Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Zewnętrzne zapewnianie jakości kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

28.02.2019

W celu umożliwienia kompleksowego zapoznania się z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji (dalej: ZSK), poruszanym na portalu parokrotnie, koniecznym jest jeszcze przybliżenie regulacji rozdziału 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (dalej: uzsk). Ta część ustawy traktuje o zapewnianiu jakości walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 uzsk walidacja i certyfikowanie prowadzone przez instytucje certyfikujące objęte są systemem zapewniania jakości, który dzieli się na system wewnętrzny oraz system zewnętrzny. Wewnętrzny system zapewniania jakości został pokrótce nakreślony w poprzednim artykule, z kolei drugi system zostanie opisany poniżej.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 uzsk „zewnętrzne zapewnianie jakości walidacji i certyfikowania prowadzonych przez instytucje certyfikujące wykonuje podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, który został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących”. Podmioty zewnętrznego zapewniania jakości (dalej: PZZJ) umieszcza się w drodze decyzji administracyjnej na liście prowadzonej przez ministra koordynatora ZSK, którą podaje się do wiadomości na portalu ZSK. Nabór na listę ogłaszany jest nie rzadziej niż raz na trzy lata, a zainteresowany podmiot powinien wystąpić z wnioskiem i wykazać, że dysponuje odpowiednią kadrą, posiada wewnętrzny system zapewniania jakości, nie jest instytucją certyfikującą, posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, nie zawiesił lub nie zakończył prowadzenia działalności gospodarczej, nie została otwarta w stosunku do niego likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości, a także nie posiada zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ponadto sam wniosek musi zawierać kilka niezbędnych elementów, wśród których są szczegółowo wymienione dane podmiotu i jego pracowników, wskazanie grup kwalifikacji rynkowych, które PZZJ ma nadzorować oraz oświadczenia o braku zaległości z tytułu składek składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek należy złożyć do właściwego ministra za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (dalej: ZRK), a także uiścić opłatę w wysokości 2.000,00 zł. W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku podmiot prowadzący ZRK zobowiązany jest dokonać oceny formalnej wniosku i w przypadku stwierdzenia braków wyznaczyć termin 30 dni na ich usunięcie. W przypadku dalszej niepoprawności wniosku jest on przekazywany ministrowi właściwemu wraz z nakreśleniem braków. Z kolei poprawny wniosek przekazuje się ministrowi koordynatorowi ZSK, który na mocy art. 57 uzsk powołuje specjalną komisję mającą dokonać gruntownej analizy wniosku, a następnie przedstawić jego ocenę. W przypadku pozytywnej opinii nic nie stoi na przeszkodzie, aby wnioskodawca otrzymał wpis na listę PZJJ. Wpisu dokonuje się na okres sześciu lat, jednak istnieje możliwość przedłużenia jego ważności z urzędu przez ministra koordynatora ZSK, po uprzednim właściwym wykonywaniu funkcji PZZJ oraz zasięgnięciu opinii ministrów właściwych dla odpowiednich działów administracji rządowej. Tuż po ogłoszeniu ostatecznej decyzji o nadaniu uprawnień instytucji certyfikującej minister właściwy wskazuje z listy PZZJ, któremu następnie powierza funkcję zewnętrznego zapewniania jakości. Ustawodawca ograniczył dopuszczalną liczbę PZZJ w stosunku do jednej kwalifikacji rynkowej i na mocy art. 59 ust. 2 wynosi ona maksymalnie 5 podmiotów. Zabieg ten ma podkreślać rangę PZZJ oraz zapewniać jednolitość ich działań.

Działalność PZZJ polega na monitorowaniu wewnętrznego systemu zapewniania jakości stosowanego przez nadzorowaną instytucję certyfikującą, spełnianiu wymogów dotyczących zapewnienia warunków organizacyjnych, kadrowych i dodatkowych wskazanych dla podmiotów certyfikujących zawartych w obwieszczeniu o włączeniu kwalifikacji a także dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, nie rzadziej niż raz na 5 lat, PZZJ sporządza raport z zewnętrznego zapewniania jakości zawierający wskazane powyżej elementy oraz ocenę działalności instytucji certyfikującej, opis wykrytych nieprawidłowości oraz rekomendowane zmiany, które będą służyły poprawie standardów walidacji i procesu certyfikowania. Z kolei co 3 lata należy przedstawić ministrom właściwym dla działów administracji rządowej sprawozdanie z działań związanych z zewnętrznym zapewnianiem jakości wskazujące wykaz przeprowadzonych działań oraz wnioski z nich płynące.

PZZJ przysługuje szereg uprawnień mających na celu umożliwienie rzetelnej pracy i nadzorowanie podmiotów certyfikujących. Są one uprawnione między innymi do żądania udzielenia informacji, wglądu do posiadanej dokumentacji, umożliwienia wstępu ich pracownikowi do siedziby instytucji certyfikującej oraz udziału w charakterze obserwatora podczas wykonywania przez tę jednostkę zadań. Z przeprowadzonych czynności sporządzany jest protokół, a wszelkie wykryte nieprawidłowości muszą zostać zgłoszone właściwemu ministrowi. Ponadto są one zobowiązane niezwłocznie zawiadomić ministra koordynatora o niespełnieniu przez instytucję certyfikującą podstawowych warunków, a także zakończeniu przez niego lub zawieszeniu działalności gospodarczej i otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.

Nie można jednak zapominać, iż PZZJ również może być kontrolowany i rozliczany z prawidłowego wywiązywania się z przydzielonych zadań. Kontrolę przeprowadza minister koordynator ZSK w oparciu o ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej. W przypadku wykrycia naruszeń wzywa się PZZJ do ich usunięcia, pod rygorem pozbawienia statusu i skreślenia z listy.

PZZJ jest jednostką stojącą na szczycie hierarchii i ma zapewniać zachowanie odpowiednich standardów w strukturach danej kwalifikacji. Pomimo tego sam musi zachować szereg norm i mieć na uwadze, iż jego działalność również jest kontrolowana. Jak zatem widać, ZSK stworzone jest w sposób przemyślany i zorganizowany, a każdy podmiot w nim funkcjonujący ma dbać o jakość własnych działań, monitorować działania innych, ale także być świadomym, że inni nadzorują jego pracę. Biorąc pod uwagę szeroko rozumiane dobro kwalifikacji rynkowych, w tym również w świecie sportu, przyjęty model zorganizowania ZSK jest jak najbardziej słuszny i zrozumiały.

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.