Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Jak prawidłowo poinformować o nałożeniu kar przez organy dyscyplinarne Polskiego Związku Piłki Nożnej Nożnej?

11.03.2016

Na podstawie art. 45 b ustawy o sporcie: Odpowiedzialność dyscyplinarna w ramach polskiego związku sportowego jest realizowana na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym. Opierać ma się ona na zapewnieniu obwinionemu prawa do obrony oraz dwuinstancyjnośći postępowania. Realizacja obu praw uzależniona jest od prawidłowego poinformowania obwinionego o nałożeniu kary dyscyplinarnej. Jak wygląda to w praktyce? Zapraszam do lektury.  

Przeglądając strony okręgowych i wojewódzkich związków piłki nożnej zaobserwować można liczne komunikaty Wydziałów Dyscypliny, na podstawie których nakładane są kary na obwinionych. Często nie zawierają one żadnych informacji dotyczących podstaw prawnych nałożenia kary, nie wspominając o tak istotnych elementach jak uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości odwołania się od decyzji. Co ciekawe, zdarzają się przypadki, w których różne kary związane z jednym zachowaniem obwinionego nakładane są w dwóch odrębnych komunikatach. Jak wyżej wskazana praktyka ma się do obowiązującego Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN?

Należy w tym momencie przytoczyć przepis art. 143 Regulaminu Dyscyplinarnego:

Art. 143

§1. Po zakończonej naradzie organu, osoba przewodnicząca posiedzeniu niezwłocznie ogłasza orzeczenie i przedstawia krótkie uzasadnienie rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia.

§ 2. Orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem, sporządzonym w terminie 7 dni od ogłoszenia, doręcza się obwinionemu lub ustanowionemu przez niego pełnomocnikowi, pouczając go o sposobie i terminie odwołania. Orzeczenie powinno zawierać oznaczenie organu dyscyplinarnego i składu zespołu orzekającego w sprawie, datę wydania orzeczenia, sygnaturę akt sprawy, kwalifikację prawną przypisanego przewinienia dyscyplinarnego oraz rodzaj i wysokość wymierzonej kary. Uzasadnienie powinno zawierać zwięzły opis przewinienia dyscyplinarnego i wskazanie dowodów, na podstawie których przypisano obwinionemu to przewinienie.

(…)

W szczególności proszę zwrócić uwagę na art. 143 § 2 Regulaminu. Uległ on poważnym zmianom podczas ostatniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Ich szerokie omówienie nastąpi zapewne w odrębnym artykule, jednakże dla celów niniejszego tekstu należy zwrócić uwagę, że orzeczenie dyscyplinarne, spełniające wyżej wskazane wymogi powinno zostać doręczone obwinionemu lub ustanowionemu pełnomocnikowi. Jaki skutek w takim razie będzie miało jedynie wydanie komunikatu na stronie Związku lub  skierowanie orzeczenia, które nie zawiera obligatoryjnych składników? W takim przypadku nie powinien rozpocząć bieg na wniesienie odwołania zgodnie z art. 144 § 3 Regulaminu o treści:

Art. 144

(…)

§3. Strona wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. W przypadku niemożności doręczenia orzeczenia na adres strony zawarty w aktach sprawy, doręczenie uznaje się za skuteczne w dacie dokonania adnotacji doręczyciela o niemożności doręczenia.

(…)

 

Proszę bowiem zwrócić uwagę, że termin ten biegnie od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Skoro zatem pismo, które zostanie skierowane do klubu nie będzie zawierać obligatoryjnych elementów orzeczenia, o którym mowa w art. 143 § 2 Regulaminu, nie może ono zostać uznane za orzeczenie w rozumieniu wyżej wskazanego przepisu. Należy bowiem wskazać, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem oraz stanowiskiem doktryny, użycie zwrotu ,.powinien” w tekstach prawnych uznaje się za nałożenie określonego obowiązku na adresata normy. W takim przypadku zasadne wydaje się skierowanie pisma do organu dyscyplinarnego w celu uzupełnienia treści rzekomo wydanego orzeczenia. Inną kwestią pozostaje w tym momencie interpretacja argumentacji przez same organy dyscyplinarne.

Należy jednoznacznie wskazać, że nakładanie kar jedynie w oparciu o komunikaty organów dyscyplinarnych, bez doręczenia jakichkolwiek pism obwinionym, jest naruszeniem regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Biorąc udział w postępowaniu dyscyplinarnym warto mieć też na uwadze zmiany dotyczące obligatoryjnych składników orzeczeń dyscyplinarnych, na które wskazano w niniejszym artykule. W następnym tekście chciałbym na przykładzie jednego z prowadzonych w ostatnim czasie postępowań wskazać, jakie skutki prawne mają kary nałożone w różnych aktach prawnych, dotyczące tego samego zachowania obwinionego.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności