Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Pojęcie sportu wyczynowego w prawie Unii Europejskiej

22.02.2018

Aby wyjaśnić zakres pojęcia - sportu wyczynowego - należy poddać analizie wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), w których dokonano charakterystyki sportu wyczynowego. W dokumentach unijnych nie znajdziemy bowiem wprost ścisłej definicji tego pojęcia. W związku z tym, iż sport wyczynowy jest pojęciem opozycyjnym wobec sportu powszechnego, jest to ta sfera aktywności człowieka, która wiąże się przede wszystkim z gospodarczym sektorem sportu.

Sport wyczynowy jest formą działalności sportowej nakierowana na rywalizację, gdzie nadrzędnym celem jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku na różnych szczeblach i poziomach rywalizacji. Dodatkowym wymogiem jest przestrzeganie określonych reguł współzawodnictwa oraz zorganizowanie w ramach systemu instytucjonalnego[1]. Znaczenie sportu uprawianego zawodowo wciąż wzrasta i przyczynia się tym samym do wzmacniania również społecznej roli sportu.[2] Podobnie więc, jak w przypadku sportu powszechnego, nie można jednoznacznie przesądzić o utożsamianiu sportu zawodowego wyłącznie z sektorem ekonomicznym. W związku z tym, że UE koncentruje się głównie na realizacji celów gospodarczych, ten sektor sportu stanowił w większości przypadków temat spraw poruszanych w orzeczeniach TSUE. W ramach sportu wyczynowego można dokonać dalszego podziału na sport profesjonalny (zawodowy) oraz sport amatorski. Dystynkcja ta została zgodnie potwierdzona przez instytucje unijne w dokumentach[3].

Podstawą dla odróżnienia sportowca zawodowego od sportowca amatora jest przesądzenie, czy zawodnik uprawia sport na podstawie umowy i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie, co wiąże się ze sportem profesjonalnym i odróżnia go od sportu amatorskiego, gdzie zawodnik nie otrzymuje wynagrodzenia. Punktem wyjścia dla rozważań na temat istoty sportu profesjonalnego jest fundamentalne orzeczenie w sprawie Walrave, w którym TSUE stwierdził, że „uprawianie sportu podlega prawu wspólnotowemu w zakresie w jakim stanowi on działalność gospodarczą”[4]. Z przywołanego orzeczenia jasno wynika, że działalność sportowa wchodzi w zakres kompetencji UE i podlega prawnym regulacjom, choćby działalność tego typu nie została bezpośrednio uwzględniona w Traktatach, tak długo i w takim zakresie, w jakim stanowi działalność gospodarczą. Termin działalność gospodarcza w prawie unijnym musi być rozumiany szeroko. Jest to nie tylko działalność prowadzona samodzielnie, czyli na własny rachunek, lecz również jest to działalność pracownika najemnego. Jest to zatem każda aktywność o charakterze gospodarczym, a więc aktywność polegająca na podejmowaniu czynności, które mają wymiar gospodarczy[5]. Orzecznictwo TSUE w sprawach związanych ze sportem daje liczne wskazówki co do interpretacji tego pojęcia na gruncie prawa unijnego. W orzeczeniu w sprawie Walrave[6] stwierdził, że jest to działalność mająca charakter odpłatnego świadczenia pracy lub świadczenia usług za wynagrodzeniem. W kolejnych wielokrotnie to powtarzał[7] i podkreślał, że termin działalność gospodarcza nie może być rozumiany wąsko, gdyż od tego zależy możliwość korzystania z podstawowych wolności gwarantowanych przez Traktaty. W sprawie Dona TSUE dokonał wyjaśnienia pojęcia sportu jako działalności ekonomicznej, który to odnosi się do sportowców zawodowych i półzawodowców, którzy świadczą usługi odpłatnie lub wykonują działalność zarobkową.[8]Należy więc zauważyć, że działalność gospodarcza związana ze sportem obejmuje różne rodzaje aktywności. Przede wszystkim może polegać na uprawianiu sportu, które może odbywać się w ramach odpłatnego świadczenia pracy, świadczenia usług za wynagrodzeniem lub prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Sport profesjonalny jest więc działalnością sportową, która stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, co ma miejsce w przypadku działalności wykonywanej przez zawodowców lub półzawodowców. Konsekwencją tego stwierdzenia jest możliwość ingerencji w sferę sportu organów unijnych, gdyż zostaje on w tej sytuacji szczególnie objęty zakresem zastosowania art. 45 TFUE lub art. 56 TFUE. W związku z tym, że nieodłącznym elementem związanym z działalnością gospodarczą jest konkurencja, do działalności sportowej będą miały zastosowanie również reguły prawa konkurencji.

Sport amatorski, który również wchodzi w zakres pojęcia sportu wyczynowego, przedstawia z założenia swoiste odmienności różniące go od sportu profesjonalnego. Nie istnieje ogólna definicja pojęcia sportu amatorskiego. W związku z tym na poziomie UE w zakres tego pojęcia wejdą wszystkie działania które nie są sportem profesjonalnym, lecz które wchodzą w zakres pojęcia sportu wyczynowego. Można więc wyprowadzić wniosek, iż sport amatorski to działalność, która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu prawa unijnego. Dystynkcja ta nie znajduje jednak odzwierciedlenia w praktyce, gdyż sport amatorski pozostaje w ścisłej relacji ze sportem profesjonalnym, m.in. z uwagi na fakt, że niemal w każdej dyscyplinie sportu mamy wertykalne połączenie obu tych wymiarów, a we współczesnym współzawodnictwie zawody przeprowadzane są w większości przypadków w formie open. W związku z tym, iż wyraźny rozdział między sportem amatorskim a sportem profesjonalnym jest w praktyce niemożliwy, nasuwają się również trudności związane z zastosowaniem przepisów dotyczących swobody przemieszczania się do sportu amatorskiego. Przywołując stanowisko TSUE, który zakwalifikował sport stanowiący działalność gospodarczą jako podlegający prawu unijnemu, uprawnionym wydaje się wysunąć wniosek, iż sport amatorski, który z założenia  nie jest związany z działalnością ekonomiczną nie wchodzi w zakres zastosowania prawa UE. W dyskusji pojawiają się jednak stanowiska, które wyrażają odmienne podejście do tej kwestii[9].

Wydaje się rozsądnym zakwalifikowanie sportu amatorskiego również jako wchodzącego w zakres prawa unijnego, gdyż sport amatorski rozwija się dynamicznie i tym samym stymuluje działalność gospodarczą. Podobnie uznała również KE, która stwierdziła, że zgodnie z łączną wykładnią art. 18, 21 i 165 TFUE, przepisy dotyczącego swobodnego przepływu odnoszą się także do sportu amatorskiego[10]. Również w opinii do sprawy Deliege[11] rzecznik generalny AG Cosmas stwierdził, że sam fakt zakwalifikowania danej działalności sportowej jako amatorskiej nie wyłącza automatycznie danej działalności spod zakresu obowiązywania przepisów unijnych dotyczących działalności gospodarczej[12]. Wydaje się więc, iż jednoznaczne stanowisko w tej sprawie nie jest możliwe do wyrażenia, a okoliczność uznania czy sport amatorski znajduje się w zakresie zastosowania prawa unijnego należy rozpatrywać poprzez każdorazową analizę okoliczności konkretnego przypadku.

[1] R. Kopczyk, op cit, s. 38.

[2] Biała Księga na temat sportu, COM 2007/391, s.3.

[3] Zob. m.in. Biała Księga na temat sportu, Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 18.01.2011r. Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu, KOM (2011).

[4] Walrave, Sprawa 36/74, ECLI:EU:C:1974:140, pkt  4.

[5] B. Rischka-Słowik, Konstytucja sportu…, s. 139-140.

[6] Sprawa 36-74 Walrave, ECLI:EU:C:1974:140, pkt 5.

[7] Ust. 12 sprawa 13-76 Dona ECLI:EU:C:1976:115 , ust. 43 sprawa C-176/96 Lehtonen ECLI:EU:C:2000:201, ust. 23 sprawa C-519/04 Meca-Medina ECLI:EU:C:2006:492 .

[8] Sprawa 13-76 Dona ECLI:EU:C:1976:115, pkt 12-13.

[9]R. Kopczyk, op cit, s. 45.

[10] Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu z dnia 18.01.2011r. , KOM (2011) 12.

[11] Sprawa Deliege, sprawy połączone C-51/96 oraz C-191/97, ECLI:EU:C:2000:199.

[12] Opinion of Mr Advocate General Cosmas delivered on 18 March 1999. - Christelle Deliège v Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (C-51/96) and François Pacquée (C-191/97), pkt 26.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.