Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Sport jako narzędzie realizacji celów unijnej Strategii Europa 2020

01.02.2018

Przy omawianiu zagadnienia sportu w kontekście celów UE istotna jest unijna strategia wzrostu na najbliższe dziesięciolecie - Europa 2020 (dalej: Strategia), która została przyjęta w obliczu kryzysu finansowego z jakim Europa miała do czynienia w momencie wydania dokumentu[1]. Zasadniczym celem Strategii jest między innymi wspieranie gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu – o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Powyższy cel ma zostać osiągnięty poprzez podniesienie współczynnika aktywności zawodowej oraz promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób wykluczonych społecznie. Uprawnionym wydaje się więc wysunąć wniosek, iż skutecznym narzędziem realizacji tychże założeń może okazać się sport, którego walory edukacyjne, społeczne, zdrowotne oraz możliwości w zakresie zwiększenia miejsc pracy są aktywnie promowane na poziomie UE.

Założeniem Strategii jest stworzenie większej ilości miejsc pracy oraz podwyższenie standardu życia[2]. Strategia opiera się na dwóch filarach: na podejściu tematycznym, łączącym ogólne priorytety i służącym ich realizacji wymiernym celom, oraz na sprawozdaniach państw członkowskich, które mają pomóc im w opracowaniu własnych strategii powrotu do trwałego wzrostu i stabilnych finansów publicznych[3]. Na rok 2020 KE wyznaczyła pięć wymiernych celów UE: zatrudnienie, badania i innowacje, zmiany klimatu i energia, edukacja oraz walka z ubóstwem[4]. W dokumencie wymieniono również 3 wzajemnie powiązane ze sobą priorytety takie jak rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu[5]. Ostatni z wymienionych ma polegać na wspieraniu gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Jednakże KE wskazuje, iż są to priorytety ogólne i aby je urzeczywistnić potrzebne będą liczne działania prowadzone na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym. Cele Strategii realizowane są przez UE przy pomocy programów działań nazywanych – inicjatywami przewodnimi. W kontekście  unijnej polityki sportowej do takich z całą pewnością można zaliczyć wskazane w dokumencie roboczym KE z 2011r. dotyczącym rozwoju europejskiego wymiaru sportu[6]. Związany jest on bowiem z realizacją celów unijnej polityki sportowej wskazanymi w art. 165 TFUE[7].

Omawiany dokument określa KE i państwom członkowskim ramy strategiczne jako podstawę do działań na poziomie UE w dziedzinie sportu, które wskażą przewidywane działania dokonane na podstawie art. 165 TFUE. Inicjatywa zakłada spójność i ścisłe skoordynowanie z politykami UE i programami w obszarach, które są ściśle związane ze sportem jak zdrowie, edukacja i szkolenia, integracja społeczna, zatrudnienie, obywatelstwo czy rynek wewnętrzny[8]. W celach ogólnych KE wskazuje, iż „planowana inicjatywa powinna mieć na celu przyczynienie się do nadrzędnych celów Unii Europejskiej określonych w Strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju, walki z bezrobociem, wzmacnianiem integracji społecznej oraz postępu Europy obywateli[9]”. Niektóre cele szczegółowe mają w tym zakresie znaczenie zdaniem KE. Wśród tych istotnych wymieniono promowanie poprawiających zdrowie, społecznych i edukacyjnych funkcji sportu, wspieranie struktur sportowych opartych o zasadę dobrowolności, wzmacnianie dialogu i współpracy z podmiotami sportowymi oraz wsparcie podstaw dowodowych dla sportu. Cele Strategii mogą więc skutecznie zostać osiągnięte poprzez takie działania jak polityka na rzecz ułatwienia obywatelom UE zwiększenia ruchu w życiu codziennym, zwiększenie udziału grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, polepszenie dostępu do sportu dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie równości płci w sporcie, lepsza integracja grup defaworyzowanych w społecznościach poprzez zajęcia i wydarzenia sportowe, stworzenie zrównoważonych struktur sportowych w państwach członkowskich, promowanie wolontariatu w sporcie czy wzmocnienie istniejącego zorganizowanego dialogu z podmiotami sportowymi[10]. W ostatnim przypadku KE podkreśla rolę Forum Sportu UE jako kluczowej rocznej platformy dialogu i wymiany, a także proponuje zorganizowaną współpracę wysokiego szczebla między olimpijskim i sportowym ruchem a instytucjami unijnymi. Wskazuje się także dążenie do wzmocnienia bazy wiedzy na temat sportu w UE w celu ułatwienia podejmowania świadomych decyzji politycznych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz wspieranie najlepszych praktyk między naukowcami, obszarem przemysłu sportowego, w ruchu sportowym czy władzach publicznych.

