Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

E-sport

Harmonogram wdrożenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla PZS. Obszar 1: Organizacja i kompetencje organów

03.08.2018

Jesteśmy po wstępnej analizie udostępnionego nam harmonogramu wdrożenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. W dzisiejszym tekście przedstawiony zostaną ramy czasowe postulowanej regulacji organizacji i kompetencji organów PZS.

Istota wdrożenia Kodeksu

Przypomnijmy, że adresatami Kodeksu są wszystkie polskie związki sportowe, które mają zamiar korzystać ze wsparcia ze środków publicznych w postaci dotacji na realizację zadań publicznych zlecanych przez Ministerstwo. Ilekroć programy uzależniać będą zawarcie z polskim związkiem sportowym umowy dotacyjnej lub wysokość dotacji od realizacji wytycznych określonych w Kodeksie, dokument ten będzie mieć zastosowanie do organizacji zainteresowanych pozyskaniem w ten sposób środków publicznych. Poszczególne wytyczne mają być wprowadzane stopniowo, zaś pierwsze programy wykorzystujące posiłkowo Kodeks do oceny ofert PZS na realizację zadań publicznych będą ogłoszone na rok 2019. Co istotne, rok wdrażania oznacza rok, w którym polskie związki sportowe muszą podjąć działania na rzecz realizacji danej wytycznej. Oznacza to, że będzie ona analizowana przez Ministra Sportu i Turystyki jako warunek finansowania w kolejnym roku. Jeżeli zatem rokiem wdrażania jest 2018, to w roku 2019 Minister dokona weryfikacji sposobu realizacji wytycznej.

Obszar 1: Organizacja i kompetencje organów

Jak wskazano w Kodeksie, właściwa organizacja struktury i działań PZS jest punktem wyjścia do efektywnego zarządzania sprawami danego sportu. Kluczowym elementem struktury organizacji są wyodrębnione organy i ich kompetencje, a także powiązania między nimi. Kompetencje poszczególnych organów powinny zapewniać skuteczne kierowanie związkiem, poprzez optymalizację procesów decyzyjnych, zapewnienie kontroli i przejrzystości ich działań.

Nie może dziwić zatem fakt, że niemal wszystkie wytyczne, zarówno bezwzględnie (B) jak i względnie obowiązujące (W) według harmonogramu mają być wdrażane już w 2018 roku. Obowiązek wdrażania w 2018 dotyczy następujących wytycznych:

 1. 1B1 Wskazanie z nazwy organów PZS statut
 2. 1B2 Wyodrębnienie walnego zgromadzenia członków lub delegatów statut
 3. 1B3 Wyodrębnienie zarządu statut
 4. 1B4 Wyodrębnienie organu kontroli wewnętrznej
 5. 1B5 Określenie kompetencji poszczególnych organów statut
 6. 1B6 Określenie warunków ważności uchwał (decyzji) organów PZS
 7. 1B7 Określenie zasad wyboru delegatów na walne zgromadzenie i czasu trwania ich mandatu, jeżeli w danym związku członków na walnym zgromadzeniu reprezentują delegaci statut
 8. 1B8 Określenie zasad wyboru członków poszczególnych organów statut
 9. 1B9 Wprowadzenie zasady tajności głosowania w trakcie wyboru członków poszczególnych organów PZS
 10. 1B10 Określenie sposobu działania PZS w przypadku zdekompletowania składu organu (organów)
 11. 1B11 Określenie długości kadencji organów PZS statut
 12. 1B12 Kadencja władz PZS nie może być dłuższa niż 4 lata statut
 13. 1B13 Określenie maksymalnej liczby członków zarządu statut
 14. 1B14 Określenie liczby dopuszczalnych kadencji prezesa, jednak nie więcej niż 2 następujące po sobie statut
 15. 1B15 Określenie częstotliwości spotkań walnego zgromadzenia członków lub delegatów (nie rzadziej jednak niż raz w roku) statut
 16. 1B16 Określenie, z jakim wyprzedzeniem członkowie PZS powinni być powiadamiani o terminie wyborczego walnego zgromadzenia członków lub delegatów statut
 17. 1B17 Zagwarantowanie możliwości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków lub delegatów na wniosek określonej ilościowo grupy członków statut
 18. 1B18 Określenie warunków wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną przez nich funkcją, jednak z zastrzeżeniem, że nie może ono pochodzić ze środków dotacji MSiT otrzymanych przez związek
 19. 1B19 Określenie przesłanek oraz trybu utraty/pozbawienia członkostwa w organach PZS
 20. 1B20 Do każdego członka zarządu przypisany jest zakres jego odpowiedzialności regulamin (prac) zarządu
 21. 1B21 Określenie trybu działania (pracy) zarządu statut lub regulamin (pracy) zarządu
 22. 1B22 Określenie częstotliwości spotkań zarządu statut lub regulamin (prac) zarządu
 23. 1B23 Obowiązek sporządzania protokołów z posiedzeń organów PZS, zawierających co najmniej informacje o osobach uczestniczących w posiedzeniach, przebiegu posiedzeń oraz decyzjach podjętych przez organy protokoły z posiedzeń
 24. 1B24 PZS informuje o wysokości wynagrodzeń swoich pracowników w części, w jakiej są one wypłacane ze środków dotacji MSiT sprawozdania z realizacji zadań publicznych lub sprawozdanie finansowe
 25. Wiążące warunkowo
 26. 1W1 Grupy robocze lub komisje mają swój regulamin działania i jasno określony zakres zadań regulamin grupy lub komisji
 27. 1W2 Tworzone są protokoły z posiedzeń grup roboczych lub komisji protokoły z posiedzeń lub sprawozdania
 28. 1W4 PZS, posiadając terenowe jednostki organizacyjne, określa: zasady tworzenia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej, strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej, organy terenowej jednostki organizacyjnej, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania, możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia

Jedynie jedna wytyczna z tego obszaru została ujęta w harmonogramie na 2019 rok, tj.:

 1. 1W3 PZS publikuje informacje o wykształceniu, kompetencjach, umiejętnościach i doświadczeniu członków zarządu strona internetowa PZS

Liczba wytycznych do zrealizowania na pierwszy rzut oka przeraża, jednakże większość z nich (przynajmniej z tego obszaru) wynika z treści ustaw: prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o sporcie. W wielu przypadkach polskie związki sportowe muszą dokonać jedynie kilku poprawek w statucie, w niektórych zasadna jest dyskusja nad uchwaleniem całkowicie nowego statutu z uwagi na liczbę zmian i konieczność rozbudowy dokumentu. Niezależnie od przyjętej konstrukcji należy pamiętać, że proces zmian przepisów statutu PZS jest czasochłonny. Mówimy tu o zwołaniu walnego zgromadzenia delegatów lub członków, następnie postępowaniu administracyjnym przed MSiT w celu wyrażenia zgody na zmiany w statucie, a na końcu postępowaniu przed sądem rejestrowym w celu wpisania zmian do KRS. Nie przeoczmy zatem tej kwestii w toku organizowania posiedzeń władz w poszczególnych federacjach sportowych.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika >> Regulamin serwisu >> Polityka prywatności Newsletter Kategorie