Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Kiedy następują skutki prawne zmian statutu Związku Sportowego oraz Polskiego Związku Sportowego?

21.04.2016

Jak powszechnie wiadomo, w tym roku niemal w każdy weekend organizowane są kolejne walne zebrania członków bądź delegatów regionalnych i polskich związków sportowych. Ich celem w zdecydowanej większości jest wybór nowych władz w związkach. W znacznej części, z uwagi na prawdopodobieństwo osiągnięcia kworum przewidywane są również zmiany w statutach tychże podmiotów. I tutaj pojawiają się wątpliwości dotyczące czasu powstania skutków prawnych przyjętych zmian. Tylko w ostatnim tygodniu otrzymaliśmy jedno, takie samo pytanie od kilku związków sportowych, działających zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym: Czy nowe postanowienia statutu obowiązują od momentu podjęcia stosownej uchwały przez właściwe organy Związku, czy też konieczne jest spełnienie innych wymogów przewidzianych prawem? Związki sportowe oraz polskie związki sportowe są podmiotami posiadającymi osobowość prawną, których możliwość powołania wynika z przepisów ustawy o sporcie. Należy jednakże podkreślić, że: 1) zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 ustawy o sporcie (dalej: u.s.).: związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń; 2) zgodnie z przepisem art. 7 ust. 3 u.s.: w sprawach nieuregulowanych w ustawie do polskiego związku sportowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Z uwagi na fakt, że ustawa o sporcie nie zawiera dalszych postanowień dotyczących interesującej nas kwestii, należy zatem posiłkować się przepisami określającymi funkcjonowanie stowarzyszeń. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 21 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. Co więcej, treść wyżej wskazanego przepisu jednoznacznie wskazuje, ze w sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia. W związku z powyższym należy wskazać, że zgodnie z treścią przepisu art. 17 – Prawo o stowarzyszeniach: w celu rejestracji nowego stowarzyszenia konieczne jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedmiotowy wpis ma charakter konstytutywny, co oznacza, że skuteczność powziętych czynności (a więc również dokonania zmian w statucie) może nastąpić dopiero z chwilą dokonania wpisu przez właściwy sąd rejestrowy. Powyższe rozważania znajdują swoje uzasadnienie również w aktualnej linii orzeczniczej. Za Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (I OSK 1367/07 - wyrok z dnia 27.06.2008) należy wskazać, że: „Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach wpis stowarzyszenia do KRS ma charakter konstytutywny. Z przepisu art. 21 tej ustawy, odsyłającego w sprawie zmian statutu do przepisów regulujących zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia, wynika w sposób oczywisty, iż podjęta uchwała w sprawie zmiany statutu dla wywołania skutków prawnych wymaga wpisania jej na podstawie orzeczenia sądu do rejestru. (…) Stąd też dokonana uchwałą zmiana statutu, wprowadzająca modyfikację w zakresie uprawnień przewodniczącego - który został upoważniony do reprezentowania i zastępowania stowarzyszenia na zewnątrz (w tym przed sądami i organami administracji publicznej), gdy nie została ona ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie może mieć znaczenia prawnego.” Warto podkreślić, ze linia ta uległa zmianie, ponieważ jeszcze 5 grudnia 1990 r. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 5 grudnia 1990 r. (I PR 440/90) wskazywał, ze zmiany statutu są skuteczne już od chwili podjęcia uchwały przez zebrania członków stowarzyszenia. Ostatecznie, po wielu dyskusjach prawnych, przyjęto, że skuteczność dokonania zmian zależy od przeprowadzenia kontroli ich legalności, potwierdzonej wydaniem orzeczenia przez sąd. Niezależnie od powyższego, konieczne jest wskazanie, że oprócz wyżej wskazanych czynności, jakie są niezbędne do skutecznego dokonania rejestracji lub zmian statutu, na polskie związki sportowe zostały nałożone dodatkowe obowiązki w tym zakresie. Należy w tym momencie zwrócić uwagę na treść przepisu art. 21 u.s., zgodnie z którym minister właściwy do spraw kultury fizycznej zatwierdza, w drodze decyzjistatut polskiego związku sportowego oraz jego zmiany, które polski związek sportowy przedstawia niezwłocznie po ich uchwaleniu. W tym przypadku po uchwaleniu treści statutu, przeprowadzane jest postępowanie administracyjne przed Ministrem Sportu i Turystyki, które kończy się wyrażeniem zgody lub odmową wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w statucie polskiego związku sportowego. Dopiero po wyrażeniu przedmiotowej zgody polski związek sportowy zwraca się z wnioskiem do sądu rejestrowego o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy podkreślić, ze w tym czasie, pomimo zatwierdzenia zmian przez Ministra, w dalszym ciągu obowiązuje dotychczasowy statut. Dopiero konstytutywny wpis do rejestru prowadzi do wejścia w życie nowej treści statutu. Na części z licznie odbywających się walnych zgromadzeń członków (delegatów) organizacji sportowych podejmowane będą w najbliższym czasie uchwały dotyczące zmiany treści statutów. Pamiętajmy o tym, by nie rozpoczynać stosowania nowych przepisów zbyt wcześnie. Może bowiem okazać się, ze działania takie będą niezgodne z prawem, a w szczególności z obowiązującym ciągle statutem w dotychczasowej wersji.21

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności