Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Kilka słów o pułapkach w umowach trenerskich

19.06.2015

Jak słusznie wskazano w jednym z komentarzy artykułu pt. Konstrukcja umowy o świadczeniu usług przez trenera personalnego, określając status prawny trenera personalnego należy mieć na uwadze relacje prawne łączące go z zatrudniającym go klubem. Zdając sobie sprawę ze złożoności zagadnienia, chciałbym w dzisiejszym tekście przedstawić problematykę kwalifikacji prawnej umowy trenerskiej oraz wprowadzanych coraz częściej zakazów konkurencji nakładanych na trenerów Do kancelarii zgłaszają się trenerzy, którym kluby zaoferowały zatrudnienie w oparciu o umowę o dzieło. Celem takiej konstrukcji jest naturalnie korzystniejsza kwalifikacja prawna w zakresie przepisów ubezpieczeniowych. Sugeruję jednak, by podchodzić z ostrożnością do takich ofert. W zdecydowanej większości przypadków stosunek prawny łączący trenerów z klubami powinien zostać oparty na zasadzie umowy starannego działania, a nie rezultatu. Zagadnienie to było analizowane m.in. przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie, który w 23 stycznia 2014 r. (Sygn. akt III AUa 617/13) orzekł w sprawie trenera personalnego sportu wioślarskiego zatrudnionego w celu przygotowania zespołu do udziału w określonych zawodach. W wyroku sąd zwrócił uwagę, że w przypadku przeprowadzenia cyklu treningów nie występuje żaden rezultat ucieleśniony w jakiejkolwiek postaci. Jest to wyłącznie działanie wykonawcy umowy, który stosownie do przekazanej wiedzy, ma ją przekazać wskazanej grupie odbiorców. Poziom wiedzy uczestników po takich treningach nie może być utożsamiany z wymaganym rezultatem. Sąd przychylił się również do stanowiska Sądu Okręgowego w Szczecinie z wyroku z 23 kwietnia 2013 r. (sygn. akt VII U 2805/12), w którym sąd stwierdził, ze rezultat w postaci samego uczestniczenia w zawodach sportowych nie jest rezultatem obiektywnie osiągalnym i pewnym, w całości uzależnionym od starań trenera. Nie może on bowiem zobowiązać się do tego, że jego zawodnicy wystartują w imprezie sportowej, podobnie jak nie może zobowiązać się do tego, że osiągną określony rezultat. W związku z powyższym umowa trenera została zakwalifikowana jako umowa o świadczenie usług trenerskich, do której w związku z art. 750 k.c. stosuje się przepisy o zleceniu. Powyższe rozważania sądów należy mieć na uwadze w trakcie podpisywania swojej umowy trenerskiej. Kolejnym zagadnieniem, na które chciałbym zwrócić uwagę jest zakaz konkurencji, coraz częściej stosowany w działalności sportowo-rekreacyjnej. Kluby nawiązując relacje prawne z trenerami zabezpieczają się w ten sposób przed poniesieniem szkody w razie podjęcia działalności konkurencyjnej przez trenerów. Jaką treść mogą mieć klauzule antykonkurencyjne? W ramach takich postanowień trener może zobowiązać się m.in. do: -niepodejmowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego, w podmiotach konkurencyjnych dla klubu; -niepodejmowania lub nieprowadzenia działalności gospodarczej na własny lub cudzy rachunek, jeśli byłaby ona konkurencyjna dla klubu; - nieudzielania informacji podmiotom konkurencyjnym o rynkach zbytu, stałych dostawcach, stosowanych marżach, personelu, sytuacji ekonomicznej i prawnej klubu; - niewystępowania w charakterze agenta, pełnomocnika, prokurenta lub innego rodzaju przedstawiciela podmiotów prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do klubu; - niewykonywania doradztwa na rzecz podmiotu konkurencyjnego. Są to oczywiście jedynie nieliczne z postanowień umieszczanych w klauzulach, które potrafią sobie liczyć nawet kilka stron. Stopień szczegółowości jest uzależniony od wielu czynników, takich jak polityka klubu, stopień wzajemnego zaufania a także rynku, na którym działa trener. O ile istnienie zakazu konkurencji w stosunku pracowniczym nie budzi wątpliwości, bardziej złożona jest kwestia określenia powyższego ograniczenia w przypadku świadczenia usług w ramach umowy cywilnoprawnej. Z uwagi na brak regulacji tej kwestii przez przepisy kodeksu cywilnego, należy powołać się na dorobek judykatury. Pierwszą hipotetyczną sytuacją jest wprowadzenie zakazu konkurencji w czasie trwania umowy z klubem. Sąd Najwyższy dopuścił taką możliwość w wyroku z dnia 11 września 2003 r. (III CKN 579/01) wskazując, ze jeśli klauzula w zakresie konkurencji w okresie trwania umowy dopuszczalna jest w ramach stosunku pracy, to nie można przyjąć, że wprowadzenie przez strony takiej klauzuli w umowie zlecenia sprzeciwia się ustawie, zasadom współżycia społecznego lub naturze stosunku zlecenia. Sąd w omawianym wyroku krytycznie wypowiedział się natomiast co do wprowadzenia nieodpłatnej klauzuli antykonkurencyjnej dotyczącej działalności po ustaniu stosunku prawnego z dotychczasowym zleceniodawcą.  W uzasadnieniu wskazano, że nie można uznać, aby zgodne było z zasadami współżycia społecznego zobowiązanie zleceniobiorcy do niepodejmowania działalności konkurencyjnej przez trzy lata po ustaniu umowy, bez jakiegokolwiek ekwiwalentu. Należy odwołać się do art. 1012 k.p., w którym przewidziano możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jednakże za zapłatą odszkodowania.

Stanowiska sądu nie można w żadnym wypadku utożsamiać z całkowitym zakazem wprowadzenia zakazu konkurencji po ustaniu dotychczasowego stosunku prawnego. Na potwierdzenie tej tezy chciałbym przytoczyć fragment wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2013 r. (V CSK 30/13), który dotyczył legalności wprowadzenia klauzuli konkurencyjnej obowiązującej w trakcie roku po rozwiązaniu umowy: Zauważyć należy, że obie strony były przedsiębiorcami, w granicach przysługującej im kompetencji indywidualnie ukształtowały rozkład praw i obowiązków, dostosowując go i zmieniając w trakcie realizacji umowy. Klauzula konkurencyjna bez ekwiwalentu, przy zastrzeżeniu kary umownej za jej naruszenie, mimo braku symetrii nie traci sensu gospodarczego i mieści się w granicach lojalności kontraktowej. Na decyzję sądy wpłynęły takie czynniki jak: status przedsiębiorcy obu stron a także relatywnie krótki okres zakazu konkurencji.

Przenosząc powyższe rozważania na obszar świadczenia usług trenerskich należy stwierdzić, że o ile możliwość wprowadzenia klauzuli konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku prawnego nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle dodanie analogicznego postanowienia dotyczącego działalności po rozwiązaniu umowy uzależnione jest od wielu czynników. Poza przedstawionymi wyżej uwarunkowaniami takimi jak status przedsiębiorcy oraz długość obowiązywania klauzuli należy bowiem mieć na uwadze przede wszystkim rynek sportowy, na którym swe usługi świadczy trener, co warunkuje stopień zagrożenia poniesienia szkody przez klub w ramach podjęcia działalności konkurencyjnej przez trenera. W dzisiejszym tekście chciałem omówić dwa najbardziej problematyczne w mojej ocenie zagadnienia dotyczące relacji szeroko pojętych klubów sportowych i trenerów. W razie dalszych wątpliwości prosimy o dalszy kontakt. Spróbujemy udzielić odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.