Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Fitness

Zasady przyznawania stypendiów sportowych – niedozwolone postanowienia

23.06.2017

Przedmiotem dzisiejszego wpisu będzie analiza niezgodnych z prawem zasad przyznawania stypendiów sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie wyroku z dnia 23 lutego 2017 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Gliwicach (sygn. akt: III SA/Gl 1206/16).

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o sporcie jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Ponadto, zgodnie z ust. 3 wspomnianego artykułu szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych określa, w drodze uchwały, organ stanowiący j.s.t. biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Na podstawie powyższej regulacji Rada Miejska miasta w województwie śląskim (Gmina) podjęła uchwałę o ustanowieniu miejskich stypendiów sportowych i w drodze załącznika do uchwały szczegółowo określiła zasady ich przyznawania. W regulaminie wymieniono przesłanki konieczne dla uzyskania stypendium oraz przesłanki negatywne – warunki, których spełnienie skutkuje utratą przyznanego stypendium sportowego. Uzyskanie stypendium uzależniono m.in. od uzyskania przez kandydata wyniku sportowego podczas zawodów, w których uczestniczyć mogli wyłącznie zawodnicy posiadający aktualną licencję właściwego związku sportowego. Do regulaminu wprowadzono także warunek osiągnięcia wyniku sportowego dla klubu sportowego mającego siedzibę na terenie Gminy lub poza terenem Gminy, jeżeli dana dyscyplina sportu nie jest prowadzona przez klub sportowy mający siedzibę na terenie Gminy, bądź jest prowadzona przez klub sportowy mający siedzibę na terenie Gminy, ale na poziomie niższym od poziomu reprezentowanego przez kandydata do stypendium sportowego. Jako przesłanki utraty stypendium wskazano: utratę praw zawodnika, odmowę udziału w zawodach jako reprezentanta klubu sportowego, o którym mowa powyżej, popełnienie przez zawodnika przestępstwa z winy umyślnej, odmowę zawarcia umowy stypendialnej.

Tak sformułowane zasady przyznawania stypendiów miejskich zakwestionował organ nadzoru – Wojewoda Śląski, a wyniku wniesionej skargi w sprawie rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Sąd nie poddawał pod wątpliwość uprawnienia Gminy do przyznania stypendiów sportowych, tym niemniej w treści uchwały i załączniku do niej doszukał się szeregu niezgodnych z prawem postanowień. W ocenie Sądu niezgodne z prawem jest uzależnienie możliwości uzyskania stypendium sportowego od posiadania praw zawodnika, legitymowania się przez ten podmiot aktualną licencją sportową właściwego związku sportowego oraz osiągnięciem przez wnioskodawcę odpowiedniego wyniku sportowego dla klubu sportowego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie, sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Oznacza to, że sportem jest także aktywność fizyczna realizowana poza jakimikolwiek formami zorganizowanymi. Dlatego w ocenie Sądu nie można ograniczać przyznawania stypendiów do zawodników uprawiających sport w klubach. Ponadto, Sąd za zasadny uznał sformułowany przez Wojewodę zarzut nierówności i naruszenia art. 32 Konstytucji RP (zasada równości obywatela wobec prawa). Skoro współcześnie, sport w rozumieniu ustawowym może być uprawiany zarówno w formach zorganizowanych, jak i poza nimi, nie można wykluczyć z możliwości ubiegania się o stypendia sportowe osób, które wynik sportowy osiągnęły nie reprezentując żadnego klubu.

W rezultacie powyższych oraz innych, licznych naruszeń Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości. Warto mieć powyższe na uwadze analizując, czy zasady udzielania stypendiów sportowych w konkretny przypadku nie naruszają praw kandydatów do stypendiów.

 

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności