu niejednokrotnie poruszaliśmy kwestię planowanej nowelizacji ustawy o sporcie. Na bieżąco śledziliśmy przebieg procesu legislacyjnego i omawialiśmy propozycje zmian. Znamy już ostateczny kształt ustawy, która została podpisana przez Prezydenta w środę 2 sierpnia 2017 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 w istocie wprowadza do polskiego systemu prawa sportowego szereg istotnych zmian.

Po pierwsze, rozszerzono definicję sportu o „współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego”. Rozszerzona definicja nie pozostawia wątpliwości, że w kategorii sportu w rozumieniu ustawy mieszczą się sporty takie jak szachy, brydż sportowy czy chociażby przybierające na popularności sporty elektroniczne.

Drugą kluczową zmianą jest znaczne rozszerzenie zawartego w art. 9 ust. 3 ustawy o sporcie katalogu okoliczności wyłączających możliwość pełnienia funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego. Obecnie członkiem zarządu polskiego związku sportowego nie może być m.in osoba, która:

  • była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.;

  • była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji;

  • posiada jakiekolwiek akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez związek jego zadań statutowych.

Ponadto, w związku włączeniem członka zarządu polskiego związku sportowego do katalogu osób rozumianych przez ustawę jako pełniące funkcje publiczne, osoba kandydująca na tę funkcję będzie obowiązana złożyć do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oświadczenie lustracyjne. Celem przedmiotowych zmian ma być w założeniu ustawodawcy: „zwiększenie przejrzystości działania polskich związków sportowych i zapobieganie konfliktom interesów poprzez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń, które wykluczają zasiadanie we władzach polskich związków sportowych”.

Warto odnotować także kompleksowe zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym, wyróżnień, nagród pieniężnych oraz odznak, które wymagają jednak osobnego omówienia.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem zmian dotyczących stypendiów, wyróżnień, nagród pieniężnych oraz odznak, które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Dla polskich związków sportowych kluczowy jednak jest art. 5 podpisanej ustawy, zgodnie z którym PZS-y mają 12 miesięcy od wejścia ustawy w życie na dostosowanie swoich statutów oraz regulaminów do wprowadzonych zmian. Należy zatem pamiętać, aby terminowo i prawidłowo zmodyfikować przepisy wewnętrzne PZS-ów.

Opublikowane w

Prace nad nowelizacją ustawy o sporcie

Jak już informował na swoim blogu w dniu 25.11.2016 roku Maciej Broda, w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD52 ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie. W mojej ocenie jest to najlepszy moment, by wsłuchując się „w głos środowiska” zaproponować zmiany i znowelizować ustawę również w tych kwestiach, które w większości uznamy za konieczne. I nie są to słowa bez pokrycia, bowiem jako oficjalny, zarejestrowany lobbysta mam uprawnienie występować zarówno o zainicjowanie prac legislacyjnych, jak i do takich przewidywanych prac legislacyjnych przystąpić.

By to jednak uczynić potrzebuję konsultacji i państwa poparcia. Dlatego też odsyłam i bardzo proszę o zamieszczanie swoich postulatów na stronie lobbingdlasportu.pl.

Poniżej – dla przypomnienia – tekst z bloga Macieja Brody o przyczynach wprowadzenia zmian i proponowanych rozwiązaniach. Podkreślam jednak – poza nimi – przy okazji planowanej nowelizacji możemy także postulować zmiany, które w naszej ocenie są konieczne. Zachęcam zatem do dyskusji i przedłożenia własnych postulatów.

Jednym z głównych celów wprowadzenia nowelizacji jest zapewnienie większej przejrzystości w działalności polskich związków sportowych. Z udostępnionych informacji wynika, że zmianom kolejny raz ulegnie przepis art. 9 u.s., dotyczący obowiązków i zakazów nakładanych na członków zarządu polskiego związku sportowego, m.in. zakazu pełnienia tych funkcji przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa PRL. Przy okazji tego zagadnienia już teraz warto zastanowić się, jak będą wyglądały przepisy przejściowe w przypadku wyżej wskazanych osób, wybranych do władz związków sportowych, w przypadku wejścia w życie ustawy w trakcie trwania ich kadencji. Przy okazji omawiania zagadnień związanych z członkami zarządu warto wrócić również do dyskusji na temat przepisu ograniczającego pełnienie funkcji prezesa zarządu polskiego związku sportowego. Analizę tego zagadnienia w kontekście tegorocznych wyborów przedstawiliśmy w artykule Kadencyjność Prezesa PZS.

Rozszerzeniu ulec ma również zakres nadzoru Ministra Sportu i Turystyki, który objąć ma również wewnętrzne przepisy obowiązujące w polskich związkach sportowych. Więcej o tej kwestii pisaliśmy na łamach portalu w artykule pt. Zmiana zakresu nadzoru Ministra Sportu i Turystyki?. Być może przy okazji rozpatrywania tej kwestii, warto pochylić się szerzej nad problematyką treści regulaminów dyscyplinarnych obowiązujących w polskich związkach sportowych. Z naszego doświadczenia wynika bowiem, że akty te nierzadko nie spełniają wymagań określonych w ustawie o sporcie, co ma istotny wpływ na sposób rozstrzygnięcia postępowań dyscyplinarnych.

Rozszerzeniu ma ulec również definicja sportu wskazana w art. 2 ust. 1 ustawy. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu: Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. W ocenie ustawodawcy powyższa definicja powinna obejmować również formy aktywności umysłowej, których celem jest poprawa ogólnej sprawności intelektualnej, w tym myślenia przyczynowo skutkowego oraz koncentracji. Na kwestię tę zwracaliśmy uwagę na łamach portalu już w 2014 roku w artykule Gry komputerowe: sport elektroniczny – tak czy nie? przy okazji rozważań nad przyszłością e-sportu.

Założenia nowelizacji zakładają również możliwość przyznania stypendium sportowego przez Ministra Sportu i Turystyki w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W omawianym dokumencie wskazano m.in. sytuację, gdy członek kadry narodowej z przyczyn niezależnych od siebie (np. kontuzja, niekontrolowany upadek, wykluczenie z rywalizacji, uszkodzenie sprzętu, przekroczenie strefy zmian, zgubienie pałeczki, przekroczenie toru jazdy lub biegu, itp.) nie uzyska wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium sportowego. Nie jest to postulat nowy. Kwestia ta była już poruszona podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na początku tego roku. Problematykę tę szerzej opisano na łamach portalu w artykule Zmiany w stypendiach sportowych?

Wskazano również na konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących klubów zarejestrowanych w ewidencjach starostów. Mowa tu o uczniowskich klubach sportowych oraz klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. W mojej ocenie, przy okazji omawiania tej kwestii warto zastanowić się nad rozwiązaniem kwestii tzw. klubów słupów, mających na celu jedynie zwiększenie liczby delegatów podczas obrad władz polskich związków sportowych. Na problem ten zwracaliśmy uwagę m.in. w artykule Najazd nowych delegatów. Z naszego doświadczenia wynika, że w znacznej części fikcyjni członkowie związku sportowego funkcjonują właśnie jako kluby sportowe zarejestrowane w ewidencjach starostów.