Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

E-sport

Widz w e-sporcie

11.07.2019

Praktycznie przy każdej sposobności podkreśla się dynamikę rozwoju e-sportu w skali globalnej. Według danych przedstawionych w raporcie "Global Esports Market" opublikowanym przez firmę Newzoo w 2019 roku wartość e-sportu na świecie przekroczy miliard dolarów, wartość umów sponsorskich ma sięgać nawet 456,7 mld dolarów, a rywalizację e-sportową na świecie oglądać będzie w 2019 roku ponad 453 milionów osób. W dzisiejszym blogu na odmianę zatem nie o graczach, a o innych uczestnikach e-sportowego rynku – widzach.

Kim jest widz przez pryzmat przepisów prawa? Jakie ma prawa i obowiązki? Widza uznać należy, jako konsumenta, a tym samym będą miały do niego zastosowanie przepisy w zakresie ochrony konsumentów. Artykuł 221 Kodeksu cywilnego stanowi, że ,,za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku widza przesłanki zawarte ww. przepisie zostają spełnione. Kibic, widz to osoba fizyczna. Jest odbiorcą określonego rodzaju widowiska e-sportowego, z natury którego bowiem wynika, że jego odbiorcami są osoby fizyczne. Dokonując zakupu biletu zawiera on umowę, na podstawie której może uczestniczyć w danym wydarzeniu. Uznanie widza za konsumenta implikuje konsekwencje w kontekście stosowania prawa ochrony konkurencji, w tym w szczególności przepisu zakazującego stosowania niedozwolonych postanowień we wzorcach umów (art. 23a Ustawy o ochronie konkurencji  i konsumentów). Zgodnie z art. 3851 k.c., postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).

Przede wszystkim jednak aktem prawnym określającym prawa i obowiązki uczestnika widowiska sportowego/ e-sportowego jest Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych – regulująca organizowanie imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy, a nie, tych w potocznym rozumieniu tego słowa. Szczególnie warto zwrócić uwagę na jej rozdział drugi zatytułowany ,,Bezpieczeństwo imprez masowych”. I tak od razu zgodnie z pierwszym przepisem tego rozdziału (art. 5 u.b.i.m.), widz ma prawo oczekiwać od organizatora zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym oraz zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Z umowy zawartej poprzez zakup biletu wynikają nie tylko prawa, ale również obowiązki uczestnika imprezy masowej. Zostały one określone w art. 8 u.b.i.m. Podstawowym obowiązkiem kibica/widza jest zachowanie się w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu innych. Ustawodawca wskazał w tym przepisie, że osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej. Uczestnik imprezy nie może wnieść na imprezę masową i posiadać na niej broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem jednak, że z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu.

Ponadto, jak już było wspomniane widzowie powinni mieć na uwadze regulaminy obiektów,  przez które zgodnie  z u.o.i.m. należy rozumieć przepisy wydane przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub zarządzającego obiektem lub terenem, zawierające zasady wstępu na teren lub obiekt, w tym osób małoletnich, zasady zachowania się osób obecnych w obiekcie lub na terenie i korzystania przez nie z obiektu lub terenu oraz ze znajdujących się tam urządzeń, a także określające miejsca nieprzeznaczone dla publiczności.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

 

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności