Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Limity krajowych związków sportowych względem sportowców spoza UE w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

20.05.2021

Jakiś czas temu zwrócono się do nas z pytaniem czy prawo unijne stoi w sprzeczności z przepisami niektórych krajowych związków sportowych, wprowadzającymi ograniczenia, co do liczby zawodników spoza Unii Europejskiej, którzy mogą być jednocześnie obecni na boisku w trakcie rozgrywek ligowych. Dzisiejszy wpis poświęcę na wskazanie okoliczności, które należy brać pod uwagę rozpatrując tego typu zagadnienia.

 1. Rys historyczny – limity względem sportowców „unijnych”

W pierwszej kolejności zasygnalizuję, że nie budzi obecnie wątpliwości obowiązek jednakowego traktowania sportowców pochodzących z różnych państw członkowskich na terytorium UE. Kwestia ta została rozstrzygnięta orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 15 grudnia 1995 r. o sygnaturze C-415/93. Zasady  płynące z owego wyroku znane są środowisku sportowemu jako „Prawo Bosmana”.

Jedynie króciutko przypomnę dwie kluczowe dla sportowców tezy płynące ze wspomnianego orzeczenia:

 • 48 [39] TWE (obecnie art. 45 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – przyp. K.M.) zabrania stosowania zasad ustanowionych przez stowarzyszenia sportowe, na mocy których piłkarz zawodowy, będący obywatelem innego państwa członkowskiego, nie może, po wygaśnięciu kontraktu z dotychczasowym klubem, zostać zatrudnionym przez klub z innego państwa członkowskiego, dopóki klub ten nie zapłaci poprzedniemu klubowi opłaty za transfer, wyszkolenie i rozwój tego zawodnika.
 • 48 [39] TWE (obecnie art. 45 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej [TFUE] – przyp. K.M.) wyklucza zastosowanie przepisów ustanowionych przez związki sportowe, na mocy których w meczach organizowanych pod ich auspicjami, kluby piłkarskie mogą wystawić tylko ograniczoną liczbę graczy zawodowych, posiadających obywatelstwo innego państwa członkowskiego. Tego rodzaju przepisy, pomimo że nie różnią się od reguł transferowych obowiązujących w umowach zawieranych w obrębie tego samego państwa członkowskiego, mogą ograniczać swobodę poruszania się pracowników, którzy chcieliby podjąć pracę w innym państwie członkowskim, uniemożliwiając im lub zniechęcając ich do opuszczania dotychczasowego klubu po wygaśnięciu umowy o pracę. (…)

Z punktu widzenia postawionego pytania, istotne znaczenie będzie miała szczególnie druga teza i wspomniany w niej art. 45 TFUE, a konkretnie ust. 1 oraz ust. 2[1].

Artykuł 45. TFUE

 1. Zapewnia się swobodę przepływu pracowników wewnątrz Unii.
 2. Swoboda ta obejmuje zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między pracownikami Państw Członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy.

Rozwinięciem przytoczonego przepisu w ocenie TSUE był art. 4 Rozporządzenia Rady nr 1612/68 z 15.10.1968 r. o swobodnym przepływie pracowników wewnątrz Wspólnoty (Dz. Urz. ESE 1968(II), s. 475), na mocy którego przepisów ustaw, rozporządzeń oraz decyzji administracyjnych wydawanych przez państwa członkowskie, które za pomocą limitów liczbowych lub procentowych ograniczają zatrudnianie obcokrajowców w jakimkolwiek przedsiębiorstwie, zawodzie lub regionie bądź na szczeblu krajowym, nie stosuje się do obywateli innych państw członkowskich. Obecnie analogiczna norma znajduje się w art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii.

Artykuł 4

 1. Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne państw członkowskich, które ograniczają liczbowo lub procentowo zatrudnienie cudzoziemców w przedsiębiorstwie, branży, regionie lub w skali kraju, nie mają zastosowania do obywateli innych państw członkowskich.

W konsekwencji, traktowanie w sposób odmienny sportowców z innych państw członkowskich niż zawodnika z państwa „goszczącego” w ocenie TSUE ma charakter dyskryminujący i niezgodny z prawem unijnym.

 1. Limity względem sportowców spoza UE

Spostrzegawczy czytelnicy zauważą jednak, że w przytoczonych w pkt 1 fragmentach, a także orzeczeniu TSUE w sprawie J. M. Bosmana zakaz dyskryminacji odnosi się do sportowców unijnych.

To prawda.  

Z tego względu krajowe związki sportowe wprowadzają niekiedy w ramach swoich regulacji sportowo-organizacyjnych pewnego rodzaju limity względem osób spoza wspólnoty. Przykładem może być tu chociażby Polski Związek Piłki Nożnej, który tego rodzaju ograniczenia wdrożył poprzez „Uchwałę nr XI/200 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020 i następnych”.

W uchwale tej PZPN przewidział, że do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru UE, przy czym w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku ograniczona liczba takich zawodników w zależności od klasy rozgrywkowej. Z kolei jako „cudzoziemca spoza obszaru UE”, PZPN na podstawie ww uchwały uważa zawodnika posiadającego obywatelstwo inne niż kraju członka UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Stosując jednak tego typu ograniczenia warto pamiętać, że niekiedy zastosowanie znajdą wyjątki wynikające z umów międzynarodowych zawieranych z państwem „trzecim” - albo przez Unię Europejską, albo bezpośrednio przez państwo, którego związek sportowy zdecydował się na takie rozwiązanie.

A. Igor Simutenkov przeciwko Hiszpańskiemu Ministerstwu Edukacji i Kultury oraz Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2005 r., sygn. akt C-265/03).

W dniu 24 czerwca 1994 r., na Korfu została podpisana umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony (dalej także jako: Umowa z Federacją Rosyjską). Umowa ta została zatwierdzona decyzją Rady i Komisji 97/800/EWWiS, WE, Euratom z dnia 30 października 1997 r. Na podstawie art. 23 ust. 1 wyżej wymienionej Umowy:

 1. Z zastrzeżeniem przepisów ustawowych, warunków i procedur stosowanych w każdym Państwie Członkowskim, Wspólnota oraz jej Państwa Członkowskie zapewniają, że traktowanie przyznane obywatelom rosyjskim, legalnie zatrudnionym na terytorium Państwa Członkowskiego jest wolne od wszelkiej dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, w odniesieniu do warunków pracy, wynagrodzenia lub zwolnienia, w porównaniu z jego własnymi obywatelami.

W styczniu 2001 r. Igor Simutenkov, zatrudniony legalnie przez hiszpański klub, za pośrednictwem owego klubu, zwrócił się do hiszpańskiej federacji piłkarskiej z wnioskiem o wymianę jego licencji na licencję zawodnika wspólnotowego, na podstawie Umowy z Federacją Rosyjską. W odpowiedzi hiszpańska federacja piłkarska odrzuciła wniosek powołując się na swoje wewnętrzne regulaminy, wskazując, że licencję zawodnika wspólnotowego może posiadać wyłącznie zawodnik hiszpański lub będący obywatelem państwa członkowskiego lub będący obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do wszystkich innych zawodników należało zaś stosować wg hiszpańskiej federacji piłkarskiej ustalone w przepisach wewnętrznych limity na dany sezon.

Miały się one kształtować następująco:

 • Liczba dopuszczalnych licencji na dany sezon
  • w pierwszej lidze - pięć licencji w sezonie 2000/2001, cztery w każdym z trzech kolejnych sezonów i trzy w sezonie 2004/2005
  • w drugiej lidze cztery licencje w sezonie 2000/2001, trzy w każdym z dwóch kolejnych sezonów i dwie w ostatnim sezonie
 • liczba zawodników spoza Wspólnoty, którzy mogą być obsadzani równocześnie w meczu
  • w pierwszej lidze - trzech w każdym z pięciu sezonów,
  • w drugiej lidze - trzech w każdym z pierwszych dwóch sezonów oraz dwóch w każdym z kolejnych trzech sezonów.

