Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Zmiany w stypendiach sportowych, emeryturze olimpijskiej i realizacji zadań publicznych w Ustawie o sporcie

11.01.2022

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133); dalej: „ustawa o sporcie”. Na mocy wprowadzonych zmian przede wszystkim poszerzono uprawnienia ministra właściwego do spraw kultury fizycznej (dalej: „Minister”) w zakresie przyznawania stypendiów sportowych młodym zawodnikom kadry narodowej, ale również zawodnikom i trenerom w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Podwyższono podstawę wymiaru stypendium sportowego, a także zwiększono wysokość tzw. „emerytury olimpijskiej”.

Wskazane nowelizacje to efekt ustawy z dnia 1 października 2021 roku o zmianie ustawy o sporcie (Dz. U. z 2021 r., poz. 2142). Jej postanowienia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

Nowe stypendium sportowe dla młodych członków kadry narodowej

Za sprawą dodanego do Ustawy o sporcie art. 32b Minister zyskał uprawnienie do przyznawania stypendium sportowego członkowi kadry narodowej, który ukończył 16 lat i jednocześnie nie ukończył 23 lat. Stypendium może zostać przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach w wysokości nieprzekraczającej 2-krotności podstawy wymiaru na okres do 12 miesięcy (art. 32b ust. ustawy o sporcie). Minister może je przyznać z własnej inicjatywy, ale również na wniosek polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego (art. 32b ust. 3 ustawy o sporcie).

Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie młodego członka kadry narodowej w formie pisemnej do realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych lub olimpiady szachowej albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, oraz do udziału w tych zawodach (art. 32b ust. 2 ustawy o sporcie).

Ustawodawca dostrzegł, że wiek 16-23 lata to w sporcie kluczowy moment kariery. Wiek, w którym młodzi sportowcy wkraczają w dorosłość i podejmują decyzje o przyszłości, nauce czy sposobach zarobkowania. Często prowadzi to do kończenia przez nich karier sportowych. Minister w celu przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku uzyskał instrument, dzięki któremu będzie w stanie zapewnić dodatkowe wsparcie młodym sportowcom.

Nowe stypendium sportowe dla zawodnika lub trenera w szczególnie uzasadnionych przypadkach

Wskutek nowelizacji Minister uzyskał również uprawnienie do przyznawania stypendium sportowego zawodnikowi lub trenerowi w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Może ono zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej 2-krotności podstawy na okres 12 miesięcy (art. 32c ust. 1 ustawy o sporcie).. W tym wypadku Minister może przyznać takie stypendium wyłącznie z własnej inicjatywy (art. 32c ust. 2 ustawy o sporcie). Stypendium może uzyskać tylko taki zawodnik i trener, który nie był karany dyscyplinarnie za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz bez względu na jej jednostkowy wymiar (art. 32c ust. 3 ustawy o sporcie).

Ten rodzaj stypendium jest kierowany dla zawodników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji sportowej lub życiowej, a jednocześnie których celem jest kontynuowanie kariery sportowej. Co niezwykle ważne, stypendium tym mogą być objęci zawodnicy bez względu na osiągane wyniki sportowe. Minister może przyznać stypendium również  zawodnikom, którzy nie są członkami kadry narodowej ani nie otrzymują wsparcia z polskiego związku sportowego. Okolicznościami uzasadniającymi przyznanie stypendium prze Ministra mogą być w szczególności długotrwała kontuzja, niespełnienie wygórowanych norm czy kwalifikacji sportowych, przerwanie kariery z powodów osobistych lub rodzinnych.

Jeśli natomiast chodzi o trenerów, zwłaszcza tych wyróżniających się, to stypendium ma stanowić dla nich dodatkowe wsparcie. Ustawodawca dostrzegł, że wynagrodzenia trenerów poza kadrami narodowymi i najwyższymi klasami rozgrywkowymi w grach zespołowych są z reguły bardzo niskie. Niejednokrotnie prowadzi to trenerów do rezygnacji z wykonywania tej pracy lub przynajmniej do poszukiwania dodatkowego źródła zarobkowania. Minister również w tym zakresie uzyskał instrument, dzięki któremu może przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku.

Status stypendysty sportowego

Co istotne, wskutek zmiany brzmienia art. 33 ust. 1 ustawy o sporcie osoba pobierająca stypendium sportowe z art. 32b lub 32c również uzyskała status stypendysty sportowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.), a okres ich pobierania zalicza się do okresu zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621) oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Wzrost maksymalnej wysokości stypendium sportowego dla zawodnika kadry narodowej pomimo braku wyników sportowych do wysokości 2-krotności podstawy

W celu zachowania spójności regulacyjnej nowych rozwiązań stypendialnych z dotychczasowymi rozwiązaniami, ustawodawca zdecydował się również podwyższyć z pułapu 1,5 krotności do 2-krotności podstawy wymiaru wysokość stypendium sportowego z art. 32a ust. 1 ustawy o sporcie (stypendium sportowe dla zawodnika kadry narodowej pomimo braku wyników sportowych).

Możliwość pobierania więcej niż jednego stypendium sportowego

Ustawodawca zmienił także brzmienie art. 32 ust. 1e ustawy o sporcie. Zgodnie z aktualną treścią przepisu „W tym samym okresie można pobierać tylko jedno stypendium sportowe, o którym mowa w ust. 1 oraz art. 32a ust. 1”. Taka konstrukcja przepisu oznacza, że ograniczenie co do możliwości pobierania więcej niż jednego stypendium nie dotyczy nowych rodzajów stypendiów z art. 32b i art. 32c. W praktyce, sportowcy, którzy pobierają już stypendium na podstawie art. 32 ust. 1 lub art. 32a ust. 1 mogą bez przeszkód otrzymać jako dodatkowe świadczenie stypendium określone w art. 32b lub 32c ustawy o sporcie.

Wzrost wysokości świadczenia z art. 36 ust. 1 ustawy o sporcie - tzw. „emerytury olimpijskiej” i objęcie nim uczestników olimpiady szachowej

Ustawodawca zdecydował się na podwyższenie tzw. „emerytury olimpijskiej”. W efekcie dokonał zmiany brzmienia art. 36 ust. 3 ustawy o sporcie w zakresie zwiększenia mnożnika kwoty bazowej  służącego ustaleniu wysokości świadczenia z 1,4 do 1,8. Legislator zauważył bowiem, że wartość mnożnika pozostaje niezmienna od 2016 roku, a jego wysokość powinna zabezpieczać podstawowe potrzeby najlepszych polskich sportowców, medalistów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych, którzy zakończyli już karierę sportową.

Polski prawodawca zauważył także rosnącą popularność szachów. Również wobec rangi olimpiady szachowej równej igrzyskom olimpijskim, zdecydował się na dodanie pkt 1a) do art. 36 ust. 1 ustawy o sporcie i tym samym objęcie świadczeniem również reprezentantów Polski na olimpiadzie szachowej.

Nowy tryb realizacji zadań publicznych w zakresie działań związanych z dofinansowaniem sportu

W ramach nowelizacji wprowadzono również do art. 29 ustawy o sporcie ust.8 w brzmieniu: Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w zakresie działań związanych z dofinansowaniem sportu, może zlecić podmiotom wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przepisy art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

Intencją ustawodawcy przy wprowadzeniu tej zmiany była chęć zapewnienia elastycznego podejścia do kwestii dofinansowania zadań z zakresu sportu. Zmiana ma przyczynić się do zwiększenia efektywności wykorzystania środków publicznych i ułatwić wnioskodawcom ubieganie się o dofinansowanie. Sam Minister ma z kolei uzyskać możliwość odformalizowanego trybu zlecania realizacji zadań i przyspieszenia procesu dotowania sportu.

Wśród całokształtu wprowadzonych do ustawy o sporcie nowelizacji szczególnie zwraca uwagę poszerzenie uprawnień Ministra w zakresie możliwości przyznawania stypendiów sportowych oraz trybu realizacji zadań publicznych. Środowisko sportu ze szczególnym zadowoleniem powinno przyjąć rozszerzenie zakresu podmiotowego osób mogących uzyskać stypendium sportowe o trenerów oraz zawodników niebędących członkami kadry narodowej.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.