Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Pełnomocnik Rządu ds. infrastruktury sportowej

02.07.2019

Pozostając w tematyce najnowszych działań legislacyjnych, w dniu dzisiejszym skoncentruję się na rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2019 r.[1] (dalej: Rozporządzenie), ustanawiającym pełnomocnika Rządu ds. infrastruktury sportowej (dalej: Pełnomocnik).

Możliwość delegowania części zadań ciążących na Rządzie, poprzez przekazanie ich powołanemu w tym celu pełnomocnikowi, przewidziana została w art. 10 ust. 1 i 4 ustawy o Radzie Ministrów[2].

Art. 10 Ustawy o Radzie Ministrów

  1. Rada Ministrów może ustanowić pełnomocnika Rządu do określonych spraw, których przekazanie członkom Rady Ministrów nie jest celowe.

(…)

  1. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zakres udzielonych pełnomocnikowi upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad jego działalnością oraz sposób zapewnienia pełnomocnikowi obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej.

Konieczność wydzielenia dedykowanego stanowiska wynika z chęci pełniejszej, bardziej szczegółowej i kompleksowej koordynacji zadań związanych z rozwojem infrastruktury sportowej w Polsce. Tytułową rolę pełnić ma Sekretarz Stanu w MSiT (§ 1 ust. 2 Rozporządzenia). Jego główne zadania zostały wymienione w § 2 Rozporządzenia.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy monitorowanie:

1) realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programów mających na celu rozwój infrastruktury sportowej;

2) działań mających na celu harmonijny rozwój infrastruktury sportowej w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) realizacji działań podejmowanych w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej.

Na mocy opisywanego aktu, organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane, z uwagi na istotę ww. zagadnienia, mają obowiązek współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi. Owa pomoc przejawiać się ma głównie w udostępnianiu informacji lub dokumentów potrzebnych do realizacji zadań Pełnomocnika, bądź też udzielaniu merytorycznego wsparcia na stosowny wniosek.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba Pełnomocnik może wywiązywać się z nałożonych obowiązków przy współpracy z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi. Nie można zatem wykluczyć, iż w zakresie sportowej infrastruktury Pełnomocnik będzie kooperował ze związkami sportowymi, klubami, stowarzyszeniami, czy też Fundacjami.

Co więcej, w zakresie powierzonych mu zadań, Pełnomocnik uprawniony jest do powoływania zespołów eksperckich i doradczych, a także zlecania ekspertyz służących adekwatniejszemu kreowaniu polityki związanej z infrastrukturą sportową (§ 4 Rozporządzenia).

Wszelkie przygotowane pod kierownictwem Pełnomocnika analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania, powinny być w porozumieniu z MSiT przedstawione Radzie Ministrów.

Brak vacatio legis, a tym samym wejście w życie z dniem ogłoszenia – t.j. 27 czerwca 2019 r. - projektodawca umotywował potrzebą natychmiastowego rozpoczęcia działalności przez Pełnomocnika.

Biorąc pod uwagę mnogość projektowanych, modernizowanych ewentualnie wymagających odświeżenia obiektów sportowych, przedmiotowy akt wykonawczy jawi się jako uzasadniony. Jednakże, próba jednoznacznej oceny tej

[1] Dz.U. z 2019 r. poz. 1193

[2] t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1171

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności