Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

NIK o realizacji zadań JST związanych z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych w latach 2015-2017

16.05.2019

W dzisiejszym tekście przedstawiona zostaną opublikowane ustalenia kontroli NIK realizacji przez organy wykonawcze gmin (burmistrzów i prezydentów miast) obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprez masowych i biegów ulicznych. Przedstawione wyniki, delikatnie mówiąc, nie zachwycają.

Przedmiot kontroli

W trakcie czynności skontrolowanych zostało 5 urzędów miast wojewódzkich, 10 urzędów miast na prawach powiatu oraz 10 urzędów miast niebędących miastami na prawach powiatu.

Przedmiotem kontroli były w szczególności takie zagadnienia jak:

 • Przestrzeganie wymogów i procedur wydawania zezwoleń na organizację imprez masowych i biegów ulicznych, w szczególności, gdy gminy były ich organizatorem.
 • Kontrolę zgodności przebiegu imprez masowych, w tym podwyższonego ryzyka, z warunkami określonymi w zezwoleniu,
 • Warunki organizacyjno-kadrowe dla realizacji obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprez masowych i biegów ulicznych.

Zadane zostały następujące pytania definiujące cele kontroli:

 1. Czy organy wykonawcze gmin realizowały obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych i biegów ulicznych organizowanych na ich terenie?
 2. Czy istniały warunki organizacyjno-kadrowe dla realizacji obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych i biegów ulicznych?
 3. Czy organy wykonawcze gmin przestrzegały wymogów i procedur wydawania zezwoleń na organizację imprez masowych, w szczególności będąc ich organizatorem?
 4. Czy organy wykonawcze gmin kontrolowały zgodność przebiegu imprez masowych, w tym podwyższonego ryzyka, z warunkami określonymi w zezwoleniu?
 5. Czy organy wykonawcze gmin przestrzegały wymogów i procedur wydawania zezwoleń na organizację biegów ulicznych oraz weryfikowały zagrożenia związane z ich przebiegiem?

Wyniki kontroli

Wyniki kontroli wskazują na liczne nieprawidłowości związane z organizacją imprez masowych oraz biegów ulicznych, m.in.:

 1. W ponad połowie kontrolowanych urzędów (52% w przypadku imprez masowych i 63% w przypadku biegów ulicznych) wydawano zezwolenia mimo niezałączenia do złożonych wniosków, wymaganych prawem informacji, opinii i dokumentów istotnych dla bezpieczeństwa organizowanych imprez i biegów.

W przypadku imprez masowych braki dotyczyły głównie następujących dokumentów:

 • wymaganych opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy
 • instrukcji postępowania w przypadku zaistnienia pożaru lub innego zdarzenia
 • informacji o rozmieszczeniu punktów informacyjnych i pomocy medycznej
 • danych osoby wyznaczonej na kierownika ds. bezpieczeństwa

Brakujące dokumenty związane z organizacją biegów ulicznych to najczęściej:

 • plany określające sposób zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego podczas biegu, w tym pisemna instrukca określająca zadania służb porządkowych, opracowana w uzgodnieniu z Policją
 • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka biegu
 • szczegółowy regulamin, określającego m.in. zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 1. Stwierdzono ponadto, że rozpatrywano wnioski o wydanie zezwoleń składane po upływie ustawowego terminu (30 dni przed terminem imprezy/biegu), w skrajnych przypadkach nawet 2-3 dni przed imprezą, co uniemożliwiało organizatorom prawidłowe przygotowanie wydarzenia, w tym na zapewnienie na odpowiednim poziomie bezpiecznych warunków uczestnictwa. Problem ten dotyczył 56% imprez masowych oraz 63% biegów ulicznych. Jak sam wskazał NIK, często to „opóźnienia w składaniu przez organizatorów imprez wniosków o wydanie zezwoleń istotnie wpływały na możliwość prawidłowego prowadzenia przez organ postępowania, ograniczając czas na rzetelne przeanalizowanie tego wniosku i załączonej do niego dokumentacji”.
 2. W prawie połowie skontrolowanych urzędów (48%) kopii wydanych zezwoleń nie przekazano w terminie, nie zachowano dowodów ich przekazania lub w ogóle nie przekazano m.in. Policji, Straży Pożarnej oraz wojewodom. Nieprzekazanie kopii wydanych zezwoleń właściwemu wojewodzie utrudniało bądź wręcz uniemożliwiało wojewodom skorzystanie z uprawnienia do zakazania przeprowadzenia planowanej imprezy masowej z udziałem publiczności w wypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 3. Odsetek gmin, w których nie kontrolowano zgodności przebiegu imprez masowych innych niż podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniach wynosi 56%. Jedynie na terenie 11 miast kontrolowano zgodność przebiegu imprez masowych niebędących imprezami podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu, z tym zastrzeżeniem, że w czterech miastach skontrolowano mniej niż 2% takich imprez.
 4. Ustalenia przeprowadzanych kontroli wykazały szereg istotnych nieprawidłowości w przebiegu imprez, które znacząco rzutowały na bezpieczeństwo ich uczestników np.:
 • zbyt małą liczbę pracowników ochrony;
 • wnoszenie na teren imprezy masowej środków pirotechnicznych i napojów alkoholowych (przy wprowadzonym zakazie spożywania);
 • niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez organizatora i służby porządkowe;
 • brak opracowanego scenariusza postępowania i działania w określonych sytuacjach powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników imprezy.
 1. W każdym z kontrolowanych urzędów zapewniono warunki organizacyjno-kadrowe dla realizacji obowiązków związanych z wykonywaniem zadań w zakresie imprez masowych i biegów ulicznych, przypisując je konkretnym komórkom organizacyjnym i osobom, zatrudnionym w urzędzie lub podległej mu jednostce. Optymalnej realizacji tych zadań nie sprzyjało jednak to, że:
 • pracownicy zajmujący się problematyką imprez masowych i biegów ulicznych nie brali udziału w szkoleniach z tego zakresu;
 • nie opracowano procedur regulujących obowiązki organu w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych i biegów ulicznych;
 • nie przeprowadzano audytów i kontroli wewnętrznych dotyczących realizacji obowiązków w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych biegów ulicznych;
 • nie opracowano formalnych zasad monitorowania organizacji na terenie miasta imprez innych niż masowe.

Wymienione zostały najczęściej powtarzające się naruszenia, jednakże powyższa lista nie obejmuje wszystkich stwierdzonych uchybień.

Wnioski

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do prezydentów miast i burmistrzów, wskazując na liczne naruszenia Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o zapewnienie rzetelnego wydawania zezwoleń na organizację imprez masowych i biegów ulicznych, zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i Prawa o ruchu drogowym oraz o terminowe przekazywanie ich kopii właściwym organom i wojewodzie. Pod rozwagę poddano również zmianę przepisów m.in. poprzez umożliwienie odmowę wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej i biegu ulicznego w sytuacji przekroczenia terminów przewidzianych na złożenie wniosków o wydanie zezwoleń jak również obowiązku dokonywania udokumentowanych analiz przebiegu imprez. Czas pokaże, w jaki sposób postulaty te zostaną zrealizowane.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

 

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.