Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Pierwsze opinie ws nowelizacji ustawy o sporcie

08.02.2019

10 stycznia 2019 r. na łamach portalu Mecenas Maciej Broda odniósł się do nowego prawa dla sportu nieolimpijskiego. W ubiegły wtorek (05.02.2019) na oficjalnej stronie Rządowego Centrum Legislacji zostały zamieszczone pierwsze opinie i stanowiska w ramach uzgodnień dotyczące proponowanej nowelizacji ustawy o sporcie[1].

Na wstępie chciałbym wskazać, że projekt nie wzbudził żadnych wątpliwości Ministra Spraw Zagranicznych i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ich opinii, zmiany w ustawie nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej w tym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)[2] oraz ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku[3]. Uwag nie zgłosił także Minister Finansów.

Korzystając z przyznanych uprawnień, zastrzeżenia złożyła natomiast Prezes Rządowego Centrum Legislacji. Zaproponowała ona następującą zmianę redakcyjną projektowanego art. 11 ust. 2a ustawy o sporcie, w postaci usunięcia wyrazów „po spełnieniu warunków ujętych w art. 11 ust. 4”.

Art. 11 ust 2a.

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w sportach, w których nie działają międzynarodowe federacje sportowe uznane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, kierując się popularnością i poziomem rozwoju danego sportu, a także zasięgiem działania oraz udziałem w systemie walki z dopingiem w sporcie, może określić w drodze rozporządzenia wykaz międzynarodowych federacji sportowych, do których przynależność stwarza możliwość uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na utworzenie polskiego związku sportowego, po spełnieniu warunków ujętych w art. 11 ust. 1-4.

W uzasadnieniu Prezes wskazała, że przepisy art. 11 ust. 1 - 4 ustawy, określające wymóg złożenia wniosku, jego zakres przedmiotowy oraz przesłanki odmowy wyrażenia zgody na utworzenie polskiego związku sportowego, a także zakres dopuszczalnej działalności tego związku, są przepisami materialnymi. Oznacza to, że znajdą zastosowanie do postępowania ws utworzenia polskiego związku sportowego bez względu na treść upoważnienia ustawowego zawartego w proponowanym art. 11 ust, 2a ustawy.

Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przychyliło się do wyżej wymienionej uwagi i dokonało korekt w projekcie.

Swoją uwagę złożył również pełniący obowiązki Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (PGRP). Dotyczyła ona projektowanego art. 11 ust. 2b oraz zmienianego art. 12b ustawy o sporcie.

2b. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej wykreśla z wykazu, o którym mowa w ust. 2a, międzynarodową federację sportową w przypadku gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał inną międzynarodową federację sportową działającą w tym samym sporcie lub gdy międzynarodowa federacja sportowa przestała spełniać warunki, o których mowa w ust. 2a. W przypadku wykreślenia międzynarodowej federacji sportowej z wykazu, o którym mowa w ust. 2a, art. 12b stosuje się.

Art. 12b.

1. Polski związek sportowy, który nie należy do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo ujętej w wykazie, o którym mowa w art. 11 ust. 2a, staje się związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się prawomocna.

2. Stwierdzenie braku przynależności do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo ujętej w wykazie, o którym mowa w art. 11 ust. 2a, następuje w drodze decyzji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.”

W opinii p.o. Prezesa PGRP „powiązanie statusu polskiego związku sportowego, który uprzednio wykazał przynależność do międzynarodowej federacji sportowej, uznanej w krajowym porządku prawnym przez wpisanie jej do wykazu - z oceną MKOl i uznaniem przez tą organizację (MKOl – przyp. autora) innej międzynarodowej federacji sportowej działającej w tym samym sporcie, może budzić zastrzeżenia w zakresie ochrony praw i interesów polskiego związku sportowego, który z powodu usunięcia z wykazu federacji uznanej uprzednio przez ministra, staje się automatycznie związkiem sportowym działającym w formie stowarzyszeń.” Opiniodawca stoi na stanowisku, że ustawa reguluje prawa i obowiązki związków sportowych, które mogą otrzymać zgodę na utworzenie polskiego związku sportowego, odnosząc się do zdarzeń „przyszłych i niepewnych, a zarazem zależnych od uznania MKOl”. Utrata statusu polskiego związku sportowego w takim trybie, w ocenie PGRP, spowoduje problemy w realizowanych dotychczas przez związek zadaniach, wyłącznych uprawnieniach (art. 13 i 14 ustawy o sporcie), a także nałożonych ograniczeniach i obowiązkach (art. 9 ustawy o sporcie).

Dlatego też w obawie o spójność i pewność  prawa krajowego, zaproponowano wprowadzenie do projektu przepisów przejściowych mających na celu zapobieżenie skutkom stwierdzenia braku przynależności polskiego związku sportowego do federacji ujętej w proponowanym wykazie i utraty z dniem uprawomocnienia się tejże decyzji statusu polskiego związku sportowego.

Postulowane korekty nie zostały uwzględnione. MSiT podniosło, że jeżeli polski związek sportowy przestał należeć do właściwej międzynarodowej federacji sportowej, staje się on związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń z dniem, w którym decyzja ministra stała się prawomocna. W związku z tym, decyzja nie spowoduje nieodwracalnych skutków prawnych i faktycznych dopóki nie zakończy się postępowanie sądowo-administracyjne, które oczywiście jest dopuszczalne, jeżeli związek zechce skorzystać z możliwości zaskarżenia decyzji. MSiT zaznaczyło, że w rzeczywistości od momentu utraty właściwej przynależności międzynarodowej do chwili uprawomocnienia się decyzji ministra, upłynie wystarczająco dużo czasu, aby dostosować działalność do nowej formy prawnej.

Z kolei odnosząc się do wątpliwości dotyczących oddania pierwszeństwa MKOl w uznaniu międzynarodowej federacji sportowej za właściwą i jedyną, ministerstwo podniosło, że wynika to ze specyficznego ukształtowania międzynarodowego prawa sportowego. Gdyby wyłączyć z polskich przepisów regulację uznającą prymat uznania przez MKOl, w konsekwencji polskie związki sportowe nie mogłyby startować w międzynarodowym współzawodnictwie, „przy jednoczesnym braku możliwości wsparcia szeregiem instrumentów przewidzianych w ustawie o sporcie (m.in. stypendia i nagrody sportowe) zawodników uczestniczących w tym współzawodnictwie ale wystawionych przez podmiot nieposiadający statusu polskiego związku sportowego. Ustawa o sporcie nie przewiduje bowiem możliwości działania w jednym sporcie więcej niż jednego podmiotu o statusie polskiego związku sportowego.”

Na dzień dzisiejszy są to wszystkie opinie bądź postulaty pochodzące od organów państwa. O dalszych losach nowelizowanej ustawy o sporcie, mogącej mieć kapitalny wpływ na społeczność sportów nieolimpijskich będziemy z pewnością informowali.

 


 

[1]Strona internetowa projektu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318402

[2] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

[3] Dz. U. poz. 1000 i 1669

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.