Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego

31.07.2018

Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego określa umowa. Za termin realizacji zadania rozumie się okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia realizacji zadania określony umową. Do rozliczenia zadania nie mogą być zaliczone zakupione usługi lub materiały sprzed daty określonej w umowie lub po dacie zakończenia realizacji zadania. Przedłożone do rozliczenia faktury z datą wystawienia i realizacji sprzed dat lub po datach określonych w umowie uznawane są za wydatki niezwiązane z umową i nie zostaną uznane w przedkładanym rozliczeniu.

Po upływie terminu określonego w umowie nie ma podstaw do dokonania z dotacji określonego wydatku, bowiem środki publiczne stanowiące dotację celową nie pozostają już w dyspozycji podmiotu, który je otrzymał. Wydatkowanie środków po terminie realizacji zadania stanowi przekroczenie upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych i naruszenie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. Przekazanie środków na rachunek beneficjenta nie oznacza wykorzystania dotacji. Działania faktycznie podejmowane przy realizacji zadania winny być dokumentowane (np. listami uczestników projektu, pokwitowaniami odbioru nagród, publikacjami wydanymi w ramach zadania, raportami, analizami ocenami, itp.) Powyższa dokumentacja powinna znajdować się u beneficjenta i być do okazania na prośbę zleceniodawcy.

Natomiast terminy przedłożenia rozliczenia realizowanego zadania określa umowa, ustawa o finansach publicznych jak również przepisy szczególne, na podstawie których udzielono dofinansowania w ramach zawartej umowy ( por. w tym zakresie m.in. art. 151-152 ustawy o finansach publicznych, § 14 ust.2 pkt 5-6 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz § 8 ust.1 pkt 5-6 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów).

Za termin przedłożenia rozliczenia realizowanego zadania rozumie się termin przedłożenia kompletnej i wolnej od wad formalnych i rachunkowych dokumentacji poświadczającej rozliczenie zleconego zadania. Niekompletne lub nierzetelne rozliczenie zadania jest naruszeniem warunków umowy oraz w pewnych przypadkach może stanowić podstawę do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Może także skutkować nieuznaniem wartości przedłożonego rozliczenia i zażądaniem zwrotu kwot nieprawidłowo udokumentowanych wydatków. Przedłożone rozliczenie powinno zawierać część merytoryczną opisującą czy cel wyznaczony do realizacji zadania został osiągnięty oraz część finansową.

Termin realizacji zadania jest określony w postanowieniach umowy. Realizacja zadania poza granicami kraju oznacza, że całe zadanie z zasady jest realizowane poza granicami kraju i biorą w tym udział podmioty zagraniczne. Wyjazd na szkolenie lub zawody, który jest tylko jednym z elementów zadania, nie uprawnia do korzystania z przedłużonego terminu rozliczenia.

Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zatwierdzenie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia jego przedstawienia.

W przypadku stwierdzenia na podstawie rozliczenia dotacji udzielonej ze środków budżetowych oraz państwowych funduszy celowych, że dotacja została w części lub w całości wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokości, dysponent części budżetowej udzielający dotacji wszczyna postępowanie administracyjne i wydaje decyzję administracyjną co do wysokości kwoty podlegającej zwrotowi.

Opis z wykonania zadania musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych zadaniach zgodnie z zawartą umową. W opisie powinny być uzasadnione wszystkie planowane działania, zakres w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienia ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu jak i harmonogramu.

Przekładane sprawozdania z wykonania zadań powinny być sporządzone rzetelnie i w terminie zgodnie z wymogami określonymi w umowie, szczególnie w zakresie zgodności stanu faktycznego z dokumentacją wydatkowania środków.

Dla ułatwienia dokonania rozliczenia właściwym byłoby grupowanie opisanej dokumentacji dla każdej umowy oddzielnie - odrębny rejestr dla ewidencji, odrębny segregator dla dokumentacji.

Jeśli dana faktura jest finansowana z różnych źródeł lub dotyczy dwóch umów, to należy na dowodzie opisać w jaki sposób dokonano podziału kosztów między źródłami finansowania lub przypisać odpowiednie koszty do właściwych umów.

Każdy dokument powinien posiadać wskazanie na powiązanie z innymi dokumentami (np. dowód przyjęcia środka trwałego), rejestrem księgowym.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności