Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Prawo związku sportowego do wykorzystania wizerunku zawodników kadry narodowej oraz reprezentacji olimpijskiej

10.03.2023

Obecna umowa sponsorska pomiędzy PKN Orlen, czyli Sponsorem Generalnym polskiej piłki nożnej, a Polskim Związkiem Piłki Nożnej, według szacunków, gwarantuje krajowej federacji w latach 2023-2026 od 100 do 150 milionów złotych. W ramach współpracy PKN Orlen otrzymał m.in. prawo do wykorzystywania wizerunku piłkarzy reprezentacji w swoich działaniach marketingowych.

Podobna umowa została zawarta na początku bieżącego roku pomiędzy PKN Orlen a Polskim Komitetem Olimpijskim. Do 2024 roku, Orlen będzie sponsorem strategicznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Orlen ani PKOL nie podają wartości zawartego kontraktu sponsorskiego. Reklamy z udziałem olimpijczyków mogliśmy oglądać w telewizji w czasie trwania Igrzysk. Poza tym PKN Orlen jest sponsorem m. in. Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Powyższe przykłady ilustrują jak istotną rolę pod względem ekonomicznym odgrywają prawa do wizerunku sportowców reprezentujących kraj na arenie międzynarodowej. Nie mniej ważnym zagadnieniem jest problematyka przepisów prawnych regulujących te kwestie.

Definicja wizerunku

Bardzo istotnym elementem wszystkich wyżej wspomnianych umów jest możliwość wykorzystania wizerunku zawodników w stroju reprezentacji. Na wstępie należy powiedzieć czym dokładnie jest wizerunek oraz pokrótce przedstawić ogólne regulacje, które jego dotyczą.

W polskim prawie nie znajdziemy definicji legalnej pojęcia „wizerunek”. W literaturze prawniczej oraz w aktach normatywnych wymiennie pojawiają się terminy: wizerunek, portret, podobizna, obraz fizyczny. Szczegółowe przedstawianie różniących się poglądów doktryny dotyczących definicji wizerunku dalece wykraczałoby poza ramy tego krótkiego tekstu, gdyż to zagadnienie może stanowić przedmiot osobnej monografii. Z tego też powodu, na potrzeby tego artykułu, za większością autorów wypowiadających się w kwestii prawa związku sportowego do wykorzystania wizerunku zawodników, przyjmiemy definicję zaproponowaną przez T. Grzeszak w Systemie Prawa Prywatnego. Zgodnie z nią, należy odróżnić obraz fizyczny od wizerunku. Obraz fizyczny jest to fizyczny wygląd człowieka, zaś wizerunek stanowi „konkretyzację obrazu fizycznego zdatną do rozpowszechniania (jego emanację i ustalenie, czyli „to co widać” np. na konkretnym zdjęciu). […]To tak rozumiane wizerunki są przedmiotami umów i tylko one mogłyby być potencjalnie przedmiotami umów o skutkach rozporządzających”(T. Grzeszak [w:] J. Barta (red.), Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13. Wyd. 4, Warszawa 2017, s. 539). Poza tym należy wspomnieć, że w orzecznictwie przyjmuje się, że wizerunek oznacza podobiznę człowieka utrwaloną jako portret, fotografia lub w innej postaci (zob. wyrok SN z dnia 7 października 2009 r., III CSK 39/09, LEX nr 532155; zob. też wyrok SN z dnia 26 stycznia 1982 r., I CR 411/81, LEX nr 8392).

Po krótkim nakreśleniu, czym jest wizerunek, możemy przejść do pojęcia prawa do wizerunku. Szczegółowe charakteryzowanie tego prawa dalece również wykraczałoby poza ramy tego krótkiego wystąpienia. W ramach tego opracowania ograniczymy się do zasygnalizowania problemów, które uwidaczniają się na tle polskich regulacji.

Prawo do wizerunku członka kadry narodowej

Podstawy ochrony wizerunku, które możemy odnieść również do sportowców, możemy znaleźć w 3 aktach normatywnych:

1) Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

2) Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

3) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Ad 1) Zgodnie z art. 23 KC, wizerunek jest dobrem osobistym, które pozostaje pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Ad 2) Z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dowiadujemy się, że:  Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Głównym problemem związanym z obrotem "prawem do wizerunku" jest fakt, że prawa osobiste, do którego prawo do wizerunku tradycyjnie jest zaliczane, są niezbywalne i ściśle związane z jednostką. Jednak wraz z komercjalizacją niektórych dóbr osobistych, w tym wizerunku, dopuszczalne są umowy, w których strony wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku. Mimo to, nawet gdy zgoda zostanie zawarta w umowie, zachowuje ona swój odwołalny charakter. Niemniej jednak, uprawniony może zobowiązać się do nieodwoływania zgody i zastrzec karę umowną lub odszkodowanie w przypadku jej odwołania.

Poza tym, istotnym problemem oraz osią sporu między teoretykami, jest kwestia tego, czy istnieje prawo o treści pozytywnej do gospodarczego wykorzystania wizerunku, które można traktować jako uprawnienie majątkowe ze wszystkimi tego konsekwencjami - czy istnieje tylko prawo do zakazywania naruszania interesów niemajątkowych, zaś interesy majątkowe chronione są tylko „dodatkowo” oraz deliktowo. Art. 23 k.c. oraz art. 81 pr. aut. nie przesądzają tej kwestii. Za pewien krok w kierunku nowego podejścia ustawodawcy do prawa do wizerunku, może być uznane rozwiązanie prawne przyjęte w art. 33 ustawy o sporcie kwalifikowanym, a następnie powtórzone w art. 14 ustawy o sporcie, który brzmi następująco:

Ad 3) Art. 14.

 1. Członek kadry narodowej udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju polskiemu związkowi sportowemu, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez przepisy tego związku lub międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie.
 2. Członek reprezentacji olimpijskiej udostępnia, na zasadach wyłączności, z chwilą powołania do reprezentacji olimpijskiej, swój wizerunek w stroju reprezentacji olimpijskiej Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez swoje przepisy lub przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
 3. Zawodnik przed zakwalifikowaniem do kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Odpowiednikiem art. 14 ustawy o sporcie był art. 33 ustawy o sporcie kwalifikowanym. Redakcja ust. 1 tego artykułu była niemal identyczna z treścią art. 14 ust. 1 omawianej ustawy. Jedyna różnica sprowadza się do zastąpienia sformułowania „dyscyplina sportu" terminem „sport", co odpowiada nazewnictwu stosowanemu w przepisach u.s. Przepisy u.s.k. nie przewidywały natomiast uprawnienia PKOL do komercyjnej eksploatacji wizerunku członków reprezentacji olimpijskiej.

Interpretacja przepisu art. 33 u.s.k. od początku była przedmiotem kontrowersji. Niektórzy uważają, że zgodnie z tym przepisem zawodnik, który został powołany do kadry narodowej, ma obowiązek wyrazić zgodę na każdorazowe wykorzystanie swojego wizerunku. Inni z kolei sugerują, że ustawodawca stworzył specjalną licencję wyłączną, która pozbawia sportowca prawa do wizerunku. Możliwe jest też uznanie, że sam fakt udziału w reprezentacji oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku sportowca zgodnie z art. 33. Jest również reprezentowane stanowisko, zgodnie z którym taka regulacja jest zbędna, ponieważ sportowcy są powszechnie znani i korzystanie z ich wizerunku nie wymaga zgody zgodnie z art. 81 pr. aut. Powyższe wątpliwości znalazły swoje odbicie w orzecznictwie na skutek powództw o ochronę wizerunku jako dobra osobistego, wytaczanych przez członków piłkarskiej kadry narodowej, w szczególności przez kapitana reprezentacji Macieja Żurawskiego przeciwko sponsorowi reprezentacji kraju Telekomunikacji Polskiej SA.

W tych postępowaniach sądowych uczestniczył jako interwenient uboczny Polski Związek Piłki Nożnej, któremu przysługiwało prawo do wykorzystania wizerunku zawodników na podstawie art. 33 u.s.k. Wątpliwości w tym zakresie rozwiał SN w wyroku z dnia 16 grudnia 2009 r., I CSK 160/09, LEX nr 566088. Rozstrzygnięcie to zachowuje aktualność także w obecnym stanie prawnym i w związku z tym zostanie za chwilę szerzej omówione.

Największe wątpliwości budziły następujące kwestie:

- czy związek uzyskuje prawo podmiotowe czy jedynie upoważnienie do faktycznego korzystania
z wizerunku zawodnika;

- i co za tym idzie, czy związek może zezwalać (udzielać sublicencji) innym podmiotom

na wykorzystanie wizerunku zawodników;

- jaki jest zakres tego uprawnienia.

Zgodnie z uzasadnieniem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego:

- zastosowanie do art. 33 ust. 1 u.s.k. reguł wykładni językowej pozwala na wniosek, iż ustanawia on na rzecz polskiego związku sportowego określone prawo podmiotowe, gdyż jest w nim mowa o "uprawnieniu tego podmiotu do wykorzystania wizerunku członka kadry narodowej do swoich celów gospodarczych";

-  treścią tego prawa jest możliwość samodzielnego wykorzystywania przez polski związek sportowy wizerunku zawodnika w stroju reprezentanta do własnych celów gospodarczych. Korelatem tego uprawnienia jest obowiązek znoszenia przez kadrowicza sytuacji, w której jego wizerunek w stroju reprezentanta kraju może być przedmiotem wykorzystania przez jego federację sportową na zasadach wyłączności;

- udostępnienie wizerunku jest czymś więcej niż wyrażeniem zgody w rozumieniu art. 81 pr. aut., zatem wola przynależności przez zawodnika do reprezentacji kraju jest równoznaczna z jego zgodą na wykorzystanie wizerunku w granicach określonych w art. 33 ust. 1 u.s.k.;

- zawodnik nie może bez zgody polskiego związku sportowego upoważniać osób trzecich
do wykorzystywania jego wizerunku w stroju reprezentacyjnym
;

- wykorzystanie wizerunku do celów gospodarczych oznacza także cel zarobkowy, zgodny z funkcją danego polskiego związku sportowego, który nie może być sprzeczny z jego statutowymi zadaniami. Taka działalność obejmuje m.in. zawieranie umów wzajemnych, które mogą polegać na udostępnieniu kontrahentowi wizerunku członków kadry narodowej w stroju reprezentacji kraju w zamian za świadczenie pieniężne wykorzystywane na realizację statutowych zadań, np. na szkolenie zawodników kadry. Charakterystyczne jest, iż ustawodawca użył wyrażenia "wykorzystywanie" wizerunku, mającego szerszy zakres znaczeniowy niż "rozpowszechnianie", o którym mowa w art. 81 pr. aut.;

- w stosunku do zawodnika niepowołanego do kadry rozpowszechnianie jego wizerunku nawet w stroju reprezentacji kraju wymaga jego zgody na zasadach określonych w art. 81 pr.aut., a zatem gdy zawodnik nie jest kadrowiczem, brak jego zgody wyłącza możliwość wykorzystania przez polski związek sportowy jego wizerunku także w stroju reprezentacyjnym, chyba że wchodzą w rachubę wyjątki określone w tym przepisie;

- w rezultacie art. 33 ust. 1 u.s.k., w zakresie w nim unormowanym, wyłącza zastosowanie art. 81 pr. aut.

Dodatkowo, warto wspomnieć o orzeczeniu w sprawie, w której powództwo wytoczył ówczesny członek kadry narodowej, Kamil Kosowski. W wyroku z dnia 9 kwietnia 2009 roku, I C 972/06; niepubl., Sąd Okręgowy w Warszawie, wskazał, że przez zastosowanie art. 33 u.s.k., nie było potrzeby uzyskania osobnej zgody od Kamila Kosowskiego na korzystanie z jego wizerunku na podstawie art. 81 pr. aut. W konsekwencji, pozew przeciwko Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej został oddalony.

Powyższe rozstrzygnięcie możemy również odnieść ustępu 2 art. 14 , który reguluje prawo PKOL do wizerunku zawodnika reprezentacji olimpijskiej w stroju reprezentacji olimpijskiej.

W tym miejscu wymagają omówienia pojęcia kadry narodowej, reprezentacji kraju oraz reprezentacji olimpijskiej.

W ustawie o sporcie nie znajdziemy definicji legalnej pojęcia kadry narodowej. Zgodnie z art. 3 pkt 1 u.s.k. kadrą narodową była grupa zawodników zakwalifikowanych jako kandydaci do składu reprezentacji kraju w danej dyscyplinie sportu. Należy założyć, że w rozumieniu ustawy o sporcie omawiane pojęcie ma identyczne znaczenie

Wskazuje się, że na gruncie art. 14 ust. 1 u.s. należy odróżnić termin kadry narodowej od reprezentacji kraju. Reprezentacja kraju to grupa zawodników reprezentująca (występująca w czyimś imieniu) barwy swojego kraju w zawodach międzynarodowych. Kadra narodowa oznacza zaś szerszą kategorię osób i to z tej grupy wyłonieni są ostateczni reprezentanci kraju uczestniczący w danych zawodach (M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak [w:] M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak, Ustawa o sporcie. Komentarz., Warszawa 2011, art. 14.).

