Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

E-sport

Czy warto zakładać Uczniowski Klub (e) –sportowy?

26.09.2019

W dzisiejszym wpisie odniosę się do uczniowskich klubów sportowych (UKS). Wielokrotnie na portalu prawosportowe.pl to zagadnienie było już omawiane w różnych kontekstach. Powracam do niego przy okazji zmiany ustawy o sporcie, a także w związku z tym, że mimo krytyki normatywnych regulacji dotyczących UKS-ów przedmiotowa forma klubów sportowych nadal jest dość popularna, w tym także w e-sporcie. Coraz więcej klubów sportowych tworzy w swoich strukturach sekcje e-sportowe, a popularność e-sportu na poziomie szkolnym (o czym świadczy m.in. tworzenie klas o tym profilu) skłania do tworzenia UKS-ów, które cały czas mentalnie utożsamiane są typowo ze środowiskiem szkolnym.

Czy zatem planując swoją przygodę z e-sportem w perspektywie założenia klubu sportowego warto rozważać utworzenie go w szczególnej formie jaką jest uczniowski klub sportowy?

W pierwszej kolejności, aby nie powtarzać pewnych kwestii odsyłam jednak do wpisu mecenasa Tomasza Dauermana pt. ,,Wraca temat „przenoszenia” UKS-ów do Krajowego Rejestru Sądowego” (https://prawosportowe.pl/a/wraca-temat-przenoszenia-uks-ow-do-krajowego-rejestru-sadowego), w którym zostało wskazane, w jakim zakresie miało dojść do nowelizacji u.s. w odniesieniu do funkcjonowania UKS-ów oraz na stronę lobbing dla sportu ,, http://lobbingdlasportu.pl/1,przeniesienie-klubu-z-rejestru-starosty-do-krs-u-inicjatywa-ustawodawcza.html

Ostatnie tygodnie pokazały jednak, że proponowane i oczekiwane przez środowiska sportowe zmiany nie weszły jeszcze w życie. Za to w związku z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (art. 49) dodano do art. 4 u.s. ustęp 4a oraz 4 b w następującym brzmieniu:

4a. Do wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z2018r. poz.2096 oraz z2019r. poz.60, 730 i1133).

4b.Sprawę wpisu uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku właściwemu terytorialnie staroście, organ ten nie wyda decyzji o wpisie, albo decyzji o odmowie wpisu.

Przepisy te wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. Instytucja milczącego załatwienia sprawy została wprowadzona do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) w 2017 r. Zgodnie z tą nowelizacją sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Regulacja wprowadzona do k.p.a. ma więc charakter pomocniczy i ramowy, uzupełniający przepisy szczególne. Żeby znalazła zastosowanie, musi istnieć przepis szczególny, który będzie tak stanowił.

Jak wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji, ustawodawca każdorazowo decyduje, do jakich kategorii spraw instytucja ta będzie mogła mieć zastosowanie, biorąc pod uwagę w szczególności liczbę spraw, stopień ich skomplikowania, standardowy czas ich załatwiania oraz ryzyko naruszenia interesu publicznego czy pewności obrotu w wyniku ewentualnego niezamierzonego przez organ milczącego załatwienia sprawy.

Art.122f § 1 k.p.a. stanowi jednak, że na wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze postanowienia, wydaje zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy albo odmawia wydania takiego zaświadczenia.

Zgodnie z intencją ustawodawcy, który w 2010 r. opracował projekt nowej ustawy o sporcie uczniowski klub sportowy jest szczególnym rodzajem klubu sportowego, który ma zrzeszać jako swoich członków, w szczególności uczniów, rodziców i nauczycieli, a procedury związane z jego funkcjonowaniem powinny być możliwie uproszczone. Jak wskazali projektodawcy nowelizacji, na tym tle zastosowanie postępowania uproszczonego do procedury wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych jest zasadne oraz zgodne z celem funkcjonowania odrębnej formy działalności klubu sportowego, jakim jest uczniowski klub sportowy. Konsekwencją wprowadzonej zmiany będzie uproszczone, a więc szybsze uzyskanie wpisu do ewidencji przez uczniowski klub sportowy, a tym samym uzyskanie osobowości prawnej, która umożliwi jego pełnoprawne funkcjonowanie.

Jak zaznaczyłam na samym początku regulacje w zakresie UKS-ów budziły od samego początku wiele skrajnych emocji. U.s. określa UKS jako ,,szczególny” rodzaj klubu sportowego, przy czym sama ustawa nie wyjaśnia na czym ta szczególność ma polegać – oprócz procedury rejestracyjnej. Ustawodawca wskazuje jedynie, że członkami takiego klubu mogą być rodzice, uczniowie i nauczyciele, co w połączeniu z użyciem określenia ,,w szczególności” traci na znaczeniu.

Procedura rejestracyjna

Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019r. poz.713), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. Jak pokazuje praktyka, w wielu przypadkach osoby, które chcą założyć UKS nie sięgają do przepisów prawa o stowarzyszeniach, co szczególnie jest widoczne w zakresie dotyczącym treści statutu.

Kolejna kwestia, to dokumenty, które należy przedłożyć w celu rejestracji UKS. Jak stanowi art. 4 ust. 5 u.s. do wniosku o wpis do ewidencji, o którym mowa w ust.4, dołącza się:

1) statut;

2) listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;

3) informację o adresie siedziby klubu sportowego.

Na podstawie tych dokumentów organ ewidencyjny nie może jednak uzupełnić wszystkich danych, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1449 ) zamieszcza się w ewidencji. W związku z tym nadal brak jest jednolitej praktyki na obszarze całego kraju w odniesieniu do rejestrowania klubów sportowych, a także nierzadko czas oczekiwania na rejestrację jest dłuższy niż potrzebny do dokonania rejestracji w KRS.

Czy wprowadzone zmiany spełnią praktyczne oczekiwania ustawodawcy? Biorąc pod uwagę powyższe trudno mówić o jakiejś szczególnej rewolucji w przepisach dotyczących UKS-ów, a art. 4 ust.4b w przypadku przyspieszenia rejestracji nowego klubu za budzący wątpliwości (uzyskanie REGON, założenie rachunku bankowego). Dlatego też mając na uwadze duże zainteresowani, co do tworzenia klubów sportowych w e-sporcie i poruszane zagadnienia warto jednak bardziej rozważyć jego inne prawnie dopuszczalne formy.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.