Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Prawne aspekty wstrzymania wypłaty wynagrodzeń w Pogoni Szczecin

03.10.2017

W ostatnich dniach doszło do kilku zdarzeń, wykraczających poza ramy profesjonalnego uprawiania piłki nożnej. Nieco w cieni cieniu sytuacji, która miała miejsce z udziałem piłkarzy Mistrza Polski, również zawodnicy Pogoni Szczecin ponieśli negatywne konsekwencje słabych wyników sportowych. Decyzją zarządu wstrzymano im bowiem wypłatę części wynagrodzenia. Czy takie działanie ma uzasadnienie prawne? Zapraszam do lektury.

Szczeciński klub pierwszego października wydał komunikat o następującej treści:

Zarząd Pogoni Szczecin SA podjął decyzję, że z dniem 1 października 2017 roku, w związku niezadowalającą postawą drużyny oraz bardzo słabymi wynikami sportowymi, wstrzymuje wypłatę 50% wynagrodzeń należnych zawodnikom i sztabowi I zespołu.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, a jej ustalenia będą realizowane do odwołania.

I. Legalność działania klubu

Na łamach portalu wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia związane z realizacją postanowień kontraktów w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych przez kluby. Jeszcze raz należy podkreślić, że zawierając kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, strony nawiązały stosunek prawny w ramach umowy o świadczeniu usług sportowych, do której na podstawie art. 750 k.c. stosuje się przepisy umowy o zleceniu, tj. umowy starannego działania, na co wielokrotnie wskazywał Sąd Najwyższy, m.in. w wyroku z dnia 16 lutego 2006 r. (sygn. IV CKN 380/05).

Należy w tym momencie wskazać na przepis art. 6 ust. 1 Minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej.

  1. Kontrakt określa wszelkie prawa i obowiązki ustalone pomiędzy Klubem a Zawodnikiem związane z profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej przez Zawodnika,

w tym:

a) wynagrodzenie indywidualne Zawodnika należne z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej na rzecz Klubu;

b) wynagrodzenie dodatkowe Zawodnika, w tym wynagrodzenie uzależnione od wyniku sportowego osiągniętego przez Klub;

c) inne świadczenia Klubu na rzecz Zawodnika o charakterze niepieniężnym;

d) świadczenia Zawodnika na rzecz Klubu.

Na pierwszy rzut oka widać odróżnienie wynagrodzenia zasadniczego od wynagrodzenia dodatkowego, które może być uzależnione od wyniku sportowego osiąganego przez drużynę. Klub nie ma w takim przypadku prawa do wstrzymywania lub obniżania wysokości wynagrodzeń zasadniczych zawodników z uwagi na brak osiągnięcia określonych rezultatów, nawet w przypadku umieszczenia takiej klauzuli w treści kontraktu. Problematyka ta była wielokrotnie analizowana zarówno przez sądy, jak i Izby ds. Rozwiązywania Sporów działające przy federacjach piłkarskich, w tym FIFA (Dispute Resolution Chamber FIFA – DRC). Jako przykład należy wskazać decyzję DRC z dnia 14 września 2007 r. nr 9729, w której wskazano, że zmniejszenie wynagrodzenia wszystkim zawodnikom drużyny o 50% z uwagi na niesatysfakcjonujące wyniki sportowe, na podstawie postanowień kontraktu, nie jest ważne, z uwagi na arbitralny charakter, nieoparty na obiektywnych kryteriach.

Wstrzymanie wynagrodzeń objęło również członków sztabu I zespołu. Również i w tym przypadku działanie to nie ma uzasadnienia prawnego, biorąc pod uwagę specyfikę kontraktu trenerskiego, który również jest umową starannego działania. Kolejny raz na łamach portalu chciałbym przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, który w wyroku z dnia 23 stycznia 2014 r. (III AUa 617/13):

,,Zainteresowany zobowiązywał się jedynie do starannego przeprowadzenia wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania zawodników do udziału w zawodach, nie przyjmując na siebie odpowiedzialności za ich rezultat. (…). Oczywistym jest, iż również rezultat w postaci samego uczestniczenia w zawodach sportowych nie jest rezultatem obiektywnie osiągalnym i pewnym w całości uzależnionym od starań zainteresowanego. Trener nie może bowiem zobowiązać się do tego, ze jego zawodnicy ostatecznie wystartują w imprezie sportowej, podobnie jak nie może zobowiązać się, że osiągną określony rezultat”.

Mamy tu zatem analogiczną sytuację do kontraktów piłkarskich. Wypłata wynagrodzenia zasadniczego następuje w związku ze świadczonymi usługami, nie zaś na skutek osiągnięcia określonego wyniku sportowego

II. Przysługujące środki prawne

Jakie prawa przysługują zawodnikom w przypadku przedłużającego się wstrzymywania wypłat wynagrodzenia? Pierwszą możliwością jest rozwiązanie kontraktu na podstawie art. 8 ust. 3 lit. a Minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej:

Zawodnikowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy Klubu poprzez oświadczenie złożone Klubowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wyłącznie w następujących przypadkach:

Klub opóźnia się z zapłatą na rzecz Zawodnika wynagrodzenia indywidualnego należnego mu z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej za okres co najmniej dwóch miesięcy, pod warunkiem, iż po upływie tego okresu Zawodnik wyznaczy pisemnie Klubowi dodatkowy termin zapłaty, nie krótszy niż 14 dni, z zastrzeżeniem, iż brak zapłaty zaległości w pełnej wysokości spowoduje możliwość skorzystania z prawa do jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy Klubu;

(…)

W takim przypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia indywidualnego, niezależnego od uzyskanego wyniku sportowego,  musza przekracać okres co najmniej 2 miesięcy. Następnie zawodnik musi wyznaczyć klubowi termin zapłaty, nie krótszy niż 14 dni wraz z zastrzeżeniem o możliwości skorzystania z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu. Należy pamiętać, by wszystkie elementy z wyżej wskazanego przepisu zostały wprowadzone do treści pisemnego oświadczenia. Oczywiście powyższe nie ma wpływu na możliwość dochodzenia roszczeń pieniężnych w toku postępowania sądowego.

W sprawach o charakterze międzynarodowym, w szczególności dotyczących zaległości wobec zagranicznych piłkarzy możliwe będzie skorzystanie ze stosunkowo nowej instytucji, wskazanej w art. 12bis Regulaminu FIFA w sprawie Statusu i Transferu Zawodników, tj. skierowanie skargi do FIFA w przypadku zaległosci przekraczających 30 dni, pod warunkiem wyznaczenia klubowi co najmniej 10-dniowego terminu na regulację zobowiązań. Na skutek skargi na klub mogą zostać nałożone (również kumulatywne) następujące sankcje:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • grzywna,
  • zakaz rejestracji nowych zawodników w maksymalnie dwóch następujących po sobie okienkach transferowych

Co istotne, powyższe uprawnienia nie stoją w sprzeczności z możliwością jednostronnego rozwiązania kontraktu przez zawodnika.

Z przykrością należy stwierdzić, że w dalszym ciągu stosowane są praktyki wstrzymywania wypłaty wynagrodzeń zawodników oraz członkom sztabu szkoleniowego w przypadku niesatysfakcjonujących wyników drużyny. Jestem oczywiście w stanie zrozumieć chęć zmobilizowania zespołu do lepszej gry, jednakże działania te powinny mieścić się w granicach prawa, w szczególności mając na uwadze ugruntowane orzecznictwo sportowe. W dalszym ciągu omawiane praktyki są powszechnie stosowane przez kluby, dlatego tym bardziej należy wskazywać na ich bezprawność.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności