Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej – ocena merytoryczna

03.02.2017

W zeszłym tygodniu na łamach portalu pisałem o wymogach formalnych dla wniosków składanych w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Po weryfikacji wyżej wskazanych wymogów, ocenie poddane są następnie kryteria merytoryczne. W niniejszym wpisie chciałbym omówić aspekty, które będą brane pod uwagę na tym etapie oceny wniosków.

Pierwszym kryterium jest ocena klubu korzystającego z obiektu sportowego, którego dotyczy Program. Maksymalnie można uzyskać tutaj 50 punktów. Brana jest pod uwagę m.in. ranga sportu. Należy w tym momencie podkreślić, że premiowane są tutaj dyscypliny olimpijskie oraz sporty o masowym charakterze, które mają największy potencjał w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej w społeczeństwie. W ramach omawianej kategorii premiowane są również kluby posiadające dużą liczbę sekcji, kategorii wiekowych, wyodrębniających współzawodnictwo zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Premiowane są również kluby, których zawodnicy osiągali i osiągają sukcesy sportowe, jak również dorobek historyczny klubu. Ostatnim z wyszczególnionych elementów branych pod uwagę w ramach omawianego kryterium jest relacja pomiędzy specjalizacją klubu sportowego a zadaniem inwestycyjnym, którego dotyczy wniosek w ramach omawianego Programu. Drugim kryterium jest ocena techniczno-funkcjonalna zadania, w ramach którego można uzyskać maksymalnie 25 punktów. Pod uwagę brany jest m.in. wzrost funkcjonalności sportowej obiektu po modernizacji. We wniosku oraz przedstawionej dokumentacji należy zatem skupić się na wykazaniu, jakie konkretne skutki wywoła udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu. Pamiętajmy, by przedstawiać je w sposób racjonalny i możliwy do zrealizowania. Pod uwagę będzie brany również aktualny stan obiektu, który rzutować będzie na ocenę, czy jego modernizacja w ramach Programu jest rzeczywiście konieczna. Pamiętajmy bowiem, celem programu jest dofinansowanie zadań dotyczących obiektów sportowych znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym. Bezzasadne jest zatem finansowanie projektów dotyczących obiektów, których stan w pełni pozwala na realizacje celów sportowych i szkoleniowych. Pod uwagę brany jest również wiek obiektu. Kolejnym kryterium jest ocena ekonomiczna, w ramach którego można uzyskać do 15 punktów. Pod uwagę brana jest m.in. wysokość wskaźnika G dochodów podatkowych gminy, w której zlokalizowane jest zadanie inwestycyjne. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik G dla każdej gminy oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy. Wskaźniki na 2017 r. zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Oceniana jest również dotychczasowa częstotliwość korzystania z dofinansowania z Funduszu na zadania inwestycyjne wnioskodawców z terenu gminy, w której zlokalizowane jest zadanie inwestycyjne. W tym przypadku wyżej punktowane są wnioski podmiotów z gmin, w których w ciągu ostatnich 5 lat częstotliwość wykorzystania dofinansowania była niższa. Czwartym kryterium jest przejrzystość i staranność dokumentacji, w ramach którego można otrzymać maksymalnie 10 punktów. Oceniana będzie tu m.in. forma złożonego wniosku wraz z dokumentacją. Jednym z zaleceń jest przekazanie dokumentacji w segregatorze, co pozytywnie będzie wpływać na jego punktowanie w ramach omawianego kryterium. Negatywnie z kolei będzie oceniane przedkładanie zbędnej dokumentacji, np. zapisów nutowych hymnu gminy, pełnych uchwał budżetowych itd. Przewidziano również kryteria dodatkowe, stosowane w przypadku wniosków wyróżniających się pozytywnie lub negatywnie. Należy podkreślić, że przewidziane są tu zarówno punkty dodatnie jak i ujemne. Punkty dodatnie można uzyskać m.in. za wyjątkowe walory techniczno-funkcjonalne obiektu, formę zarządzania obiektem, a także sposób i zakres konsultacji zadania. Nie przewidziano tutaj katalogu zamkniętego przesłanek uzasadniających przyznanie pozytywnych punktów w ramach tej kategorii, dlatego tez okoliczności uzasadniające premiowanie danego wniosku będą oceniane indywidualnie. Podobnie ma się rzecz z punktami ujemnymi, które mogą zostać przyznane m.in. za opis przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jak również inne istotne błędy w dokumentacji. Zgodnie z treścią Programu, Minister dokona pełnej oceny przedłożonych wniosków w terminie 3 miesięcy od upływu terminu naboru, tj. do 28 maja 2017 r. W razie pozytywne oceny wniosku Ministerstwo wysyła do wnioskodawcy 3 egzemplarze umowy o dofinansowanie. Następnie wnioskodawca uzupełnia w umowie brakujące informacje oraz podpisuje wszystkie egzemplarze, po czym odsyła je do Ministerstwa. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania jej przez Ministra, który następnie przesyła jeden egzemplarz do wnioskodawcy. Wierzę, że w tym i dwóch poprzednich artykułach przybliżono kwestie składania wniosków w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017. Należy pamiętać, że ostateczna interpretacja omawianego Programu należy do Ministra Sportu i Turystyki, dlatego też w razie pojawienia się wątpliwości co do stosowania omówionych przepisów, należy skontaktować się z pracownikami Departamentu Infrastruktury Sportowej. Z naszej strony życzymy wszystkim wnioskodawcom pozytywnej oceny ich projektów. W razie pojawienia się nowych informacji, mających wpływ na treść Programu, oczywiście poinformujemy o tym na łamach portalu.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.