Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Nowe prawo dla sportu nieolimpijskiego

10.01.2019

Dobre wiadomości dla środowiska sportu nieolimpijskiego. W tym momencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o sporcie, która może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania statusu lub nabycia statusu polskiego związku sportowego przez część z krajowych organizacji sportowych.

Nowelizacja wprowadza kilka zmian w przepisach ustawy, jednakże najważniejsze zostały przedstawione poniżej:

1) w art. 11 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 (o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego – M.B) wnioskodawca dołącza:

4) zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo ujętej w wykazie, o którym mowa w ust. 2a.”;

2) w art. 11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu

„2a. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w sportach, w których nie działają międzynarodowe federacje sportowe uznane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, kierując się popularnością i poziomem rozwoju danego sportu, a także zasięgiem działania oraz udziałem w systemie walki z dopingiem w sporcie, może określić w drodze rozporządzenia wykaz międzynarodowych federacji sportowych, do których przynależność stwarza możliwość uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na utworzenie polskiego związku sportowego, po spełnieniu warunków ujętych w art. 11 ust. 1-4.

2b. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej wykreśla z wykazu, o którym mowa w ust. 2a, międzynarodową federację sportową w przypadku, gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał inną międzynarodową federację sportową działającą w tym samym sporcie lub gdy międzynarodowa federacja sportowa przestała spełniać warunki, o których mowa w ust. 2a. W przypadku wykreślenia międzynarodowej federacji sportowej z wykazu, o którym mowa w ust. 2a, art. 12b stosuje się.”;

3) w art. 12a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12a. 1. Polski związek sportowy jest obowiązany należeć do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo ujętej w wykazie, o którym mowa w art. 11 ust. 2a.”;

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu: „Rozwiązywany problem dotyczy istniejącego obecnie niewystarczającego kryterium tworzenia polskich związków sportowych w tzw. sportach nieolimpijskich, uniemożliwiającego tworzenie tego rodzaju osób prawnych dla części dobrze zorganizowanych związków sportowych, nieposiadających jednak odpowiedniej przynależności do organizacji międzynarodowych, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 4 u.s.”.

W przepisie tym mowa o międzynarodowych federacjach sportowych działających w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Zmiana ma polegać na przyznaniu kompetencji Ministrowi Sportu i Turystyki do określania w formie rozporządzenia wykazu międzynarodowych federacji, działających w innych sportach, niż wyżej wskazane organizacje międzynarodowe, do których przynależność (poprzez przedstawienie stosownego zaświadczenia) umożliwi ubieganie się o zgodę na utworzenie polskiego związku sportowego, po spełnieniu pozostałych wymogów wskazanych w ustawie o sporcie.

Jakie docelowo mają być kryteria ujęcia w wykazie określonym przez Ministra Sportu i Turystyki? Według uzasadnienia projektu mają to być w szczególności:

  1. aktywny udział w systemie walki z dopingiem (poprzez posiadanie aktualnego porozumienia ze Światową Agencją Antydopingową - WADA),
  2. zasięg działania danego podmiotu (w tym m.in.: funkcjonowanie struktur organizacyjnych na różnych kontynentach, liczbę federacji krajowych zrzeszonych w federacji międzynarodowej, itp.),
  3. popularność (w tym m.in.: oglądalność, medialność)
  4. poziom rozwoju danego sportu (system współzawodnictwa sportowego na świecie i kontynentach)

Należy jednak podkreślić, że umieszczenie w wykazie Ministra nie będzie miało charakteru stałego. Wykreśli on bowiem z wykazy międzynarodową federację, gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie uzna inną organizację działającą w tym samym sporcie lub gdy międzynarodowa federacja sportowa przestanie spełniać warunki, o których mowa w proponowanym brzmieniu art. 11 ust. 2a u.s. Co istotne, polski związek sportowy należący do takiej federacji stanie się związkiem sportowym po uprawomocnieniu się decyzji Ministra.

O ile przesłanka uznania innej organizacji przez MKOl jest przejrzysta, wątpliwości może budzić wystąpienie „braku spełniania warunków, o których mowa w art. 11 ust. 2a u.s.”. Jest to pojęcie niedookreślone i stwarzające ryzyko zbyt dużej uznaniowości Ministra Sportu i Turystyki. O ile udział w systemie antydopingowym można będzie zweryfikować poprzez współpracę z WADA, tak trudno będzie obiektywnie ocenić, czy popularność i poziom danego sportu spadł na tyle, by uzasadniało to usunięcie z wykazu.

W tym momencie projekt jest na etapie opiniowania i w najbliższym czasie należy spodziewać się informacji o dalszych etapach legislacyjnych. Na łamach portalu wielokrotnie poruszaliśmy kwestię zasadności zmian przepisów w zakresie kryteriów uzyskania statusu polskiego związku sportowego. Cieszy zatem fakt, iż po kilku latach rzeczywiście czynione są kroki celem wprowadzenia innych możliwości prawnych dających szansę dalszego rozwoju środowisku sportów nieolimpijskich.

Artykułu można posłuchać także w formie PODCASTU.

 

 

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności