Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Doświadczenia MSIT z nadzoru nad polskimi związkami sportowymi

25.07.2018

W Kodeksie Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych MSIT formułując konkretne wytyczne dla poszczególnych obszarów działalności PZS kierował się między innymi własnymi doświadczeniami ze sprawowania nadzoru nad polskimi związkami sportowymi. Pozwoliły one na sformułowanie kilku powtarzalnych błędów popełnianych przez PZS, które stanowią cel naprawczy dla MSIT.

Cennym źródłem własnym informacji o jakości zarządzania w PZS są wieloletnie doświadczenia Ministerstwa w zakresie wykonywania nadzoru nad nimi, na podstawie przepisów ustawy o sporcie, a także bieżącej współpracy, w tym w szczególności w ramach realizacji przez związki zlecanych zadań publicznych. Potwierdzają one z jednej strony, że wiele PZS nie stosuje obecnie standardów dobrego zarządzania, z drugiej zaś, że postulat poddania tego zagadnienia samoregulacji przez PZS się nie sprawdził. Tylko nieliczne PZS poprawiły jakość zarządzania w toku obowiązywania ustawy o sporcie. Stąd poszukiwać należy rozwiązań bardziej zdecydowanych – tj. legislacyjnych oraz takich pozalegislacyjnych, które w bezpośredni sposób powiązane będą z mechanizmem finansowania zadań realizowanych przez PZS. Należy do nich m.in. niniejszy Kodeks.

Przykładem nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku prowadzonych przez MSiT czynności kontrolnych (w ramach sprawowanego nadzoru) może być brak efektywności i skuteczności działalności wielu PZS, a także brak procedur nadzoru w związkach nad wydatkowaniem środków publicznych w ramach realizowanych zadań publicznych. Do kolejnych zaliczyć należy nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji wewnętrznej oraz niestosowanie przez PZS zasady konkurencyjności przy zakupie usług i dostaw.

Ciekawych obserwacji dostarcza również bieżąca współpraca Ministerstwa z PZS, szczególnie w obszarze sportu wyczynowego. Pozwalają one stwierdzić, że wśród PZS panuje przeświadczenie, że dywersyfikacja źródeł finansowania nie jest konieczna, a wszelkie potrzeby finansowe związku, w tym koszty operacyjne, powinny pokrywać dotacje MSiT. Ponadto PZS stosunkowo często ze środków dotacji pokrywają koszty, które zgodnie z założeniami odpowiednich programów MSiT, mają charakter niekwalifikowany. Nagminnie ma też miejsce naruszanie standardów w zakresie zapobiegania konfliktom interesów. Zdarza się, że osoby zatrudnione w związku łączą funkcje pozostające względem siebie w relacji nadrzędności i podporządkowania (np. kierownik wyszkolenia jest jednocześnie trenerem kadry narodowej). PZS nie potrafią też efektywnie planować wydatków na realizację zadań publicznych. Zdarza się, że w ramach niewykorzystanych środków dotacji do Ministerstwa zwracana jest znaczna część przeznaczonych na ten cel środków. Ocena gospodarności i efektywności wydatkowania środków publicznych na zadania związane ze sportem wyczynowym w wielu przypadkach jest również negatywna. Dotyczy to m.in. takich problemów, jak obejmowanie wsparciem zawodników o stosunkowo niewielkim potencjale sportowym, którzy nie rokują na przyszłość, a także organizacja zgrupowań zagranicznych przy istniejącej korzystnej finansowo i sportowo alternatywie krajowej, w tym w ramach obiektów COS OPO.

Nieco lepiej kształtuje się współpraca Ministerstwa z PZS w obszarze upowszechniania sportu, w tym osób niepełnosprawnych. Być może jest to spowodowane stosunkowo niewielkim zainteresowaniem związków odpowiednimi programami MSiT w tym zakresie. Jak trafnie zdiagnozowano w przytoczonym badaniu społecznym oraz w dokumentach strategicznych MSiT, PZS w większości nie angażują się w działania w zakresie upowszechniania swojego sportu w społeczeństwie, nawet jeżeli mogą na ten cel pozyskać środki z Ministerstwa. Jednak i w przypadku tej współpracy stwierdza się nieprawidłowości. Dotyczą one przede wszystkim rozliczania środków dotacji, w tym przedstawiania rozliczeń w sposób nierzetelny lub po upływie wskazanego w umowie terminu.

Co należy podkreślić, przedstawione wnioski z prowadzonych przez MSiT kontroli oraz ze współpracy Ministerstwa z PZS nie odnoszą się w równym stopniu do wszystkich związków. Prezentacja, jakiej dokonano, ma jednak na celu wskazanie szerokiego spektrum problemów zarządczych, z jakimi można się spotkać w PZS, a także – zgodnie z istotą polityki opartej na faktach – przedstawienie argumentów przemawiających za planowanym wdrożeniem rozwiązań niniejszego Kodeksu.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności