ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Nowe prawo dla sportu nieolimpijskiego

Dobre wiadomości dla środowiska sportu nieolimpijskiego. W tym momencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o sporcie, która może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania statusu lub nabycia statusu polskiego związku sportowego przez część z krajowych organizacji sportowych.

Nowelizacja wprowadza kilka zmian w przepisach ustawy, jednakże najważniejsze zostały przedstawione poniżej:

1) w art. 11 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 (o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego – M.B) wnioskodawca dołącza:

4) zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo ujętej w wykazie, o którym mowa w ust. 2a.”;

2) w art. 11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w sportach, w których nie działają międzynarodowe federacje sportowe uznane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, kierując się popularnością i poziomem rozwoju danego sportu, a także zasięgiem działania oraz udziałem w systemie walki z dopingiem w sporcie, może określić w drodze rozporządzenia wykaz międzynarodowych federacji sportowych, do których przynależność stwarza możliwość uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na utworzenie polskiego związku sportowego, po spełnieniu warunków ujętych w art. 11 ust. 1-4.

2b. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej wykreśla z wykazu, o którym mowa w ust. 2a, międzynarodową federację sportową w przypadku, gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał inną międzynarodową federację sportową działającą w tym samym sporcie lub gdy międzynarodowa federacja sportowa przestała spełniać warunki, o których mowa w ust. 2a. W przypadku wykreślenia międzynarodowej federacji sportowej z wykazu, o którym mowa w ust. 2a, art. 12b stosuje się.”;

3) w art. 12a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12a. 1. Polski związek sportowy jest obowiązany należeć do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo ujętej w wykazie, o którym mowa w art. 11 ust. 2a.”;

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu: „Rozwiązywany problem dotyczy istniejącego obecnie niewystarczającego kryterium tworzenia polskich związków sportowych w tzw. sportach nieolimpijskich, uniemożliwiającego tworzenie tego rodzaju osób prawnych dla części dobrze zorganizowanych związków sportowych, nieposiadających jednak odpowiedniej przynależności do organizacji międzynarodowych, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 4 u.s.”.

W przepisie tym mowa o międzynarodowych federacjach sportowych działających w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Zmiana ma polegać na przyznaniu kompetencji Ministrowi Sportu i Turystyki do określania w formie rozporządzenia wykazu międzynarodowych federacji, działających w innych sportach, niż wyżej wskazane organizacje międzynarodowe, do których przynależność (poprzez przedstawienie stosownego zaświadczenia) umożliwi ubieganie się o zgodę na utworzenie polskiego związku sportowego, po spełnieniu pozostałych wymogów wskazanych w ustawie o sporcie.

Jakie docelowo mają być kryteria ujęcia w wykazie określonym przez Ministra Sportu i Turystyki? Według uzasadnienia projektu mają to być w szczególności:

  1. aktywny udział w systemie walki z dopingiem (poprzez posiadanie aktualnego porozumienia ze Światową Agencją Antydopingową – WADA),
  2. zasięg działania danego
  3. podmiotu (w tym m.in.: funkcjonowanie struktur organizacyjnych na różnych kontynentach, liczbę federacji krajowych zrzeszonych w federacji międzynarodowej, itp.),
  4. popularność (w tym m.in.: oglądalność, medialność)
  5. poziom rozwoju danego sportu (system współzawodnictwa sportowego na świecie i kontynentach)

Należy jednak podkreślić, że umieszczenie w wykazie Ministra nie będzie miało charakteru stałego. Wykreśli on bowiem z wykazy międzynarodową federację, gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie uzna inną organizację działającą w tym samym sporcie lub gdy międzynarodowa federacja sportowa przestanie spełniać warunki, o których mowa w proponowanym brzmieniu art. 11 ust. 2a u.s. Co istotne, polski związek sportowy należący do takiej federacji stanie się związkiem sportowym po uprawomocnieniu się decyzji Ministra.

O ile przesłanka uznania innej organizacji przez MKOl jest przejrzysta, wątpliwości może budzić wystąpienie „braku spełniania warunków, o których mowa w art. 11 ust. 2a u.s.”. Jest to pojęcie niedookreślone i stwarzające ryzyko zbyt dużej uznaniowości Ministra Sportu i Turystyki. O ile udział z w systemie antydopingowym można będzie zweryfikować poprzez współpracę z WADA, tak trudno będzie obiektywnie ocenić, czy popularność i poziom danego sportu spadł na tyle, by uzasadniało to usunięcie z wykazu.

W tym momencie projekt jest na etapie opiniowania i w najbliższym czasie należy spodziewać się informacji o dalszych etapach legislacyjnych. Na łamach portalu wielokrotnie poruszaliśmy kwestię zasadności zmian przepisów w zakresie kryteriów uzyskania statusu polskiego związku sportowego. Cieszy zatem fakt, iż po kilku latach rzeczywiście czynione są kroki celem wprowadzenia innych możliwości prawnych dających szansę dalszego rozwoju środowisku sportów nieolimpijskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Przepisy dotyczące transferów w PZPS

Okienko transferowe w polskiej siatkówce dobiega końca. Wydawać by się mogło, że czasu na ewentualne zmiany barw klubowych jest sporo, aczkolwiek zważywszy na potencjalne negocjacje, spory, tudzież kwestie formalne związane z transferem, właśnie teraz wybija ostatni dzwonek.

Czytaj dalej Przepisy dotyczące transferów w PZPS
Opublikowane w

Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

Pod koniec ubiegłego roku Włoska Federacja Pływacka (ISF) planowała zorganizowanie turnieju „Energy for Swim”, w którym zawodnicy i zawodniczki rywalizowaliby indywidualnie, bez reprezentowania swoich federacji krajowych. W grudniowych zawodach przeprowadzonych w Turynie miały wziąć udział największe światowe gwiazdy, rywalizujące nie tylko o wynik sportowy, lecz również o pokaźne nagrody finansowe. Wydarzenie to miało stać się pierwszym krokiem dla utworzenia nowej międzynarodowej ligi pływackiej.

Czytaj dalej Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja.

Wpisy autora

Opublikowane w

Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

Pod koniec ubiegłego roku Włoska Federacja Pływacka (ISF) planowała zorganizowanie turnieju „Energy for Swim”, w którym zawodnicy i zawodniczki rywalizowaliby indywidualnie, bez reprezentowania swoich federacji krajowych. W grudniowych zawodach przeprowadzonych w Turynie miały wziąć udział największe światowe gwiazdy, rywalizujące nie tylko o wynik sportowy, lecz również o pokaźne nagrody finansowe. Wydarzenie to miało stać się pierwszym krokiem dla utworzenia nowej międzynarodowej ligi pływackiej.

Czytaj dalej Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej
Opublikowane w

Stowarzyszenia agentów sportowych

Wielokrotnie na łamach portalu poruszane były tematy dotyczące sytuacji prawnej agentów sportowych. Związane były one m.in. z wprowadzonymi lub planowanymi zmianami  w regulacjach zarówno na gruncie prawa powszechnie obowiązującego jak i autonomicznego prawa sportowego. Tym razem w dzisiejszym artykule chciałbym skupić się na krajowych i zagranicznych strukturach agentów sportowych.

Czytaj dalej Stowarzyszenia agentów sportowych

Opublikowane w

Organizacje sportowe jako podmioty zbiorowe

28 maja 2018 r. przedstawiony został projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw. Dzisiejszy tekst poświęcony będzie zdefiniowaniu organizacji sportowych jako podmiotów zbiorowych uwzględniając najczęściej stosowane formy prawne.

Czytaj dalej Organizacje sportowe jako podmioty zbiorowe

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.