Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Jednolite ramy kwalifikacji w polskim sporcie?

29.11.2018

Kwalifikacje rynkowe w Polsce cechuje duża różnorodność rozwiązań regulacyjnych i niejednakowy stopień ingerencji norm prawnych w określone dziedziny. Wielokrotnie sytuacja ta skutkuje niskim poziomem świadczonych usług, wśród których branża sportowa nie stanowi wyjątku. Z tego powodu podjęto próbę uregulowania tej płaszczyzny oraz zapewnienia kształcenia zgodnego z europejskimi standardami.

15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, której celem jest podniesienie kompetencji kapitału ludzkiego poprzez wyznaczenie jednolitych reguł nabywania umiejętności. Krok ten wpisuje się w program strategiczny Rady Ministrów przyjęty wzorem europejskich regulacji oraz Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Na tej podstawie utworzono Europejską Ramę Kwalifikacji, która ma wskazywać ogólnie przyjęty zakres umiejętności umożliwiający przypisanie do określonego poziomu, a następnie ich odnoszenie między różnymi krajami. Potrzeba wprowadzenia przedmiotowej regulacji w polskim porządku prawnym wynika, z wyjątkiem szkolnictwa wyższego i oświaty, z dużej różnorodności form i zakresu kształcenia. Obecny stan umiejętności rynkowych oceniany jest dość nisko ze względu na niewielką chęć rozwijania własnych kwalifikacji, brak powszechnego systemu walidacji, a także brak akredytacji certyfikatów sektora pozaformalnego przekładającego się na niepewność ich pochodzenia i jakości. Zintegrowany System Kwalifikacji utworzono jako odpowiedź na zmiany zachodzące w gospodarce i na rynku pracy. Istotą projektu jest wprowadzenie zespołu prostych środków mających odpowiednio kwalifikować umiejętności nabywane poza szkolnictwem wyższym i oświatą w oparciu o stworzone definicje, zasady oraz standardy. Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest zebranie w jednym systemie wszelkich kwalifikacji z rynku, z rzemiosła, ze szkolnictwa wyższego oraz ze szkolnictwa i kształcenia zawodowego. Jednolity system uporządkowania kwalifikacji oraz ich certyfikacji ma wspierać osoby dążące do stałej poprawy własnych umiejętności. Ma on przynosić szereg korzyści wszystkim podmiotom: osobom uczącym się, pracownikom, pracodawcom oraz instytucjom i firmom szkoleniowym. Dla przejrzystego realizowania założeń konieczne okazało się wprowadzenie Polskiej Ramy Kwalifikacji wskazującej uniwersalne charakterystyki poziomów 1-8 pierwszego stopnia oraz rozwijające je charakterystyki poziomów 1-8 drugiego stopnia. Polska Rama Kwalifikacji przedstawia opis efektów uczenia się z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Zawiera ona między innymi informacje o potwierdzeniu nabycia kwalifikacji pełnych m.in. dyplomem ukończenia szkoły podstawowej, szkoły zawodowej, dyplomem ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, czy też przewodem doktorskim oraz kwalifikacje częściowe nabywane m.in. drogą studiów podyplomowych lub szkolnictwa zawodowego. Informacje o wszelkich możliwych do zdobycia umiejętnościach ma gromadzić Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Z kolei na straży prawidłowości procesu certyfikowania stać mają specjalne jednostki, wśród których świata sportu dotyka Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy W niektórych branżach może zaistnieć potrzeba utworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji mającej gromadzić oraz porządkować umiejętności w konkretnie wskazanym obszarze. Konieczność taka zaistniała również w świecie sportu, a jej skutkiem jest utworzenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport, którą następnie włączono do ZSK na mocy postanowień Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport. Po szczegółowej analizie kwalifikacji funkcjonujących w branży sportowej niezbędne stało się ich uporządkowanie. Opracowano je po uprzednim określeniu obszarów aktywności zawodowej w sektorze, zidentyfikowaniu standardowych zawodów, określeniu zadań wykonywanych w pracy zawodowej, sprecyzowaniu podsektora, określeniu kompetencji i standardów zawodowych, budowaniu kwalifikacji i definiowaniu efektów uczenia się, zapewnieniu jakości podjętego procesu oraz poddaniu efektów pracy weryfikacji przez liczne badania m.in. branżowe i ilościowe. Jak wynika z informacji udostępnionych w systemie oraz przez ministerstwo na dzień dzisiejszy nie zostały wskazane kwalifikacje o charakterze stricte sportowym. W celu ich doprecyzowania utworzona została Rada do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej powołana Zarządzeniem nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania i trybu działania Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej. Rada jest organem wieloosobowym o charakterze opiniodawczo-doradczym działającym przy Ministrze Sportu i Turystyki oraz mającym wspierać w utworzeniu jednolitych ram kwalifikacji w branży sportowej. Do głównych zadań Rady należy:

 1. inicjowanie działań w zakresie doskonalenia systemu kształcenia kadr kultury fizycznej;
 2. opiniowanie wniosków o ustanowienie kwalifikacji z obszaru sportu w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w tym w szczególności:

a. proponowanie kandydatów na specjalistów do oceny społeczno-gospodarczych skutków wdrożenia danej kwalifikacji; b. merytoryczna ocena danego wniosku w zakresie proponowanych dla danej kwalifikacji zestawów uczenia się, wraz z przedstawieniem rekomendacji dla ministra w zakresie włączenia lub nie danej kwalifikacji do ZSK; c. proponowanie kandydatów na ekspertów do zespołu mającego zaproponować poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla danej kwalifikacji oraz zaopiniowanie raportu z prac tego zespołu;

 1. opiniowanie wniosków o ustanowienie instytucji certyfikującej dla danej kwalifikacji funkcjonującej w ramach ZSK, w szczególności w zakresie spełniania przez zgłoszoną kadrę egzaminacyjną wymogów merytorycznych określonych w obwieszczeniu o ustanowieniu danej kwalifikacji;
 2. opiniowanie działań dostosowujących kształcenie kadr do standardów edukacyjnych w Unii Europejskiej, w tym w zakresie wdrażania Europejskich Ram Kwalifikacji;
 3. opracowywanie propozycji i opiniowanie kierunków kształcenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej, w tym w zakresie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w sporcie.

W przypadku utworzenia odpowiednich kwalifikacji w sektorze sport i ich włączenia do ZSK pozyskanie certyfikatu nie będzie obligatoryjne i nadal możliwe będzie prowadzenie działalności w oparciu o posiadane dotychczas umiejętności bez konieczności ich walidacji. Jednak odpowiednie zaświadczenie może wiązać się z szeregiem korzyści wynikających z potwierdzenia jakości posiadanych kwalifikacji i preferencji takowych przez klientów, pracodawców czy kontrahentów. Szczególne piętno system może pozostawić na rynku europejskim poprzez możliwość szybkiej weryfikacji kwalifikacji i ich wzajemne uznawanie. Należy zatem uważnie obserwować prace podejmowane w celu rozwoju przedmiotowego zagadnienia, gdyż może ono istotnie wpłynąć na rynek, również w świecie sportu. Posłuchaj jako PODCAST: [embed]https://soundcloud.com/prawosportowepl-podcast/jednolite-ramy-kwalifikacji-w-polskim-sporcie[/embed]

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.