Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

NIK o realizacji zadań JST związanych z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych w latach 2015-2017

16.05.2019

W dzisiejszym tekście przedstawiona zostaną opublikowane ustalenia kontroli NIK realizacji przez organy wykonawcze gmin (burmistrzów i prezydentów miast) obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprez masowych i biegów ulicznych. Przedstawione wyniki, delikatnie mówiąc, nie zachwycają.

Przedmiot kontroli

W trakcie czynności skontrolowanych zostało 5 urzędów miast wojewódzkich, 10 urzędów miast na prawach powiatu oraz 10 urzędów miast niebędących miastami na prawach powiatu.

Przedmiotem kontroli były w szczególności takie zagadnienia jak:

 • Przestrzeganie wymogów i procedur wydawania zezwoleń na organizację imprez masowych i biegów ulicznych, w szczególności, gdy gminy były ich organizatorem.
 • Kontrolę zgodności przebiegu imprez masowych, w tym podwyższonego ryzyka, z warunkami określonymi w zezwoleniu,
 • Warunki organizacyjno-kadrowe dla realizacji obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprez masowych i biegów ulicznych.

Zadane zostały następujące pytania definiujące cele kontroli:

 1. Czy organy wykonawcze gmin realizowały obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych i biegów ulicznych organizowanych na ich terenie?
 2. Czy istniały warunki organizacyjno-kadrowe dla realizacji obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych i biegów ulicznych?
 3. Czy organy wykonawcze gmin przestrzegały wymogów i procedur wydawania zezwoleń na organizację imprez masowych, w szczególności będąc ich organizatorem?
 4. Czy organy wykonawcze gmin kontrolowały zgodność przebiegu imprez masowych, w tym podwyższonego ryzyka, z warunkami określonymi w zezwoleniu?
 5. Czy organy wykonawcze gmin przestrzegały wymogów i procedur wydawania zezwoleń na organizację biegów ulicznych oraz weryfikowały zagrożenia związane z ich przebiegiem?

Wyniki kontroli

Wyniki kontroli wskazują na liczne nieprawidłowości związane z organizacją imprez masowych oraz biegów ulicznych, m.in.:

 1. W ponad połowie kontrolowanych urzędów (52% w przypadku imprez masowych i 63% w przypadku biegów ulicznych) wydawano zezwolenia mimo niezałączenia do złożonych wniosków, wymaganych prawem informacji, opinii i dokumentów istotnych dla bezpieczeństwa organizowanych imprez i biegów.

W przypadku imprez masowych braki dotyczyły głównie następujących dokumentów:

 • wymaganych opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy
 • instrukcji postępowania w przypadku zaistnienia pożaru lub innego zdarzenia
 • informacji o rozmieszczeniu punktów informacyjnych i pomocy medycznej
 • danych osoby wyznaczonej na kierownika ds. bezpieczeństwa

Brakujące dokumenty związane z organizacją biegów ulicznych to najczęściej:

 • plany określające sposób zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego podczas biegu, w tym pisemna instrukca określająca zadania służb porządkowych, opracowana w uzgodnieniu z Policją
 • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka biegu
 • szczegółowy regulamin, określającego m.in. zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 1. Stwierdzono ponadto, że rozpatrywano wnioski o wydanie zezwoleń składane po upływie ustawowego terminu (30 dni przed terminem imprezy/biegu), w skrajnych przypadkach nawet 2-3 dni przed imprezą, co uniemożliwiało organizatorom prawidłowe przygotowanie wydarzenia, w tym na zapewnienie na odpowiednim poziomie bezpiecznych warunków uczestnictwa. Problem ten dotyczył 56% imprez masowych oraz 63% biegów ulicznych. Jak sam wskazał NIK, często to „opóźnienia w składaniu przez organizatorów imprez wniosków o wydanie zezwoleń istotnie wpływały na możliwość prawidłowego prowadzenia przez organ postępowania, ograniczając czas na rzetelne przeanalizowanie tego wniosku i załączonej do niego dokumentacji”.
 2. W prawie połowie skontrolowanych urzędów (48%) kopii wydanych zezwoleń nie przekazano w terminie, nie zachowano dowodów ich przekazania lub w ogóle nie przekazano m.in. Policji, Straży Pożarnej oraz wojewodom. Nieprzekazanie kopii wydanych zezwoleń właściwemu wojewodzie utrudniało bądź wręcz uniemożliwiało wojewodom skorzystanie z uprawnienia do zakazania przeprowadzenia planowanej imprezy masowej z udziałem publiczności w wypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 3. Odsetek gmin, w których nie kontrolowano zgodności przebiegu imprez masowych innych niż podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniach wynosi 56%. Jedynie na terenie 11 miast kontrolowano zgodność przebiegu imprez masowych niebędących imprezami podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu, z tym zastrzeżeniem, że w czterech miastach skontrolowano mniej niż 2% takich imprez.
 4. Ustalenia przeprowadzanych kontroli wykazały szereg istotnych nieprawidłowości w przebiegu imprez, które znacząco rzutowały na bezpieczeństwo ich uczestników np.:
 • zbyt małą liczbę pracowników ochrony;
 • wnoszenie na teren imprezy masowej środków pirotechnicznych i napojów alkoholowych (przy wprowadzonym zakazie spożywania);
 • niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez organizatora i służby porządkowe;
 • brak opracowanego scenariusza postępowania i działania w określonych sytuacjach powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników imprezy.
 1. W każdym z kontrolowanych urzędów zapewniono warunki organizacyjno-kadrowe dla realizacji obowiązków związanych z wykonywaniem zadań w zakresie imprez masowych i biegów ulicznych, przypisując je konkretnym komórkom organizacyjnym i osobom, zatrudnionym w urzędzie lub podległej mu jednostce. Optymalnej realizacji tych zadań nie sprzyjało jednak to, że:
 • pracownicy zajmujący się problematyką imprez masowych i biegów ulicznych nie brali udziału w szkoleniach z tego zakresu;
 • nie opracowano procedur regulujących obowiązki organu w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych i biegów ulicznych;
 • nie przeprowadzano audytów i kontroli wewnętrznych dotyczących realizacji obowiązków w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych biegów ulicznych;
 • nie opracowano formalnych zasad monitorowania organizacji na terenie miasta imprez innych niż masowe.

Wymienione zostały najczęściej powtarzające się naruszenia, jednakże powyższa lista nie obejmuje wszystkich stwierdzonych uchybień.

Wnioski

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do prezydentów miast i burmistrzów, wskazując na liczne naruszenia Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o zapewnienie rzetelnego wydawania zezwoleń na organizację imprez masowych i biegów ulicznych, zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i Prawa o ruchu drogowym oraz o terminowe przekazywanie ich kopii właściwym organom i wojewodzie. Pod rozwagę poddano również zmianę przepisów m.in. poprzez umożliwienie odmowę wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej i biegu ulicznego w sytuacji przekroczenia terminów przewidzianych na złożenie wniosków o wydanie zezwoleń jak również obowiązku dokonywania udokumentowanych analiz przebiegu imprez. Czas pokaże, w jaki sposób postulaty te zostaną zrealizowane.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

 

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności