Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Prawo właściwe dla rozstrzygania sporów przed CAS

15.02.2017

Jedną z kluczowych kwestii dla rozstrzygnięcia jakiegokolwiek sporu prawnego jest konieczność wskazania prawa właściwego dla danego stosunku prawnego. Aspekt prawa właściwego jest szczególnie istotny w sprawach o charakterze międzynarodowym, gdzie strony stosunku prawnego powiązane są z różnymi porządkami prawnymi, co w świecie sportu ma charakter powszechny. W związku z powyższym w dzisiejszym wpisie zajmiemy się aspektem prawa właściwego dla rozstrzygania sporów przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS) w postępowaniu zwykłym.

Jeżeli chodzi o przepisy proceduralne to przypomnieć należy, że postępowania przed CAS, w tym postępowanie zwykłe, toczy się na podstawie Kodeksu Arbitrażu Sportowego (Code of Sports-related Arbitration), co wprost wynika z artykułu R27 Kodeksu. Kwestię prawa właściwego dla merytorycznego rozstrzygania w sprawie uregulowano natomiast w przepisie R45 Kodeksu, zgodnie z którym:

„Panel rozstrzyga spór na podstawie zasad prawa wybranych przez strony lub, w przypadku braku takiego wyboru, zgodnie z prawem szwajcarskim. Strony mogą udzielić Panelowi pozwolenia na rozstrzyganie na podstawie ex aequo et bono.”

Powyższy przepis pozostaje praktycznie niezmieniony od czasu powstania pierwszej wersji Kodeksu (były Artykuł 23). Powyższa regulacja w pierwszej kolejności faworyzuje wybór prawa właściwego dokonany przez strony. Warto przy tym zauważyć, że rozstrzyganie o wyborze prawa powinno respektować zasadę autonomii/rozdzielności umowy arbitrażowej tj. w sposób uwzględniający niezależność wyboru prawa od kontraktu głównego, co oznacza, że wybór prawa pozostaje wiążący nawet jeżeli kontrakt główny zostanie uznany za nieważny. Z literalnego brzmienia przepisu wynika, iż wybór dotyczy „zasad prawa”, co oznacza, że strony nie są ograniczone do odniesienia się do porządku prawnego konkretnego państwa lecz mogą swobodnie wskazać na chociażby ogólne zasady prawa czy rozmaite przepisy wydawane przez organizacje sportowe jak np. FIFA. Zgodnie z orzecznictwem CAS dokonanie wyboru prawa właściwego już w trakcie postępowania jest w pełni dopuszczalne. Ponadto, dopuszczalne jest także wskazanie na różne prawo właściwe w odniesieniu do konkretnych elementów umowy.

Wyboru prawa właściwego strony mogą dokonać wprost lub w sposób milczący. O ile wybór wprost nie rodzi zazwyczaj większych problemów, a jego ważność w praktyce może być kwestionowana wyłącznie w sytuacji, gdy wskazane prawo właściwe narusza tzw. zasady porządku publicznego, o tyle rozstrzyganie o skutecznym wyborze prawa w sposób milczący może być bardziej skomplikowane. Przykładem milczącego wyboru prawa właściwego jest sytuacja, w której przy sporządzaniu kontraktu strony świadomie uwzględniają przepisy danego porządku prawnego redagując zapisy umowne tak, aby były zgodne z danym prawem. Wybór milczący jest możliwy także już w trakcie postępowania, czego przykładem może być sytuacja, w której w swoich pisemnych wnioskach każda ze stron odnosi się do tego samego porządku prawnego. Trzeba jednak przy tym zauważyć, że okoliczności takie jak miejsce arbitrażu, siedziby/miejsca zamieszkania stron, ich obywatelstwo czy wybór prawa przepisów proceduralnych (np. poprzez wskazanie, że spór będzie rozstrzygany na podstawie przepisów Kodeksu CAS) same w sobie automatycznie nie przesądzają o tym, że wybór prawa właściwego został dokonany. Okoliczność, że doszło do milczącego wyboru wymaga każdorazowej analizy przez CAS. Podczas rozstrzygania o milczącym wyborze Panel uwzględnia przede wszystkim „przekonywujące działania” stron świadczące o tym, że doszło do skutecznego wyboru prawa.

W przeciwieństwie do większości przepisów arbitrażowych, zgodnie z którymi w sytuacji braku wyboru prawa właściwego przez strony sąd arbitrażowy sam decyduje o odpowiednim dla sprawy prawie właściwym, przepis R45 jest dużo bardziej restrykcyjny. W braku wyboru prawa właściwego przez strony sprawa rozstrzygana jest na podstawie prawa szwajcarskiego tj. prawa siedziby CAS. Rozwiązanie takie jest krytykowane ze względu na fakt, że prawo szwajcarskie niejednokrotnie staje się podstawą dla rozstrzygania o stosunku prawnym, który nie ma żadnego powiązania z samą Szwajcarią. Z drugiej strony, wspomniane rozwiązanie zapewnia spójność orzecznictwa CAS i upraszcza Trybunałowi zadanie rozstrzygania kwestii merytorycznych.

W ostatnim zdaniu artykuł R45 wprowadza możliwość rozstrzygania przez Panel sprawy na podstawie „ex aequo et bono” jeżeli uzyska zezwolenie stron w tym zakresie. Rozstrzyganie sprawy na podstawie „ex aequo et bono” oznacza, że wyrok w sprawie zostanie wydany w oparciu o tzw. ogólne zasady sprawiedliwości, co pozwala na całkowite pominięcie konkretnych przepisów prawnych. W takim wypadku decydujące są okoliczności sprawy i ich ocena dokonana przez Panel. Warto mieć na uwadze powyższe przy prowadzeniu sporu przed CAS.

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.