Wszystkie powyższe działania stanowią konkretne propozycje, które mają zagwarantować osiągnięcie wskazanych w strategii celów. Badania gospodarcze ukazały, że na przykład na Cyprze - 2,2% całkowitego zatrudnienia ma związek z sportem, w Wielkiej Brytanii 2%, a w Austrii - 5,8%. Z kolei w takich krajach jak Finlandia czy Szwecja 18 % obywateli jest wolontariuszami sportowymi[11]. Poprzez udział w klubach sportowych ludzie często angażują się w dobrowolne działania, które są pozytywne dla ich społeczności. Można więc wysunąć wniosek, iż sport poprzez swój wpływ na sektory pokrewne takie jak edukacja, telewizja, zdrowie czy wykluczenie społeczne będzie znacząco wpływać na realizację celów Strategii Europa 2020. Podkreśla to również Rada UE, która zwraca się do państw członkowskich, aby bardziej doceniły potencjalny wkład sportu w realizację celów Strategii Europa 2020[12].

Podsumowując niniejsze rozważania, unijne instytucje dostrzegając potencjał jaki posiada największy ruch społeczny na świecie - sport, często podkreślają, iż przyczynia się do realizacji strategicznych celów UE. Wskazuje się na takie cele jak dobrobyt czy wartość unijną – solidarność. W kontekście celu UE, jakim jest ustanowienie rynku wewnętrznego, unijna polityka sportowa koncentruje sie głównie na komercyjnej stronie sportu. Jednakże mając na uwadze, iż TFUE w większej mierze niż poprzednie traktaty skupia się na zapewnieniu lepszej skuteczności tzw. wymiarowi społecznemu, sport, który może się przyczynić do rozwiązania wielu problemów społecznych ma w tym względzie także niebagatelne znaczenie. Od funkcji edukacyjnych, po zdrowotne i społeczne - sport daje szerokie możliwości podjęcia odpowiednich działań w oparciu o art. 165 TFUE, które mogą doprowadzić do realizacji celów strategicznych UE, takich jak Europa 2020, po cele ogólne UE wyrażone w art. 3 TUE. W ostatnim planie prac UE w dziedzinie sportu na lata 2017-2020 ustalono, że priorytetowymi zagadnieniami będą uczciwość w sporcie, gospodarczy wymiar sportu oraz sport i społeczeństwo[13]. Uznano również, iż sport może odegrać pozytywną rolę w zakresie radzenia sobie z ogólnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi i w zakresie bezpieczeństwa, przed jakimi obecnie stoi UE, w tym związanych z migracją, wykluczeniem społecznym, radykalizacją, które mogą prowadzić do brutalnego ekstremizmu. Można więc przewidzieć, iż w przyszłości instytucje unijne będą intensywniej rozwijać społeczne walory sportu, które w obliczu problemów migracyjnych mogą zgodnie ze Strategią Europa2020 sprzyjać pomyślnemu wyjściu z kryzysu.

[1] Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020.

[2] Ibidem, s. 2.

[3] Ibidem, s. 6.

[4] Ibidem, s. 3.

[5] Ibidem, s. 5.

[6] Commission staff working document Impact Assessment Accompanying document to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Developing the European Dimension in Sport, SEC (2011) 0067.

[7] „Działanie Unii zmierza do rozwoju europejskiego wymiaru sportu, przez popieranie uczciwości i dostępności we współzawodnictwie sportowym oraz współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za sport, jak również przez ochronę integralności fizycznej i psychicznej sportowców, w szczególności tych najmłodszych.”

[8] Commission staff working document Impact Assessment Accompanying document to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Developing the European Dimension in Sport, SEC (2011) 0067, pkt 3.1.

[9] Ibidem, pkt 3.1.

[10] Ibidem, pkt 3.2.

[11] Interview of Michael Barnier, member of the European Commission – Internal Market and Services, 2011, dostęp pod adresem internetowym na dzień 30.05.2017r.: https://www.thenewfederalist.eu/Michel-Barnier-Sport-can-contribute-to-the-goals-of-the-Europe-2020.

[12] Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2011-2014, Dz.U.UE C 162 z 2011r., pkt 4.

[13] Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z 24 maja 2017r. w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu (1 lipca 2017r – 31 grudnia 2020r.), 9639/17, pkt 12.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.