Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Stypendia sportowe ze środków samorządu terytorialnego – właściwość organów

21.06.2017

W dzisiejszym tekście kontynuujemy tematykę związaną z praktycznymi aspektami przyznawania świadczeń pieniężnych ze środków jednostek samorządów terytorialnych. Tym razem chciałbym skupić się na problematyce właściwego określania organów, które określają: zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Wydaje się, że przepisy regulujące kwestię organu właściwego do dokonywania wyżej wskazanych czynności są czytelne i zrozumiałe. Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie: Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy. Za organy stanowiące w jednostkach samorządu terytorialnego należy uznać: 1) radę gminy (radę miasta) – art. 15 ustawy o samorządzie gminnym: 1. Z zastrzeżeniem art. 12 organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy. 2. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej. 2) radę powiatu – art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym: 1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. 3) sejmik województwa – art. 16 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa: 1. Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Z upoważnienia wskazanego w art. 31 ust. 3 u.s. jednoznacznie wynika, że tylko organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość stanowienia o zasadach przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień. Na okoliczność tę wskazał m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 sierpnia 2016 r. (sygn. VIII SA/Wa 1115/15). W zaskarżonej uchwale Rady Miejskiej wprowadzono przepis, zgodnie z którym: w przypadku dyscyplin sportu w grach niewskazanych w uchwale, liczbę zawodników oraz wysokość stypendium określa Prezydent Miasta po zasięgnięciu opinii Gminnej Rady Sportu. Sąd uwzględniając skargę, odnosząc się do powyższego przepisu, w uzasadnieniu wyroku wskazał, że: Zapis ten jest więc normą uprawniającą Prezydenta Miasta zarówno do określenia wysokości danego stypendium jak i ilości zawodników która może uzyskać stypendium w przypadku dyscypliny niewymienionej w ust. 1. Jest to zatem de facto przekazanie uprawnień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jej organowi wykonawczemu, jakim jest prezydent miasta, co jak słusznie zauważył prokurator – narusza upoważnienie zawarte w cyt. na wstępie art. 31 ustawy o sporcie, który nie przewiduje takiej możliwości. Powyższe oznacza, że w uchwale organu stanowiącego nie może zostać wprowadzony przepis przyznający organowi wykonawczemu możliwość określania zasad, trybu przyznawania i pozbawiania świadczeń finansowych ze środków jednostek samorządu terytorialnego. Czy ograniczenie to jest równoznaczne z brakiem możliwości przyznawania środków finansowych przez organ wykonawczy? Otóż nie. W sprawie o sygn. III SA/Gd 89/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku rozpatrywał skargę na uchwałę rady gminy w przedmiocie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych. Jednym z postawionych zarzutów było przekazanie kompetencji wójtowi gminy w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych określonych w art. 31 ust. 1 u.s. Przedstawiając stanowisko skarżącego, wskazano, że w jego ocenie: „Wysokość stypendium powinna zostać określona precyzyjnie w uchwale - bądź poprzez wskazanie kwoty, jaką otrzyma osoba uprawniona za swoje osiągnięcia, bądź poprzez określenie sposobu jej wyliczenia. Jednakże wartości, które posłużą temu wyliczeniu muszą być możliwe do ustalenia przez każdego adresata tej uchwały Dalej skarżący podał, że kompetencje w tym zakresie przysługują wyłącznie organowi stanowiącemu gminy, który nie może ich przekazać innemu organowi. Tymczasem Rada Gminy określając w przedmiotowej uchwale jedynie minimalną i maksymalną wysokość stypendium, przekazała swoje kompetencje prawotwórcze Wójtowi Gminy, który jest organem uprawnionym do przyznawania tych świadczeń. Sąd nie zgodził się z wyżej wskazanym stanowiskiem. W uzasadnieniu wyroku z dnia 6 kwietnia 2017 r. stwierdził on bowiem, że określenie wysokości świadczeń przyznawanych na podstawie uchwały, wydanej w oparciu o upoważnienie ustawowe zawarte w art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie, może nastąpić poprzez wskazanie konkretnej kwoty, bądź poprzez wprowadzenie tzw.  widełek , tj.  od - do  z jednoczesnym określeniem kryteriów indywidualizacji świadczenia. Co więcej, w zaskarżonym akcie wprowadzono kryteria pozwalające na indywidualizację wysokości świadczenia poprzez rangę osiągnięcia sportowego zawodnika oraz wielkość środków przewidzianych w budżecie gminy na ten cel. W konsekwencji, sąd nie przychylił się do stanowiska skarżącego o sprzeczności z art. 31 ust. 3 u.s. przepisu uchwały, zgodnie z którym  stypendia przyznaje w drodze decyzji Wójt Gminy . Zdaniem skarżącego zgodnie z treścią ustawy, kompetencja do ustalania wysokości stypendium przysługuje organowi stanowiącemu gminy, bez możliwości przeniesienia jej na inny podmiot. W związku z powyższym skarżący upatrywał, w braku określenia wysokości stypendium, przeniesienia kompetencji prawotwórczych na wójta gminy, który jest organem uprawnionym do przyznawania świadczeń. Jak wskazał Sąd w uzasadnieniu wyroku: „Nie można uznać wobec treści zakwestionowanego unormowania, aby doszło w nim do delegowania uprawnień w zakresie ustalania wysokości stypendium na inny organ. Jak podniesiono bowiem wcześniej Rada jako organ stanowiący wysokość stypendium określiła. Zauważyć tu można, że art. 31 ustawy mówi zarówno o ustanawianiu, jak i o przyznawaniu stypendiów. Czym innym jest ustanowienie zasad, trybu, określenie wysokości stypendiów sportowych (nagród, wyróżnień oraz ich rodzajów), a czym innym przyznawanie tego rodzaju świadczeń w konkretnym przypadku. Zaskarżona uchwała niewątpliwe reguluje sposób postępowania dotyczący stypendiów sportowych, w tym określa osoby uprawnione do złożenia wniosku i wyniki sportowe, uprawniające do ich uzyskania czy określa okres, na jaki są one przyznawane. Nie można zatem w tej sytuacji mówić o przeniesieniu kompetencji ustanowienia stypendium na inny podmiot - wójta gminy.” Warto podkreślić, że wyżej wskazane orzeczenie jeszcze się nie uprawomocniło, dlatego też nie można wykluczyć rozpatrywania powyższej kwestii przez Naczelny Sąd Administracyjny. Tworząc akty prawa miejscowego, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 31 ust. 3 u.s. pamiętajmy o tym, by reguły dotyczące przyznawania: stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień wskazane były w uchwałach organów stanowiących, bez przyznawania organom wykonawczym powyższych kompetencji. Działania te mogą bowiem w przyszłości zostać uznane za naruszenie przepisów ustawy o sporcie, co ostatecznie doprowadzi do stwierdzenia nieważności zakwestionowanych uchwał.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.