Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Elementy obligatoryjne wniosku o arbitraż przed CAS

01.03.2017

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się regulacji dotyczącej wniosku o arbitraż (Request for Arbitration) tj. pisma wszczynającego zwykłe postępowanie arbitrażowe przed Sądem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS).

Obligatoryjne elementy wniosku o arbitraż, kwestię opłaty od wniosku oraz konsekwencje niespełnienia określonych prawem wymogów dla wniosku zostały uregulowane w art. R.38 Kodeksu Arbitrażu Sportowego (Code of Sports-related Arbitration). Nie bez przyczyny jest to pierwszy przepis drugiego rozdziału dotyczącego zwykłego postępowania arbitrażowego (Special Provisions Applicable to the Ordinary Procedure), wszak wniosek o arbitraż jest pierwszym pismem procesowym, jakie będzie musiał sporządzić i wnieść powód.

Pierwszym obowiązkowym elementem wniosku o arbitraż jest określenie nazwy (imię i nazwisko lub firma) oraz pełnego adresu pozwanego lub pozwanych. Dokładne wskazanie nazwy i adresu przeciwnika procesowego jest o tyle istotne, że CAS będzie korzystał z tych danych w celu doręczenia korespondencji i orzeczeń drugiej stronie. Pomimo, że formalnie nie ma takiego wymogu współcześnie strony wskazują także na adresy e-mail w celu usprawnienia komunikacji o charakterze administracyjnym (co do zasady mogą być one przekazywane drogą elektroniczną).

Drugim obligatoryjnym elementem wniosku jest zwięzłe opisanie stanu faktycznego sprawy oraz argumentacji prawnej zawierające oświadczenie o kwestii, która ma być przedłożona CAS w celu rozstrzygnięcia. Przedmiotowe pismo powinno także zawierać wnioski/roszczenia powoda. Powód co do zasady ma swobodę w decydowaniu o stopniu szczegółowości opisu sprawy, jednak podanie większej ilości informacji może pomóc arbitrom w ocenie swojej niezawisłości przed złożeniem oświadczenia o niezawisłosći. Co ważne powyższy wymóg zaprezentowania sprawy nie oznacza, że na etapie składania wniosku o arbitraż należy przedłożyć pisemne dokumenty. Materiał dowodowy będzie składany dopiero wraz z pozwem (Statement of Claim) w rozumieniu art. R44.1 Kodeksu, którego nie należy mylić z wnioskiem o arbitraż. W tym miejscu nadmienić jednak należy, że Kodeks nie zabrania składania wniosku o arbitraż wraz z pozwem, co może przyczynić się do przyspieszenia postępowania.

W dalszej kolejności do wniosku o arbitraż należy załączyć kopię umowy zawierającą klauzulę arbitrażową lub kopię jakiegokolwiek dokumentu przewidującego arbitraż zgodnie z Kodeksem. W doktrynie wskazuje się, że jest to najistotniejszy element wniosku. Zgodnie z art. R39 Kodeksu istnienie w/w dokumentów musi być niezwłocznie zbadane przez CAS w celu rozstrzygnięcia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania.

Jeżeli w zawartej między stronami umowie nie rozstrzygnięto o liczbie arbitrów, którzy mają rozstrzygać w sprawie powód jest ponadto zobowiązany do określenia liczby arbitrów. Jeżeli umowa między stronami ustaliła liczbę trzech arbitrów powód powinien wskazać imiona i nazwiska wybranych przez siebie arbitrów z listy Sekretariatu CAS. Kwestia wyboru arbitrów została szczegółowo uregulowana w art. R.40.2 Kodeksu.

Ostatnim obowiązkiem powoda wynikającym z art. R.38 Kodeksu jest uiszczenie opłaty administracyjnej (Court Office fee), która obecnie wynosi 1.000,00 CHF. W celu potwierdzenia uiszczenia opłaty do wniosku zazwyczaj załącza się kopię bankowego potwierdzenia zapłaty. Powyższą opłatę należy uiścić nawet jeżeli powód będzie ubiegał się o zwolnienie w całości lub części od kosztów postępowania. Opłata nie podlega zwrotowi nawet w przypadku cofnięcia wniosku o arbitraż/pozwu lub umorzeniu postępowania z innej przyczyny jeżeli postępowanie przed CAS zostało już wszczęte.

O czym była już mowa powyżej art. R.38 Kodeksu określa także konsekwencje niezachowania wymogów formalnych wniosku o arbitraż. Zgodnie z tym przepisem jeżeli wyżej wymienione elementy obligatoryjne wniosku nie zostały zachowane, Sekretariat CAS może wyznaczyć jeden, krótki termin na uzupełnienie braków. Nieuzupełnienie braków w terminie skutkuje niemożnością procedowania w sprawie. Powyższe co do zasady nie oznacza, że powód nie będzie mógł ponownie złożyć wniosku o arbitraż w tej samej sprawie, jednakże kolejny wniosek będzie traktowany jako nowy, w związku z czym kolejny wniosek będzie musiał ponownie zawierać wszystkie obligatoryjne elementy (w tym opłatę od wniosku). Pomimo, że przepis stanowi, iż Sekretariat CAS „może” wyznaczyć termin na uzupełnienie braków w praktyce CAS zawsze wyznacza wspomniany termin. Brak wyznaczenia takiego terminu byłby potraktowany jako nadmierny formalizm i jako taki niezgodny z prawem szwajcarskim.

Pomimo braku odpowiednich przepisów w tym zakresie uznaje się, że wraz z wnioskiem o arbitraż powinno zostać złożone odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania strony (jeżeli sytuacja ta ma miejsce), a ponadto już na tym etapie powód może wskazać na język postępowania i prawo materialne właściwe dla rozstrzygania w sprawie jeżeli zawarta między stronami umowa nie określa tych kwestii. Należy także wspomnieć, że wniosek o arbitraż powinien zostać doręczony w formie pisemnej do Sekretariatu CAS wraz z kopiami w ilości odpowiadającej liczbie innych stron i arbitrów wraz z jedną dodatkową kopią dla Sekretariatu CAS.

Dopiero złożenie zupełnego wniosku o arbitraż wszczyna postępowanie i powoduje stan zawisłości sprawy, dlatego prawidłowe jego sporządzenie jest kluczowe dla dochodzenia swoich praw przed CAS.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.