Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Organizacje sportowe jako podmioty zbiorowe

11.10.2018

28 maja 2018 r. przedstawiony został projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw. Dzisiejszy tekst poświęcony będzie zdefiniowaniu organizacji sportowych jako podmiotów zbiorowych uwzględniając najczęściej stosowane formy prawne.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, dotychczasowa praktyka wskazuje na znikomą efektywność przyjętego modelu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, co potwierdzać ma liczba spraw prowadzonych wobec podmiotów zbiorowych. Przykładowo, w 2013 roku do sądów wpłynęło 26 spraw, w 2014 r. – 31, zaś w 2015 r. – 14 spraw. W związku z powyższym, w ocenie ustawodawcy wprowadzony model odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nie sprawdził się, co uzasadnia wprowadzenie nowych przepisów do naszego porządku prawnego.

W pierwszej kolejności warto zastanowić się, które organizacje sportowe należy uznać za podmioty zbiorowe, mając na uwadze zarówno obecnie obowiązujące przepisy jak i projekt nowej ustawy.

Zgodnie z obowiązująca ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary: podmiotem zbiorowym jest osoba prawna oraz jednostka  organizacyjna  niemająca  osobowości  prawnej,  której odrębne  przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ich związków.

art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary:

1. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

2. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest również spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna.

Odnosząc powyższe do organizacji sportowych podkreślić należy, że do kategorii podmiotów zbiorowych zaliczają się kluby sportowe w rozumieniu ustawy o sporcie, na co wskazuje przepis art. 3 ust. 2 u.s., zgodnie z którym kluby sportowe działają jako osoby prawne. Do najczęściej stosowanych form prawnych klubów sportowych należą:

1)Spółki akcyjne,

2)Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

Art. 12 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.

3)Stowarzyszenia,

Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach

1, Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

(…)

4)Fundacje

Art. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

1,Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 2.Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podmiotami zbiorowymi są również związki sportowe oraz polskie związki sportowe, posiadające osobowość prawną i działające w oparciu o przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Art. 6 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie:

(…)

2. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Art. 7 ust. 3 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie:

(…)

3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do polskiego związku sportowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Dodatkowo, podmiotami zbiorowymi w rozumieniu ustawy są inne jednostki organizacyjne, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Do kategorii tej należą przykładowo stowarzyszenia zwykłe oraz spółki osobowe, m.in. spółka jawna, spółka komandytowa, występujące m.in. w branży fitness oraz szeroko rozumianej działalności edukacji sportowej.

W tym zakresie projekt nowej ustawy nie wprowadza dla organizacji sportowych znaczących zmian. Definicja podmiotu zbiorowego została wskazana w z art. 2 pkt 1 projekcie ustawy:

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) podmiot zbiorowy – osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, w tym również spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;

Należy zwrócić uwagę na szeroki zakres organizacji uznawanych za kategorię podmiotów zbiorowych w rozumieniu wyżej wskazanych przepisów karnych. Poza oczywistymi formami organizacyjnymi jak spółki kapitałowe należą do nich bowiem m.in. stowarzyszenia zwykłe, fundacje oraz spółki osobowe. Zakładane zmiany nie mają większego wpływu na zdefiniowanie podmiotów zbiorowych, jednakże możemy mówić o znaczących modyfikacjach zakresu i zasad ponoszenia odpowiedzialności karnej organizacji. Wiązać się to – w przypadku przyjęcia projektu – ze znaczącymi zmianami w polityce wewnętrznej podmiotów zbiorowych, które omówimy w najbliższym czasie na łamach portalu.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności