Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Wyniki konsultacji publicznych projektu ustawy o zwalczaniu dopingu

18.10.2016

W ubiegły piątek opublikowany został raport z konsultacji projektu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Z 90 podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w procedurze konsultacji publicznych oraz opiniowaniu, do projektu uwagi zgłosiły zaledwie 4 z nich. Na 17 zgłoszonych uwag uwzględniono 3. Częściowo uwzględniono jedną uwagę. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się najciekawszym uwagom i stanowisku Ministra Sportu i Turystyki w ich sprawie.

Jedną z bardziej interesujących uwag zgłoszonych do projektu ustawy o zwalczaniu dopingu był postulat Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa dotyczący dokładnego określenia katalogu osób fizycznych, w stosunku do których nowo powołana Polska Agencja Antydopingowa będzie mogła prowadzić kontrole antydopingowe. Według PGSP: „Użyte pojęcie „zawodnik” bez jego  zdefiniowania nie jest wystarczające, gdyż powinno ono jednoznacznie i wyczerpująco wskazywać krąg desygnatów  obejmowanych tą nazwą. Zdefiniowanie to powinno zarazem nawiązywać do postanowień ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.” Ponadto, Prokuratoria wskazała, że zdefiniowania wymaga zwrot „podczas zwodów i poza nimi”, który to ma określać zakres czasowy i przestrzenny kontroli antydopingowej. Powyższa uwaga nie została uwzględniona. Minister wskazał, że wprowadzenie pojęć „zawodnika” oraz „podczas zawodów i poza nimi”  bez ich definiowania jest celowym zabiegiem legislacyjnym. Pojęcia te według Ministra są powszechnie zrozumiałe oraz powinny być interpretowane w zgodzie z treścią przepisów innych ustaw (w tym ustawy o sporcie) oraz wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, w ramach wykładni systemowej. Ta swoista elastyczność terminologiczna ma prowadzić do sytuacji optymalnej, w której zakres kontroli antydopingowej nie zostanie ograniczony sztywnymi granicami ustawowych definicji. W tym miejscu trzeba wskazać, że Światowy Kodeks Antydopingowy, a więc najbardziej doniosły dokument w walce z dopingiem, definiuje pojęcia zawodnika oraz zawodów i nie pozostawia w tej kwestii otwartej furtki. Minister dostrzega tę okoliczność, czemu dał wyraz w swoim stanowisku wskazując, że wprowadzenie definicji do ustawy o zwalczaniu dopingu rodzi poważne ryzyko niepowodzenia transpozycji przepisów Kodeksu i w konsekwencji pojawienia się zarzutów ze strony WADA. Konkludując, wygląda na to, że nie należy się spodziewać zdefiniowania pojęć „zawodnika” oraz „podczas zwodów i poza nimi”, a ostatecznie o zakresie stosowania tych terminów zadecyduje przyjęta praktyka i orzecznictwo.

Jedną z uwag, które zostały uwzględnione przez Ministra był z kolei postulat ograniczenia podmiotów, których dane osobowe może przetwarzać Polska Agencja Antydopingowa. Z przepisu art. 8 ust. 2 projektu wynikało, że Agencja będzie upoważniona do przetwarzania danych osobowych zawodników oraz „osób pomagających zawodnikowi w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego”. Słusznie podniesiono, że osoby te nie są objęte kontrolą dopingową stąd nieuzasadnione jest, aby Agencja przetwarzała dane tych osób. Ponadto, ponownie mamy do czynienia z brakiem definicji ustawowej „osoby pomagającej zawodnikowi”, co skutkuje możliwością bardzo szerokiej interpretacji tego pojęcia.Powyższe mogłoby prowadzić do kuriozalnej sytuacji, w której Agencja byłaby upoważniona do przetwarzania danych osobowych takich jak PESEL, numer telefonu, wizerunek twarzy i podpis dietetyka, fizjoterapeuty czy chociażby kolegi zawodnika, który pomagał mu w przygotowaniach. Po analizie zgłoszonej uwagi przepis ograniczono do zawodników.

Jeżeli chodzi o uwagi o nieco mniejszym znaczeniu to można wskazać, że z inicjatywy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki doszło do zmiany skrótu jakim ma się posługiwać Polska Agencja Antydopingowa z pierwotnej wersji ,,PAA” na „POLADA”. Skrótem PAA posługuje już się bowiem Polska Agencja Atomistyki. Ponadto, nie uwzględniono na pierwszy rzut oka słusznej uwagi polegającej na wprowadzeniu przepisu, stanowiącego, że od ostatecznej decyzji Panelu Dyscyplinarnego Agencji przysługuje osobie uprawnionej skarga do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl, a w przypadku tzw. zawodnika międzynarodowego także do CAS w Lozannie. Minister nie uwzględnił uwagi wskazując, że Agencja sama będzie uprawniona do stanowienia reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie i reguły te będą określać (tak jak obecnie reguły stanowione przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie) możliwe środki odwoławcze od decyzji dyscyplinarnych Panelu. Co się tyczy możliwości odwołania się do CAS to nieuwzględnienie tej uwagi nie zamyka w tym przypadku drogi zaskarżenia, bowiem kwestię tę uregulowano już na poziomie Światowego Kodeksu Antydopingowego.

Jak widać na powyższych przykładach podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach publicznych są w stanie wpływać pozytywnie na propozycje ustawodawcze niejednokrotnie doprowadzając do ich zmiany. Nawet nieuwzględnienie uwagi kończy się koniecznością uzasadnienia odmowy jej uwzględnienia, co już ma doniosły walor informacyjny dla wnioskodawcy i może na bardzo wczesnym etapie prac legislacyjnych rozwiać powstałe wątpliwości. Warto zatem, aby podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach publicznych korzystały z tej możliwości. Uwaga ta jest o tyle aktualne, że prawdopodobnie już niedługo do takich konsultacji trafi projekt nowelizacji ustawy o sporcie, a prawo głosu w tej kwestii będą miały związki sportowe.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.