Ponadto, biorąc pod uwagę treść art. 14 ust. 2 u.s., wymaga wyróżnienia kategoria określana jako "reprezentacja olimpijska", która nie pokrywa się całkowicie ani z kadrą narodową, ani z reprezentacją kraju. Reprezentacja olimpijska to szczególny typ reprezentacji kraju, który uczestniczy w igrzyskach olimpijskich. Jest to grupa zawodników reprezentujących barwy danego kraju na letnich lub zimowych Igrzyskach Olimpijskich organizowanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, którzy uzyskali tzw. kwalifikację olimpijską i zostali zgłoszeni do udziału w tych zawodach. Takie rozróżnienie ustawowe (kadra narodowa i reprezentacja kraju a reprezentacja olimpijska) skutkuje tym, że zakresy zastosowania norm wyrażonych w art. 14 ust. 1 i 2 u.s. pozostają rozłączne i w konsekwencji nie dojdzie do kolizji uprawnień danego polskiego związku sportowego z uprawnieniami PKOl (tamże).

Istotne jest również zdefiniowanie terminu „strój reprezentacji kraju”, gdyż związkowi sportowemu przysługuje prawo do wizerunku zawodnika jedynie w stroju reprezentacyjnym. Przez to pojęcie rozumie się „oficjalny ubiór sportowy, w jakim członkowie kadry narodowej będą uczestniczyli we współzawodnictwie sportowym jako reprezentanci kraju, a także strój wykorzystywany podczas ich przygotowań do udziału w tym współzawodnictwie. Będzie to więc cały ubiór reprezentanta (np. dres na rozgrzewkę, kurtka itp.), a nie tylko ten, który jest noszony wyłącznie podczas bezpośredniego uczestnictwa w rywalizacji sportowej (np. koszulka, spodnie, obuwie sportowe itp.)”(tamże).

Prawo Polskiego Komitetu Olimpijskiego do wykorzystania wizerunku zawodnika reprezentacji olimpijskiej

Ustawodawca zastrzegł identyczne uprawienie do gospodarczego wykorzystania wizerunku na rzecz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Z tej przyczyny poczynione wyżej uwagi należy również odnieść do uprawnień PKOL. Warto zaznaczyć, że PKOL nie jest polskim związkiem sportowym, lecz organizacją pozarządowa, będąca związkiem stowarzyszeń zrzeszającym polskie związki sportowe oraz inne podmioty związane z narodowym ruchem olimpijskim. 

Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie przyznał analogicznego uprawnienia do wykorzystania wizerunku sportowca, który jest członkiem reprezentacji paraolimpijskiej Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu. Takie unormowanie prowadzi do różnicowania sytuacji prawnej dwóch organizacji społecznych, które mają w gruncie rzeczy zbieżny cel. Biorąc pod uwagę rozpoznawalnych zawodników-paraolimpijczyków, takich jak np. zawodniczka tenisa stołowego Natalia Partyka, która z powodzeniem rywalizuje także w zawodach dla osób pełnosprawnych, gospodarcze wykorzystanie wizerunku mogłoby być potencjalnym źródłem dochodów, które Polski Komitet Paraolimpijski mógłby przeznaczyć na rozwój dyscyplin paraolimpijskich.

 

Żródła:

https://www.sport.pl/pilka/7,64946,29318138,borek-ujawnia-orlen-szykuje-nowa-umowe-dla-pzpn-gigantyczne.html

https://www.pzpn.pl/federacja/aktualnosci/2023-01-12/pilka-dalej-w-grze-pzpn-i-orlen-przedluzaja-wspolprace

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/orlen-sponsor-pzpn-reprezentacja-polski-pilka-nozna

https://www.money.pl/gielda/pkn-orlen-pozostanie-sponsorem-strategicznym-pkol-przez-kolejne-4-lata-6598605142615681a.html

Grzeszak [w:] J. Barta (red.), Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13. Wyd. 4, Warszawa 2017

Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak [w:] M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak, Ustawa o sporcie. Komentarz., Warszawa 2011, art. 14

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.