Na skutek zaistniałego sporu pomiędzy zawodnikiem, a federacją, do TSUE zostało skierowane pytanie:

Czy art. 23 ust. 1 Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską podpisanej na Korfu w dniu 24 czerwca 1994 r. sprzeciwia się stosowaniu przez związek sportowy wobec profesjonalnego sportowca posiadającego obywatelstwo rosyjskie, legalnie zatrudnionego przez hiszpański klub piłki nożnej, taki jak w przypadku skargi w postępowaniu przed sądem krajowym, przepisu, na mocy którego kluby mogą wystawić do gry w zawodach organizowanych na szczeblu krajowym jedynie ograniczoną liczbę zawodników pochodzących z państw trzecich, które nie są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym?

W uzasadnieniu wyroku C-265/03, TSUE zaznaczył, że tego typu zapisy w umowach łączących UE z państwami trzecimi wywierają skutek bezpośredni i muszą być respektowane przez państwa członkowskie.

Dalsza część wywodu doprowadziła TSUE do wniosku, iż w zakresie, w jakim przepisy sportowe, wpływają w sposób bezpośredni na uczestnictwo w meczach profesjonalnego rosyjskiego zawodnika piłki nożnej, legalnie zatrudnionego zgodnie z krajowymi regulacjami przyjmującego państwa członkowskiego, regulacje takie dotyczą warunków zatrudnienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Umowy.

Z tego względu regulacje te powinny być zestawiane z przedstawionym już w art. 45 TFUE (dotyczącym zakazu dyskryminacji pracowników), który to wyłącza zastosowanie przepisów stanowionych przez związki sportowe, zgodnie z którymi w organizowanych przez nie rozgrywkach kluby sportowe mogą wystawiać jedynie ograniczoną liczbę profesjonalnych zawodników będących obywatelami innych państw członkowskich.

Ostatecznie TSUE doszedł do wniosku, że art. 23 ust. 1 Umowy z Federacją Rosyjską przyznaje pracownikom posiadającym obywatelstwo rosyjskie, legalnie zatrudnionym na terytorium państwa członkowskiego prawo do równego traktowania w odniesieniu do warunków zatrudnienia w tym samym zakresie, co prawo przyznane obywatelom państwa członkowskiego wyrażone w podobny sposób w art. 39 ust. 2 WE (obecnie 45 ust. 2 TFUE). Dlatego wnioski TSUE, które wyprowadzono na skutek wykładni art. 39 ust. 2 WE (obecnie 45 ust. 2 TFUE) można stosować do art. 23 ust. 1 Umowy z Federacją Rosyjską.

B. Sprawa Niemiecki Związek Piłki Ręcznej przeciwko Maros Kolpak (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2003 r., sygn. akt C-438/00)

Jedynie na marginesie warto wskazać, że sprawa o podobnych okolicznościach faktycznych, związanych z ograniczeniem liczebności zawodników spoza UE podczas oficjalnych meczów, była rozpatrywana także wcześniej przez TSUE - w roku 2003, gdzie stronami był Słowacki bramkarz piłki ręcznej Maros Kolpak oraz Niemiecki Związek Piłki Ręcznej (w momencie powstania sporu Słowacja nie była członkiem UE, natomiast miała zawartą z UE stosowną umowę międzynarodową wyłączającą dyskryminację jej pracowników w UE). W tej sprawie TSUE doszedł do wniosków, które w dużym zakresie służyły następnie za punkt wyjścia w sprawie I. Simutenkova.

***

Reasumując, prawo unijne nie wyłącza bezwzględnie możliwości wprowadzania względem sportowców spoza UE ograniczeń dotyczących liczby zgłoszeń takich zawodników w krajowych związkach sportowych, bądź jednocześnie uczestniczących w oficjalnym meczu. Trzeba jednak każdą sprawę analizować indywidualnie bowiem może okazać się, że na przeszkodzie takim rozwiązaniom stać będą innego rodzaju normy, wynikające chociażby z międzynarodowych traktatów lub porozumień. Pomimo zaś, że w dzisiejszym wpisie przywołane orzecznictwo odnosi się do dyscypliny piłki nożnej, oczywiście zachowuje ono swoją aktualność w odniesieniu do innych dyscyplin.

 

[1] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r. (Dz.U. 2004 Nr 90, poz. 864[2])

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.