Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Zmiany w Kodeksie CAS: sprawy dopingowe w I instancji i reorganizacja Trybunału

14.03.2019

Wstęp

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie nowy Kodeks Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. Na wstępie, celem umożliwienia lepszego zrozumienia tematu i wprowadzonych zmian, należy pokrótce scharakteryzować sposób działania Trybunału i przypomnieć, że Kodeks składa się z dwóch części.

Pierwsza część – artykuły od S1 do S26, odnosi się do zasad organizacyjnych (sam Kodeks nazywa ją „Reguły dotyczące organów odpowiedzialnych za rozstrzyganie sporów sportowych”) i zawiera przepisy dotyczące zarówno CAS, jak i ICAS, czyli Międzynarodowej Rady Arbitrażu Sportowego (dalej: „Rada” lub „ICAS”) – podmiotu pomocniczego względem Trybunału. ICAS zajmuje się kwestiami administracyjnymi i finansowymi CAS, jest gwarantem jego niezależności oraz praw stron arbitrażu. Wprowadzone w 2019 roku zmiany mają przede wszystkim charakter systemowy i dotyczą w głównej mierze właśnie pierwszej części Kodeksu.

Druga część – artykuły od R27 do R70 to tzw. „Reguły proceduralne” i bezpośrednio reguluje kwestie dotyczące postępowania przed CAS, czyli zagadnienia takie jak sposób powoływania arbitrów, terminy i koszty postępowania, czy zasady dotyczące stosowania właściwego prawa w konkretnym sporze. W tej części również doszło do zmian, choć w mniejszym zakresie.

Reorganizacja ICAS – nowe Stałe Komisje

Najbardziej rewolucyjną nowością pod względem systemowym jest wprowadzenie nieznanych wcześniej Radzie organów, w postaci trzech Stałych Komisji (zmiana art. S7 Kodeksu). Do końca 2018 roku, Rada działała tylko poprzez kolegialne ciało (Board) złożone z Prezydenta ICAS, dwóch Wiceprezydentów, a także Przewodniczącego Dywizji ds. I instancji CAS (CAS Ordinary Division) oraz Przewodniczącego Dywizji Odwoławczej CAS (CAS Appeals Arbitration Division). Od 2019 r. powołane zostały Stałe Komisje:

 • Komisja ds. Członkostwa CAS (CAS Membership Commission) – zgodnie z art. S7 ust. 2 lit. a Kodeksu „Komisja ds. Członkostwa CAS jest odpowiedzialna za proponowanie i nominowanie nowych arbitrów i mediatorów CAS do ICAS. Może również sugerować usunięcie danego arbitra lub mediatora z list CAS.
 • Komisja ds. Wsparcia Prawnego (Legal Aid Commission) – w art. S7 ust. 2 lit. b Kodeksu widnieje, że „Komisja ds. Wsparcia Prawnego wykonuje swoje funkcje zgodnie z Wytycznymi dot. Pomocy Prawnej CAS”. Regulacja ta jest obszerna i jej scharakteryzowanie zasługuje na osobny wpis, ujmując temat zrębowo można jedynie posłużyć się dwoma przepisami zawartymi w Wytycznych. Art. 1 tego dokumentu wskazuje, że celem Wsparcia Prawnego CAS jest zagwarantowanie osobom fizycznym nieposiadającym wystarczających środków finansowych możliwości dochodzenia swoich praw przed CAS. Z art. 4 i 5 wynika, że Wsparcie Prawne powinno być zagwarantowane każdemu, kto wniesie o takie wsparcie i wykaże, że jego dochody i posiadane środki są niewystarczające do samodzielnego działania, zaś podmiotem odpowiedzialnym za finansowanie Wsparcia Prawnego jest ICAS. Wprowadzenie do Kodeksu CAS przepisu tworzącego Stałą Komisję ds. Wsparcia Prawnego oraz stanowi realizację uprawnienia Rady do powołania takiej struktury, wywodzącego się z art. S6 ust. 9, gdzie zawarto, że Rada jest uprawniona do stworzenia funduszu na rzecz wsparcia prawnego oraz określenia wytycznych dotyczących ich realizacji. Przepis ten w tej postaci istnieje od 2013 roku, kiedy po raz pierwszy wyraźnie wskazywano potrzebę istnienia takiego funduszu i zapowiedziano jego realizację w kolejnych latach.
 • Komisja ds. Wyłączeń (Challenge Commission) – w przeciwieństwie do poprzedniej, stworzenie tej Komisji nie stanowi podstawy do stworzenia nowych regulacji, a jedynie wyodrębnia organ kompetentny do rozpatrywania wniosków o wyłączenie danego arbitra. Cała procedura nadal jest określona w art. R34 i R35 i Komisja ds. Wyłączeń działa na tej podstawie, a regulacje te pozostają niezmienne, z tym, że zamiast ICAS jako całości, wnioski są rozpatrywane właśnie przez tę Komisję.

Sprawy dopingowe w I instancji

Kolejną, w praktyce być może najważniejszą zmianą, jest wyodrębnienie osobnej Dywizji Antydopingowej. Do tej pory, art. S3 Kodeksu dokonywał podziału jedynie ze względu na instancję i rozróżniał sprawy tylko pod względem proceduralnym – na te, w których CAS był organem I instancji (CAS Ordinary Arbitration Division) i te, w których był organem odwoławczym (CAS Appeals Arbitration Division).

W akapicie drugim powołanego wyżej przepisu dodano właśnie Komisję Antydopingową jako osobną, niezależną od pozostałych dwóch. CAS tym samym odpowiedział na realia arbitrażu sportowego, gdzie sprawy związane z dopingiem stanowią na tyle dużą część całości, że niezbędne było stworzenie osobnej dywizji zajmującej się wyłącznie takimi sporami, również w pierwszej instancji.

 Do tej pory CAS stanowił jedynie organ odwoławczy w sprawach antydopingowych, obecnie w art. S12 lit. b wskazano wyraźnie, że do zadań Panelu CAS należy m.in. „rozwiązywanie spraw związanych z dopingiem jako organ pierwszej lub właściwej instancji”. Stworzono też odrębne regulacje proceduralne: „Reguły arbitrażowe właściwe dla Dywizji Antydopingowej CAS”, które stanowią integralną część Kodeksu CAS.

Zmiany dotyczące rozpraw

Ostatnia zmiana ma charakter czysto proceduralny – dotyczy art. R57, regulującego kwestię rozpraw i przesłuchań. Do tej pory, rozprawy miały charakter jawny, o ile strony nie postanowiły inaczej. Obecnie w akapicie drugim dodano kilkuzdaniową normę, polegającą: „stworzeniu dla strony możliwości wniesienia żądania przeprowadzenia rozprawy jawnej. Wymagane jest jednak spełnienie pewnych przesłanek: 1) uprawnienie takie przysługuje stronie sporu, 2) stroną jest osoba fizyczna, 3) spór ten musi mieć charakter dyscyplinarny.  Żądanie to może jednak nie być uwzględnione, jeśli naruszałoby moralność publiczną, porządek publiczny, bezpieczeństwo narodowe, prywatność stron w niedopuszczalnym zakresie, a także w wypadku, w którym upublicznienie rozprawy byłoby wbrew sprawiedliwości”.

Powyższe wyliczenie ma oczywiście charakter klauzul generalnych, istotną zmianą jest jednak przeniesienie decydowania o upublicznieniu rozprawy – do końca 2018 r. potrzebna była do tego zgoda obu stron, teraz zaś ze stron ma w tej kwestii wybór, zaś Panel CAS rozważa tylko, czy żądanie strony nie narusza przesłanek negatywnych zawartych w powyższej normie.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.