Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

30 czerwca czy 31 lipca? Do kiedy trwa sezon piłkarski 2019/2020?

02.07.2020

Szczególny czas z jakim mamy do czynienia na całym świecie, nie tylko w Polsce i pandemia koronawirusa spowodowały dużo zmian także w sporcie, choćby związanych z nadzwyczajnym zakończeniem rozgrywek sportowych, w tym także ligowych, również w piłce nożnej. Wiele lig dopiero kończy sezon, a przypomnijmy FIFA i UEFA przedłużyły sezon 2020/2021 właśnie z tego powodu do 31 lipca i tu pojawia się wiele problemów prawnych, którym uchwałodawcy przepisów piłkarskich musieli stawić czoła.

Jednym z nich jest czas obowiązywania kontraktów piłkarzy. W polskiej piłce nożnej wszystkie te kwestie, jak również właśnie kwestie obowiązywania kontraktów reguluje Uchwała nr IV/48 z dnia 12 maja 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad postępowania w sytuacji wznowienia rozgrywek w sezonie 2019/2020.

Uchwała ta uwzględnia wytyczne FIFA, określone w okólniku FIFA numer 1714 z dnia 7 kwietnia 2020, mając na uwadze decyzje właściwych władz administracyjnych o możliwości rozgrywania oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium Polski.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt a) w przypadku rozgrywek sezonu 2019/2020, które decyzją Zarządu PZPN, Komisji ds. Nagłych PZPN lub Zarządów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej będą kontynuowane, sezon 2019/2020 zakończy się 31 lipca 2020 roku. To wyjątek od reguły, bowiem każdy sezon kończy się 30 czerwca danego roku, a 1 lipca zaczyna się kolejny sezon, który z kolei dobiega końca wraz z upływem 30 dnia czerwca roku następnego.

Kolejnym fundamentalnym przepisem jest zawarta w pkt b) zasada, że uprawnienia zawodników do udziału w tych rozgrywkach zostają automatycznie przedłużone do 31 lipca 2020 roku. To oznacza, że zawodnicy, którzy byli uprawnieni do gry w sezonie 2020/2021 są uprawnieni do gry w drużynie, która bierze udział w rozgrywkach. Jeżeli dajmy na to, zawodnik jest uprawniony do gry w pierwszej drużynie klubu występującej w 1 lidze piłkarskiej oraz w drugiej (rezerwowej) drużynie, startującej w 4 lidze w sezonie 2019/2020, to ze względu na re-start rozgrywek 1 ligi i zakończenie rozgrywek 4 ligi przez dany, właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, prowadzący te rozgrywki, uprawnienie zawodnika do drużyny występującej w 1 lidze przedłuża się automatycznie do 31 lipca, natomiast uprawnienie do drużyny 4-ligowej wygasło z dniem 30 czerwca 2020 roku, wobec zakończenia tych rozgrywek przez zarząd WZPN.

Warto jednak zwrócić uwagę, że w omawianym powyżej przepisie to automatyczne przedłużenie nie jest bezwzględne, ponieważ dokonuje się z uwzględnieniem postanowień Art. 2 ust. 2, Art. 3 ust. 3 i Art. 4 ust. 3.

Co do postanowień art. 2 ust. 2, to od razu warto podkreślić, że zgodnie  z art. 2 ust. 1 okres obowiązywania umów transferu czasowego zawodników do klubów uczestniczących w kontynuowanych rozgrywkach, które wygasają z dniem 30 czerwca 2020 r., może być przedłużony do 31 lipca 2020 r. za zgodą obu klubów i zawodnika. Mowa tu o wypożyczeniu. W tym przypadku konieczna jest zgoda, klubu, w którym zawodnik gra na zasadzie transferu czasowego, klubu, który na takiej zasadzie zawodnika odstąpił oraz samego zawodnika. Zgodnie z ust. 2. w sytuacji o której mowa w ust. 1, kluby zobowiązane są do zawarcia aneksu do umowy transferowej, który winien być złożony w Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej właściwych dla obu klubów i w organie prowadzącym rozgrywki w ciągu 2 dni od jego zawarcia, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku. Warto też podkreślić, że w sytuacji, gdy umowa transferu czasowego nie zostanie przedłużona, zawodnik nie może być uprawniony w klubie odstępującym do udziału w kontynuowanych rozgrywkach sezonu 2019/2020, ani potwierdzony do innego klubu uczestniczącego w jakichkolwiek kontynuowanych rozgrywkach do zakończenia sezonu 2019/2020. To bardzo ważne, bo kończy się umowa wypożyczenia, zawodnik wraca do klubu odstępującego i nie może być uprawniony do gry w nim, czyli kolokwialnie mówiąc ma już wakacje od grania, co nie oznacza, że całkowicie może odpoczywać, bowiem jest zawodnikiem klubu odstępującego i musi podporządkowywać się jego poleceniom.

Druga sytuacja, czyli uwzględniająca postanowienia art. 3 ust. 3. Zgodnie z tym przepisem, przedłużona deklaracja gry amatora winna być złożona we właściwym dla danego klubu Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej i organie prowadzącym rozgrywki w ciągu 2 dni od jej złożenia przez zawodnika w klubie, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku. Warto jeszcze nadmienić o postanowieniach ust. ust. 1 i 2. Zgodnie z tym pierwszym, deklaracje gry amatora zawodników klubów uczestniczących w kontynuowanych rozgrywkach, których okres obowiązywania kończy się 30 czerwca 2020 r. mogą być przedłużone do 31 lipca 2020 r. za zgodą klubu i zawodnika. Potrzebne są do tego zgody klubu i zawodnika. Nie może więc to być dokonane jednostronnie, a zgodnie z drugim, w sytuacji, gdy przed dokonaniem przedłużenia okresu obowiązywania deklaracji gry amatora o którym mowa w ust. 1, zawodnik złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym niż ten w którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 31 lipca 2020 r., przedłużenie okresu obowiązywania deklaracji gry amatora wymaga dodatkowo zgody klubu w którym zawodnik wcześniej złożył deklarację gry amatora lub z którym zawarł kontrakt.

Tutaj warto jeszcze pamiętać, że zgodnie z ust. 4, jeśli okres obowiązywania deklaracji gry amatora nie zostanie przedłużony, zawodnik nie może być potwierdzony do klubu uczestniczącego w jakichkolwiek kontynuowanych rozgrywkach do zakończenia sezonu 2019/2020 oraz że w  przypadku nieprzedłużenia okresu obowiązywania deklaracji gry amatora zawodnika, który jednocześnie złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym niż ten w którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 31 lipca 2020 roku, zawodnik nie może być potwierdzony do klubu uczestniczącego w jakichkolwiek kontynuowanych rozgrywkach do zakończenia sezonu 2019/2020 (art. 3 ust. 5 Uchwały). Natomiast zgodnie z postanowieniami ust. 6, w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania deklaracji gry amatora zawodnika, który jednocześnie złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym niż ten w którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 31 lipca 2020 r., zawodnik może być potwierdzony do klubu nie wcześniej niż 1 sierpnia 2020 roku.

I trzecia sytuacja, czyli ta z art. 4 ust. 3. Przepis ten wskazuje, że aneks do obowiązującego kontraktu lub nowy kontrakt, winien być złożony we właściwym dla danego klubu Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej i organie prowadzącym rozgrywki w ciągu 2 dni od jego zawarcia, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku. By być precyzyjnym, to patrząc na postanowienia art. 4 ust. 1 Uchwały, kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawodników klubów uczestniczących w kontynuowanych rozgrywkach, których okres obowiązywania kończy się 30 czerwca 2020 r. mogą być przedłużone do 31 lipca 2020 r. za zgodą klubu i zawodnika, czyli zawodnik może pozostać w klubie, być uprawnionym rozgrywek i grać. Potrzebna jest do tego zgodna wola klubu i zawodnika.

A co w sytuacji, gdy zawodnik miał kontrakt z klubem A do 30 czerwca 2020 roku, a w okresie po 1 stycznia 2020 roku zawarł kontrakt z innym klubem? Tu w sukurs idzie przepis art. 4 ust. 2, zgodnie z którym w sytuacji, gdy przed dokonaniem przedłużenia okresu obowiązywania kontraktu o którym mowa w ust. 1, zawodnik złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym niż ten w którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 31 lipca 2020 r., przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu wymaga dodatkowo zgody klubu w którym zawodnik wcześniej złożył deklarację gry amatora lub z którym zawarł kontrakt. Reasumując, potrzebne są trzy zgody: klubu odstępującego, zawodnika i klubu pozyskującego.

