Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Akty niewiążące UE w odniesieniu do działań w dziedzinie sportu

15.02.2018

Akty niewiążące, określane czasami jako nieoznaczone akty prawne[1], są najczęstszą formą regulacji kwestii dotyczących sportu w prawie UE. Akty te nie mieszczą się w katalogu aktów prawa pochodnego, nie są również prawem pierwotnym. Zarówno przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, jak i po wprowadzonej przez niego reformie, stanowiły i stanowią instrumenty bezpośrednio odnoszące się do działalności sportowej.

Podstawową zaletą takich aktów jest ich większa elastyczność z powodu mniejszego sformalizowania. Łatwiej je bowiem uchylić lub zmienić, co w przypadku sportu, gdzie zasadnicze kompetencje pozostają przy państwach członkowskich i federacjach sportowych, ma istotne znaczenie. Do tej kategorii aktów należą m.in. deklaracje państw członkowskich, komunikaty Komisji, rezolucje Rady, sprawozdania, wyjaśnienia i inne. Skutki każdego takiego aktu należy oceniać indywidualnie z uwzględnieniem treści aktu, jego przedmiotu i celu, a także kompetencji danej instytucji do jego wydania.[2]

Z punktu widzenia działalności sportowej wśród aktów niewiążących wyróżnić możemy m.in. deklaracje państw członkowskich, Białą księgę na temat sportu (dalej: Biała księga)[3], komunikaty Komisji Europejskiej czy konkluzje Rady. Zarówno deklaracje jak i Biała księga stanowiły instrumenty regulacji kwestii sportowych przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony. Najważniejszym jednak dokumentem z uwagi na jego doniosłą rolę w wypracowaniu art. 165 TFUE oraz jego powoływanie w przyjmowanych obecnie dokumentach[4], jest Biała księga na temat sportu.

Biała księga na temat sportu jest pierwszym dokumentem unijnym, który w sposób szczegółowy oraz kompleksowy systematyzuje zagadnienia związane ze sportem poruszane do momentu jej wydania na forum unijnym oraz ustala dalsze działania. Białe księgi są dokumentami, które prezentują zamierzenia legislacyjne Komisji Europejskiej w danej dziedzinie. Nie są jeszcze projektem aktu prawodawczego, lecz jedynie przygotowaniem do wydania takiego projektu. Jest to kolejna faza konsultacji publicznych i pod wpływem komentarzy zainteresowanych stron zaproponowane przez Komisję rozwiązania mogą jeszcze ulec zmianie.[5] W białych księgach nie stawia się już pytań problemowych, co jest charakterystyczne dla zielonych ksiąg, lecz zawarte są w nich zapowiedzi w ramach zagadnienia, którego dana księga dotyczy. Znaczenie białych ksiąg jest niezwykle istotne, gdyż zapowiadają konkretne rozwiązania legislacyjne na poziomie UE, które będą wiążące dla państw członkowskich i ich obywateli. Są one wyrazem dbałości Komisji o to, by podmioty zainteresowane określonym kształtem przepisów unijnych  miały szansę wpłynięcia na ich ostateczny kształt, prezentując swoje stanowisko poprzez udział w konsultacjach. Jest to szansa dla każdego obywatela UE do wypowiedzenia się na temat proponowanych zmian przez Komisję. Biorąc pod uwagę, że w gestii państw członkowskich oraz organizacji sportowych leżą zasadnicze uprawnienia regulacyjne związane ze sportem, istotne z ich punktu widzenia było precyzyjne określenie zamiarów legislacyjnych UE w tym sektorze. Międzynarodowe federacje, które reprezentują zwłaszcza zawodowy sektor sportu oczekiwały wyłączenia stosowania prawa unijnego wobec tego obszaru, co wydaje się być uzasadnione gdyż to właśnie w ich gestii leżą uprawnienia regulacyjne wszystkich kwestii dotyczących danej dyscypliny sportowej. Biała Księga była więc dokumentem wysoce wyczekiwanym przez sportowych interesantów, którzy liczyli na większą pewność prawa w tym obszarze. Aczkolwiek wskazuje się, że nie była zaprojektowana jako podstawa dla propozycji legislacyjnych UE, lecz raczej by sprecyzować stanowisko polityczne Komisji w dziedzinie sportu[6].

Biała księga składa się z 3 bloków tematycznych – społeczna rola sportu, gospodarczy wymiar sportu oraz organizacja sportu. W pierwszym rozdziale dotyczącym aspektu społecznego działalności sportowej skupiono się przede wszystkim na wymienieniu pozytywnych wartości jakie niesie ze sobą ten obszar życia społecznego. Poruszono kwestie odnoszące się do zdrowia publicznego, kształcenia i szkolenia, wolontariatu i aktywnej postawy obywatelskiej, integracji społecznej i równości szans, zewnętrznych stosunków UE oraz zrównoważonego rozwoju. Zwrócono w rozdziale jednak również uwagę na niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą działalność sportowa takie jak doping, rasizm czy przemoc. W kolejnym rozdziale związanym z gospodarczym aspektem zwrócono uwagę na wpływ sportu na wzrost gospodarczy oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Odniesiono się do takich zagadnień jak pomoc publiczna w sporcie, prawa własności intelektualnej oraz zwolnień podatkowych usług związanych ze sportem. W ostatnim, budzącym najwięcej kontrowersji rozdziale, zawarto clue zagadnień, które do tej pory stanowiły istotę sporów sportowych przedstawianych przed TSUE. Wśród nich najistotniejsze dotyczy specyfiki sektora sportowego. Długo wyczekiwane stanowisko Komisji w tej sprawie przez podmioty sportowe wzbudziło wśród nich rozczarowanie. Mianowicie, podrozdział zatytułowany „Specyfika sportu” KE rozpoczęła od stwierdzenia, że „aktywność sportowa podlega prawu UE” i przypomniała, że przepisy dotyczące rynku wewnętrznego oraz prawa konkurencyjności mają zastosowanie do sportu, o ile jest on rodzajem działalności gospodarczej. Następnie KE podkreśliła, że „sport charakteryzuje się pewnymi specyficznymi cechami, które często określa się mianem specyfiki sportu”, a na samym końcu przyznała że specyfika sportu jest uznawana i uwzględniana przez orzecznictwo sądów europejskich oraz przez Komisję, oraz że w dalszym ciągu uznawana będzie. Jednak zdecydowanie KE sprzeciwiła się takiemu konstruowaniu owej specyfiki, które by wyłączało w całości sport z zastosowania prawa UE. Z tego powodu podmioty sektora sportowego nie usatysfakcjonował kształt polityki wobec sportu przyjęty przez Komisję, gdyż liczyły na całkowite wyłączenie prawa UE w tym obszarze. Nie mniej, dzięki Białej Księdze podmioty zainteresowane sportem poznały jasne stanowisko UE w tej sprawie, które dotąd było wywodzone jedynie na podstawie kazuistycznych przypadków rozstrzyganych przez TSUE[7]. Dodatkowo, w Białej Księdze dokonano ścisłego sprecyzowania czym dokładnie specyfika sportu europejskiego jest poprzez jej podział na specyfikę aktywności sportowej oraz specyfikę struktury sportu. Do pierwszej kategorii KE zaliczyła oddzielne zawody dla mężczyzn i kobiet, ograniczenie liczby uczestników w zawodach czy niepewność wyników. Specyfiką struktur sportu objęto autonomię i zróżnicowanie organizacji sportowych, piramidalną strukturę zawodów czy zasadę jednej federacji na daną dyscyplinę. Na podstawie tych przykładów KE potwierdziła, że dostrzega potrzebę przyjęcia odmiennego podejścia do kwestii zgodności zasad sportowych z prawem UE. Tym samym zaaprobowała szczególny charakter sportu, który ze względu na swą złożoność wymaga specjalnego podejścia i nakazuje instytucjom unijnym uwzględniać indywidualne okoliczności każdego przypadku zamiast formułować ogólne wytyczne w tym zakresie. W rozdziale dotyczącym organizacji sportu poruszono również szereg innych kwestii takich jak swobodne przemieszczanie się, obywatelstwo, transfery, agenci zawodników sportowych, korupcja czy ochrona nieletnich. Dodatkowo w każdym z rozdziałów KE sformułowała szereg zaleceń i postulatów pod adresem instytucji unijnych, państw członkowskich oraz innych podmiotów podejmujących działania mające wpływ na sport. KE po raz pierwszy w jednym dokumencie o tej randze ukazała tak kompleksowo złożoność potrzeb i problemów prawnych sektora sportu. Sam dokument stał się również pierwszym „poważnym głosem” Komisji w tej sprawy, który do tej pory jest przywoływany w obecnych dokumentach przyjmowanych w obszarze sportu.

Nie tylko instytucje unijne, lecz również same państwa członkowskie zauważyły potrzebę sformułowania jasnego stanowiska wobec kwestii zaangażowania UE w dziedzinie sportu. Do tej pory określono je w dwóch tego typu dokumentach tj. Deklaracja w sprawie Sportu załączona do Traktatu Amsterdamskiego (dalej: Deklaracja Amsterdamska)[8] oraz Deklaracja Nicejska[9]. W powyższych deklaracjach państwa członkowskie poruszyły takie kwestie jak społeczna rola sportu, potrzeba konsultowania się ze stowarzyszeniami sportowymi, rola i uprawnienia federacji sportowych czy sportu powszechnego oraz sportu amatorskiego. Przede wszystkim jednak, zwrócono uwagę instytucji unijnych, aby przy podejmowaniu działań w obszarze sportu szanowano jego specyfikę. Dodatkowo w Deklaracji Nicejskiej przypomniały, że to organizacje sportowe oraz państwa członkowskie ponoszą zasadniczą odpowiedzialność w prowadzeniu spraw związanych ze sportem. Deklaracje te, mimo że nie posiadają wiążącego charakteru, były wyrazem udzielenia instytucjom unijnym politycznego mandatu do działania w tej dziedzinie. Państwa członkowskie dostrzegając coraz większą intensywność działań UE w tym obszarze musiały jasno sprecyzować swoje stanowisko i od same początku podkreślały, że sport nie jest dziedziną uniwersalną, lecz charakteryzuje się swoistymi cechami, które muszą być brane pod uwagę na poziomie UE. Deklaracje stanowiły więc silny sygnał polityczny ze strony państw członkowskich i dały UE impuls do działań w sporcie.

Na samym końcu warto również wymienić konkluzje Rady UE, w których to dokumentach zawarto wskazówki dla Komisji oraz państw członkowskich na aspekty, które zdaniem Rady należy przeanalizować i podjąć działania. W ostatnio przyjętych poruszano takie kwestie jak dyplomacja sportowa, uczciwość i przejrzystość dużych imprez sportowych, równość kobiet i mężczyzn czy promowanie zajęć w zakresie sprawności ruchowej dla dzieci[10]. Jest to dowód na to, że UE prowadzi aktywną politykę w dziedzinie sportu i zwraca uwagę na rzeczywiste problemy, które w sferze sportu istnieją.

 

 

[1] J. Barcik, A. Wentkowska, op cit, s.230.

[2] J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, LexisNexis, Warszawa 2012, s.244.

[3] Biała księga na temat sportu z 11 lipca 2007r., COM (2007) 391.

[4] Np. w Konkluzji Rady w sprawie dyplomacji sportowej z 22 listopada 2016r. 14279/16, dostęp pod adresem internetowym na dzień 17.12.2016r.: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14279-2016-INIT/pl/pdf, Konkluzje Rady w sprawie promowania zajęć w zakresie sprawności ruchowej, aktywności fizycznej i zajęć sportowych dla dzieci z 24 listopada 2015r. 14447/15, dostęp pod adresem internetowym na dzień 17.12.2016r. : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14447-2015-INIT/pl/pdf .

[5] Pierwszą fazą są tzw. Zielone księgi – dokumenty robocze wydawane przez Komisję Europejską, które są zespołem koncepcji przedkładanych w celu publicznej dyskusji. Ich zasadniczym celem jest zapoczątkowanie dyskusji na tematy związane z danym problemem. KE pominęła tą formę konsultacji, gdyż jej zdaniem byłaby zbyt mało efektowna.

[6] R. Parrish, S. Miettinen, The Sporting Exception in European Union Law, TMC Asser Press, The Hague, The Netherlands 2008, s.43.

[7] Np. w sprawie Meca-Medina, sprawie Walrave, sprawie Bosman.

[8]Załącznik 29 do Traktatu z Amsterdamu z 2.10.1997r. zmieniający Traktat o UE, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty, Dz.U.UE C 340 z 1997r., s.136.

[9] Deklaracja w sprawie szczególnych cech sportu i jego społecznej roli w Europie, które powinny być brane pod uwagę podczas implementowania wspólnych polityk, Konkluzje Prezydencji, Spotkanie Rady Europejskiej w Nicei 7-9.12.2000r., dostęp na dzień 21.12.2016r. pod adresem internetowym: http://www.europarl.europa.eu/summits/nice2_en.htm#an4.

[10] Konkluzje Rady - Równość kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym z 7 grudnia 2015r., 14327/15; Konkluzje Rady w sprawie promowania zajęć w zakresie sprawności ruchowej, aktywności fizycznej i zajęć sportowych dla dzieci z dnia 24 listopada 2015r., 14447/15; Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie - Wzmocnienie uczciwości, przejrzystości i dobrego zarządzania w odniesieniu do dużych imprez sportowych z dnia 31 maja 2016r, 9644/16; Konkluzje Rady w sprawie dyplomacji sportowej z 22 listopada 2016r., 14279/16.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.