Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej – wymogi formalne

Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej – wymogi formalne

Maciej Broda

Maciej Broda
24 sty 2017, 10:54
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

W poprzednim tygodniu na łamach portalu omówiono ogólne założenia Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycji 2017. W niniejszym wpisie chciałbym skupić się na kryteriach oceny wniosku pod kątem formalnym.

Zgodnie z treścią ogłoszenia Programu wnioski badane będą zarówno pod kątem formalnym jak i merytorycznym. W pierwszej kolejności nastąpi ocena formalna wniosku w zakresie przedłożenia wymaganej dokumentacji, do której należą:

1) Dokumenty potwierdzające powołanie osób upoważnionych do działania w imieniu wnioskodawcy – w szczególności może być to pełnomocnictwo udzielone przez umocowane władze wnioskodawcy.

2) Dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji

- jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące tego wymagają - ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej z zaświadczeniem o braku sprzeciwu.. Należy pamiętać o terminach wydania decyzji lub wniesienia sprzeciwu. Decyzja musi być ostateczna przed upływem terminu składania wniosków, tj. zgodnie z art. 16 ust. 1 k.p.a. nie przysługuje od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nie należy zatem tego interpretować z dniem wydania decyzji. Natomiast w przypadku zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu decydująca jest data jego wystawienia;

- podstawowe elementy dokumentacji oraz inne niezbędne szkice i rysunki umożliwiające analizę poprawności przyjętych rozwiązań projektowych;

- zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego;

- dokumentacja zdjęciowa na nośniku elektronicznym, obrazująca stan obiektu,

3) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W programie zastrzeżono, iż w przypadku umowy dzierżawy należy dołączyć kopię umowy, która musi obowiązywać na okres nie krótszy niż 10 lat od dnia złożenia wniosku.

4) Dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych innych niż dofinansowanie, których wysokość umożliwia zrealizowanie zadania inwestycyjnego w terminie określonym we wniosku. W programie wskazano na przykładowy katalog dokumentów spełniających wyżej wskazaną przesłankę, m.in.:

- pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania inwestycyjnego, z zastrzeżeniem, że przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania należy potwierdzić złożone oświadczenie poprzez przedłożenie stosownych dokumentów,

- umowę zawartą z bankiem lub pożyczkodawcą, ewentualnie dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki,

- dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania z innych źródeł albo zapewnienie ich przyznania.

5) Dla wnioskodawców, którzy nie posiadają statusu jednostek sektora finansów publicznych przewidziano dodatkowe wymogi formalne, tj. przedłożenie:

- dokumentu potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – do wysokości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami,

- statutu, umowy lub aktu założycielskiego przewidzianego dla prowadzenia działalności wnioskodawcy,

- aktualnego odpisu lub wydruku komputerowego z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informację na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy (np. ewidencji klubów prowadzonych przez starostę) wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych zawartych na dzień składania wniosku

6) Dokumenty potwierdzające działalność sportową klubu

- potwierdzenie działalności klubu w okresie przynajmniej 1 roku przed dniem ogłoszenia Programu. Należy zatem zwrócić uwagę, że nowoutworzone kluby nie spełnią formalnej omawianej przesłanki. Pamiętajmy też, że termin ten liczony jest od dnia ogłoszenia Programu a nie złożenia wniosku,

- dokument potwierdzający korzystanie z obiektu będącego przedmiotem inwestycji przez klub sportowy

- opis działalności klubu, ze szczególnym uwzględnieniem jego historii oraz sukcesów

- wyszczególnienie liczby sekcji sportowych, kategorii wiekowych oraz liczby trenujących zawodników

7) zarchiwizowaną elektronicznie pełną dokumentację na nośniku CD/DVD. Wykluczone są nośniki pen-drive.

Należy w tym momencie pamiętać, by do wniosku dołączać jedynie niezbędne dokumenty, zgodnie z wyżej przedstawionymi wymaganiami. W ogłoszeniu jednoznacznie wskazuje się, że przedłożenie zbyt obszernej dokumentacji, niemającej bezpośredniego związku z realizowanym Programem ujemnie wpływa na ocenę wniosku, w szczególności mając na uwadze fakt, że przejrzystość dokumentacji jest jednym z elementów oceny wniosku.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub błędów Ministerstwo Sportu i Turystyki wezwie wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub korekty, określając termin na dokonanie tych czynności. Dopiero po analizie formalnej wniosku, kompletne wniosku inwestycyjne zostaną poddane ocenie pod kątem merytorycznym. Kryteria te zostaną przedstawione w następnym wpisie na blogu. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE