Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Badania lekarskie, a kontrakt zawodnika

07.11.2023

Dla każdego miłośnika sportu oczywistym jest, że przed podpisaniem kontraktu sportowego zawodnicy są zobowiązani do przejścia serii badań lekarskich, które są kluczowym aspektem chociażby każdego transferu zawodnika. To ważny krok, który ma na celu zadbanie o zdrowie zawodników i zapewnienie, że są w stanie sprostać wyzwaniom sportowego świata i danej dyscypliny sportu. Temat niby oczywisty, ale spójrzmy na niego nie tylko z punktu widzenia art. 37 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie[1]. Przy okazji tego wpisu zapraszam także do wcześniejszego bloga, który pojawił się na prawosportowe.pl, tj. wpisu pt.,,Klubowy eskulap” (https://prawosportowe.pl/a/klubowy-eskulap).

Na pierwszy rzut weźmy Regulations on the Status and Transfer of Players.

Art. 13 stanowi, że umowa pomiędzy zawodnikiem a klubem sportowym może zostać rozwiązana wyłącznie po upływie okresu na jaki została zawarta bądź za zgodą obu stron. Kolejny artykuł z kolei wskazuje, że umowa ta może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez jakichkolwiek konsekwencji (wypłata odszkodowania, kary sportowe) w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny. Można zatem pokusić się o stwierdzenie – patrząc na wskazane dwie regulacje, że przepisy te odzwierciedlają ogólną zasadę prawną: ,,pacta sunt servana”. Art. 17 RSTP określa jednak konsekwencje pieniężne oraz sportowe w sytuacji, kiedy strona kontraktu rozwiąże go bez uzasadnionej przyczyny, w szczególności może to być odszkodowanie lub też zakaz rejestrowania nowych zawodników na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym przez określony czas. Zgodnie z art. 18 ust. 4 Regulaminu FIFA w sprawie statusu i transferu zawodników (RSTP) ważność umowy nie może być uzależniona od pozytywnego wyniku badania lekarskiego.

Wspominam o tych przepisach, gdyż są one podstawą do orzekania w sprawach o rozwiązanie kontraktu przez klub sportowy, który to niedopełniając obowiązków w zakresie badań lekarskich zawodników bezpodstawnie rozwiązuje umowy z graczami.

CAS w swoich orzeczeniach wskazuje, że kontuzja zawodnika powstała w czasie trwania umowy nie będzie stanowić ,,słusznego powodu” do rozwiązania kontraktu na podstawie art. 14 RSTP. W oparciu o art.18 ust. 4 RSTP klub chcący zatrudnić zawodnika ma obowiązek dochować należytej staranności i przeprowadzić wszelki niezbędne badania przed zawarciem kontraktu z zawodnikiem[2]. Jeżeli natomiast klub zdecyduje się na zawrzeć umowę z zawodnikiem przed zakończeniem badań lekarskich, czyni to na własne ryzyko. Z drugiej jednak strony zawodnik celem prawidłowego przeprowadzenia badań powinien dostarczyć przyszłemu klubowi wszystkie niezbędne informacje i dokumenty dotyczące swojego stanu zdrowia. Jeżeli zawodnik celowo ukrywałby ważne informacje na temat swojego stanu zdrowia by manipulować wynikami badań lekarskich wówczas kontrakt może zostać rozwiązany z uzasadnionego powodu.

Warunek zawieszający ważność umowy od pozytywnego wyniku badania lekarskiego uznał CAS za nieważny - sprawa Kuwait Kuwait Sporting Club v. Z. & FIFA[3]. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku holenderskiego zawodnika, który grając dla katarskiego klubu doznał kontuzji, w wyniku której stracił przytomność. Po serii badań klubowi lekarze uznali, że zawodnik cierpi na wrodzoną wadę serca, która uniemożliwia mu kontynuację kariery piłkarskiej. Następnie klub rozwiązał kontrakt z zawodnikiem powołując się na jego trwałą niezdolność do świadczenia pracy sportowej[4].

Należy mieć ponadto na uwadze, że niewłaściwa kontrola stanu zdrowia zawodnika czy też niewłaściwie prowadzone leczenie są częstymi źródłami szkody wyrządzonej zawodnikom. Dla przykładu można podać sprawę Krueger v. San Francisco Forty Niners[5], w której kalifornijski sąd apelacyjny orzekł o odpowiedzialności lekarzy drużyny z tytułu nieujawnienia zawodnikowi informacji o jego stanie zdrowia. W danej sprawie gracz futbolu doznawał wielokrotnie kontuzji, jednak lekarze nie poinformowali go o ryzyku trwałego uszkodzenia kolana w przypadku podejmowania dalszej gry. Zawodnik powiedział, że nigdy nie poinformowano go o niebezpieczeństwach związanych z zastrzykami steroidowymi, które stosowano, aby uśmierzyć ból. Sąd stwierdził, że zgodnie z zaleceniem lekarzy drużyny powód przyjmował liczne zastrzyki sterydowe i w efekcie doznał trwałego uszkodzenia kolana.

Analogiczna tematyka byłą również przedmiotem rozstrzygnięć Sądu Najwyższego w Polsce. Do najsłynniejszych w tym zakresie orzeczeń zaliczyć można Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 1981 r., IV CR 195/81, OSNC 1982, nr 2-3, poz. 27, w którym SN stwierdził, że tolerowanie przez klub sportowy udziału zawodnika w zajęciach sportowych, które ze względu na zły stan jego zdrowia mogą spowodować trwałe ujemne zmiany w organizmie, wyczerpuje znamiona czynu niedozwolonego, uzasadniającego odpowiedzialność klubu. Takie zachowanie się klubu sportowego, który nie bacząc na stan zdrowia zawodnika dopuszcza go do zajęć sportowych i naraża na możliwość wystąpienia trwałych, ujemnych zmian w organizmie, wyczerpuje znamiona czynu niedozwolonego w rozumieniu art. 415 k.c. W sytuacji takiej klub sportowy zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez zawodnika.

Z kolei w wyroku SN z dnia 3 czerwca 2011 r., III CSK 314/10, OSNC-ZD 2012, nr 2, poz. 39 wskazano, że: Brak odpowiedniej reakcji na skargi o złym samopoczuciu zawodnika przygotowującego się do paraolimpiady i na jego zasłabnięcie w czasie treningu lub sprawdzianu, mogą skutkować odpowiedzialnością trenera na podstawie art. 415 k.c. za szkodę jakiej doznał zawodnik w wyniku niewykrycia w odpowiednim czasie choroby, na którą cierpiał i która uniemożliwiała mu dalsze uprawianie tej dyscypliny sportu. Odpowiedzialność w takiej sytuacji może ponosić także klub sportowy lub inna osoba prawna odpowiedzialna za przygotowanie treningu i powierzenie go osobie nie posiadającej wymaganych kwalifikacji i nie reagującej odpowiednio na zgłaszane lub zaobserwowane dolegliwości zawodnika.

Zgodnie z art. 29 ust. 6 u.s. minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób realizowania opieki medycznej, nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich, paralimpijskich i igrzysk głuchych uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego oraz potrzebę ochrony zdrowia zawodników.

Ustawodawca w przytoczonym akcie prawnym, tj. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych (Dz. U. poz. 2225) wskazuje, że opieka medyczna nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych obejmuje świadczenia zdrowotne w zakresie: wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, profilaktyki zdrowotnej, w tym szczepień ochronnych, leczenia, rehabilitacji oraz działań koordynujących procesy leczenia i rehabilitacji. W dalszej części przepisy rozporządzenia stanowią, że  kontrolnym badaniom lekarskim podlegają zawodnicy, jeżeli:

 • doznany uraz lub przebyty proces chorobowy uniemożliwił im uczestniczenie
  w zajęciach sportowych albo zawodach sportowych przez okres dłuższy niż 14 dni, lub
 • utracili przytomność, doznali urazu głowy lub przegrali walkę przez nokaut.

W tym miejscu warto zaznaczyć dwie kwestie. Po pierwsze, przepisy te odnoszą się tylko do określonej grupy sportowców, a po drugie dotyczą one również profilaktyki zdrowotnej. Zatem należy mieć na uwadze, że przeprowadzanie badań kontrolnych nie zwalnia klubu sportowego z obowiązku reagowania w sytuacji, gdy zawodnik zgłasza informacje o złym stanie zdrowia. Brak jego reakcji czy też innych podmiotów mających taki obowiązek może stanowić czyn niedozwolony w rozumieniu art. 415 k.c.: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

 

 

 

[1] Dla przypomnienia art. 37 u.s. stanowi, że:
1. ,,Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w ust. 1, a także zakres i częstotliwość wymaganych badań lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego.

[2] Np. Case 1061097, Decision of the Dispute Resolution Chamber (DRC) of 26 October 2006, Case 07160251, Decision of the Dispute Resolution Chamber (DRC) of 29 July 2016, Case 03171842, Decision of the Dispute Resolution Chamber (DRC) of 2 March 2017.  

[3] Arbitration CAS 2008/A/1593 Kuwait Sporting Club v. Z. & FIFA, award of 30 December 2008

[4] Arbitration CAS 2013/A/3436 UMM Salal Sport Club v. Mario Melchiot, award of 23 December 2014

[5] California Court of Appeal for the First District 234 Cal. Rptr. 579 (1987)

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.