Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Jak zostać instytucją certyfikującą kwalifikacje rynkowe włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji?

21.02.2019

Na łamach portalu już kilka razy poruszano problematykę ram kwalifikacji i podkreślano szereg płynących z nich korzyści. Po przybliżeniu ogólnej charakterystyki inicjatywy, nakreśleniu sposobu opisu kwalifikacji oraz procedury jej włączenia, przyszedł czas na przybliżenie drogi, którą musi przejść wnioskodawca, aby zostać instytucją certyfikującą.

Instytucja certyfikująca (dalej: IC) jest to instytucja, która została uprawniona do nadawania kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu kwalifikacji (dalej: ZSK) i potwierdzania ich konkretnym dokumentem, którego nazwa została wskazana w opisie kwalifikacji (np. świadectwo, certyfikat). Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (dalej: uzsk) niezwłocznie po obwieszczeniu o włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK minister właściwy podaje na portalu informację o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej. Wniosek składany na specjalnym formularzu za pośrednictwem portalu zawiera dane podmiotu, wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy oraz kilka oświadczeń o braku zaległości (szerzej opisane w dalszej części artykułu).

Na mocy art. 41 ust. 2 uzsk o przyznanie statusu IC wystąpić może podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne umożliwiające odpowiednie przeprowadzenie walidacji, spełnia dodatkowe warunki wskazane w opisie kwalifikacji, nie posiada zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, a także gdy nie znajduje się on w trakcie likwidacji lub nie ogłoszono jego upadłości. Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 2 uzsk po obwieszczeniu o włączeniu kwalifikacji rozpatruje się wniosek o nadanie tychże uprawnień podmiotowi wnioskującemu o jej włączenie, pod warunkiem równoczesnego złożenia wniosku o przyznanie możliwości certyfikowania. Podmioty te ze względu na wkład włożony w rozwój ZSK i włączenie kwalifikacji zobowiązane są uiścić opłatę w wysokości 5.000 zł, podczas gdy regularna opłata jest dwukrotnie wyższa.

Następnie wniosek przekazuje się podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (dalej: ZRK), który dokonuje oceny formalnej wniosku w ciągu 14 dni. W przypadku stwierdzenia braków wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 30 dni. Poprawny formalnie wniosek przekazuje się niezwłocznie właściwemu ministrowi, a w przypadku, gdy braki nie zostaną uzupełnione oprócz wniosku ministrowi przekazuje się również informację o ich zakresie.

Kolejnym etapem prac jest merytoryczna ocena wniosku, której zgodnie z art. 45 ust. 1 uzsk może dokonać podmiot upoważniony w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra. W przypadku decyzji odmownej wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie, ale może on bez żadnych ograniczeń złożyć wniosek ponownie. Z kolei pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do nadania uprawnień do pełnienie funkcji IC. Na mocy art. 41 ust. 1 uprawnienie do certyfikowania nadaje się w drodze decyzji administracyjnej. Dopełnieniem procesu jest wskazanie przez ministra podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości i powierzenie mu pełnienia funkcji w drodze umowy, której przedmiotem jest nadzorowanie IC i stałe kontrolowanie jakości. Od chwili zawarcia tej umowy IC rozpoczyna certyfikowanie danej kwalifikacji rynkowej.

Walidację należy przeprowadzać zgodnie wymaganiami wskazanymi w obwieszczeniu, które IC zobowiązana jest udostępnić na swojej stronie internetowej. Ustawa upoważnia IC do powierzenia przeprowadzenia walidacji innemu podmiotowi, jeżeli gwarantuje on poszanowanie wszelkich zasad oraz zapewni odpowiednią jakość. Istotnym jest jednak, że odpowiedzialność za prawidłowość całego procesu nadal będzie spoczywała na IC.

UZSK nakłada na IC dodatkowe obowiązki, których celem jest zapewnienie najwyższych standardów działania. Jest ona zobowiązana opracować i stosować wewnętrzny system zapewniania jakości obejmujący zasady postępowania, metody i rozwiązania organizacyjne służące zapewnieniu poprawności walidacji. Ponadto nie rzadziej niż raz na trzy lata powinna przeprowadzić ewaluację wewnętrzną w odniesieniu do każdej certyfikowanej przez nią kwalifikacji. Ewaluacja kończy się raportem, który przekazywany jest podmiotowi zewnętrznego zapewniania jakości. IC na koniec każdego kwartału zobowiązana jest przekazywać informacje również podmiotowi prowadzącemu ZRK, a obejmują one liczbę wydanych dokumentów, wysokość opłat i uzyskanych za certyfikowanie przychodów. IC powinna także wnosić opłatę kwartalną w wysokości 3% przychodów uzyskanych z tytułu walidacji i certyfikowania, jednakże nie mniej niż 1 zł od wydanego dokumentu.

Nadawanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej włączonej do ZSK jest ściśle uregulowane w uzsk, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę rangę i charakter całej inicjatywy, a także dobro i rozwój kwalifikacji rynkowych, w tym w świecie sportu. Uzyskanie statusu IC przyniesie liczne korzyści również tej jednostce, ponieważ oczywistym jest, że dbać o standardy i jakość innych mogą tylko profesjonaliści, którzy kreują nowe rozwiązania oraz należą do ścisłej czołówki swojej branży. Podsumowując, uważam, że mimo szeregu obowiązków warto zainteresować się ramami kwalifikacji i ich certyfikowaniem, gdyż korzyści z nich płynące zdecydowanie górują nad obowiązkami.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.