W przypadku nieprzedłużenia okresu obowiązywania kontraktu zawodnika, który jednocześnie złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym niż ten w którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 31 lipca 2020 roku zawodnik nie może być potwierdzony do klubu uczestniczącego w jakichkolwiek kontynuowanych rozgrywkach do zakończenia sezonu 2019/2020. Natomiast w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania kontraktu zawodnika, który jednocześnie złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym niż ten w którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 31 lipca 2020 roku, zawodnik może być potwierdzony do klubu nie wcześniej niż 1 sierpnia 2020 roku. To są reguły z ust. 5 i 6.

Warto też, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 4 pamiętać, że. jeśli okres obowiązywania kontraktu nie zostanie przedłużony, zawodnik nie może być potwierdzony do klubu uczestniczącego w jakichkolwiek kontynuowanych rozgrywkach do zakończenia sezonu 2019/2020.

Uchwała zawiera jeszcze kilka fundamentalnych przepisów dla tej wyjątkowej sytuacji. Otóż, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt c), kluby mogą występować o potwierdzenie do klubu i uprawnienie do gry kolejnych zawodników w przypadkach o których mowa w § 27 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej. Ponadto, w przypadku wznowionych rozgrywek sezonu 2019/2020, sezon rozgrywkowy 2020/2021 rozpocznie się 1 sierpnia 2020 roku, a zakończy 30 czerwca 2021 roku. To oznacza, że w tych rozgrywkach, które zostały zakończone i nie są siłą rzeczy wznowione, sezon rozpoczął się już 1 lipca 2020 roku. Mowa tu oczywiście o sezonie 2020/2021. Tu od razu nasuwa się wniosek, że w przypadku drużyn, które nie wznowiły sezonu, bo zakończyły go decyzjami organów prowadzących rozgrywki sezon 2020/2021 trwa od 1 lipca 2020 roku, a okno transferowe otworzyło się 1 lipca, a zakończy się 31 sierpnia, czyli tak jak to zwykle bywa. Pamiętajmy, że to przedłużenie sezonu wznawianych rozgrywek jest sytuacją na wskroś wyjątkową.

Warto też pamiętać, że zgodnie art. 1 ust. 3 Uchwały, w przypadku wznowionych rozgrywek sezonu 2019/2020, letni okres transferowy rozpocznie się 1 sierpnia 2020 r., a zakończy 30 września 2020 roku.

Uchwała reguluje jeszcze kilka fundamentalnych zasad. Np. w art. 5 uregulowany został przypadek przerwania wznowionych rozgrywek. Im bliżej końca tego „szalonego” sezonu tym chyba już mniejsze prawdopodobieństwo takiego scenariusza, choć pamiętajmy, żyjemy w stanie epidemii. Zgodnie z art. 5 ust. 1 w sytuacji, gdy po wznowieniu rozgrywek w sezonie 2019/2020, decyzja właściwych władz administracyjnych skutkować będzie brakiem możliwości rozgrywania oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium Polski lub części jej terytorium, rozgrywki mogą zostać zakończone pomimo nierozegrania wszystkich zaplanowanych meczów, na podstawie decyzji Zarządu PZPN, Komisji ds. Nagłych PZPN lub Zarządów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Wówczas zastosowanie mają mieć odpowiednie postanowienia Uchwały nr III/42 z dnia 12 marca 2020 roku Zarządu PZPN w sprawie zasad postępowania na wypadek braku możliwości rozgrywania oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium RP w sezonie 2019/2020 w związku z decyzją organów państwowych.

Uchwała w art. 6 zawiera również upoważnienie dla organów prowadzących rozgrywki do opracowania szczególnych zasad organizacji meczów w ramach kontynuowanych rozgrywek, a w art. 7 stanowi iż w przypadku sprzecznych postanowień niniejszej Uchwały z postanowieniami innych uchwał Zarządu PZPN, zastosowanie mają postanowienia niniejszej uchwały. To ważna regulacja, bowiem mamy tutaj do czynienia z przepisami dotyczącymi nadzwyczajnej sytuacji.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny, fot. Polskie Radio Białystok)

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.