Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Status oraz prawa i obowiązki zawodników w piłce nożnej

18.12.2018

Status zawodników w piłce nożnej został uregulowany w przepisach wewnętrznych Polskiego Związki Piłki Nożnej, m. in. w uchwale Zarządu PZPN z dnia 14 lipca 2015 r. (nr VIII/124) ze zmianą z 16.06.2017 r. (nr VI/94) w sprawie statusu zawodnika oraz zasad zmian przynależności klubowej.

W wymienionym dokumencie zdefiniowano pojęcie zawodnika jako osobę uprawiającą systematycznie dyscyplinę piłki nożnej i biorącą udział w zawodach organizowanych przez PZPN, ligę zawodową, związki piłki nożnej i kluby. PZPN przyjął podział na zawodników uprawiających piłkę nożną profesjonalnie i amatorsko. W podanej uchwale PZPN wskazał, że amatorami są zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej nie otrzymują wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZPN i/lub ligę zawodową. Jednak bez podważenia statusu amatora zwrotowi mogą podlegać koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenia i szkolenie. Ponadto amator występujący w rozgrywkach: wyższej klasy niż III liga, Ekstraligi oraz I ligi kobiet musi posiadać deklarację gry amatora. Natomiast zawodnikami profesjonalnymi są zawodnicy, którzy posiadają z klubem kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, oraz zawodnicy, którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe niż w przypadku amatorów. Status zawodnika profesjonalnego posiada również zawodnik , który po ukończeniu 15 roku życia podpisał, za zgodą przedstawicieli ustawowych, kontrakt z klubem piłkarskim, na okres nie przekraczający 3 lat. Zgodnie z uchwałą o minimalnych wymaganiach dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej (nr III/54), kontrakt określa prawa i obowiązki ustalone pomiędzy klubem, a zawodnikiem, w tym m. in: wynagrodzenie podstawowe i dodatkowe zawodnika, inne świadczenia o charakterze niepieniężnym oraz świadczenia zawodnika na rzecz klubu. Kontrakt z klubem zawodnika profesjonalnego powinien zostać zawarty na czas określony nie krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 5 lat. Przed podpisaniem kontraktu klub powinien udostępnić zawodnikowi przepisy uchwały o minimalnym wymaganiu dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej oraz regulaminy obowiązujące wewnątrz klubu, a następnie przeprowadzić badania lekarskie zawodnika. Przyszły zawodnik natomiast powinien poinformować klub o wszelkich umowach, których jest stroną lub które go dotyczą, a są związane z wykonywaniem przez niego obowiązków zawodnika. Nowy zawodnik musi następnie zostać zgłoszony i potwierdzony do klubu. Zawodnik może zawrzeć kontrakt z klubem: - jeżeli nie jest związany kontraktem z innym klubem, - jeżeli dotychczasowy kontrakt z klubem odstępującym zawiera klauzulę odstępnego, - jeżeli dotychczasowy kontrakt zawodnika wygaśnie w ciągu 6 miesięcy, - jeżeli klub odstępujący zawrze z klubem pozyskującym umowę transferu czasowego. Zawodnik w określonym czasie może być związany z klubem tylko jednym obowiązującym kontraktem Podstawowym obowiązkiem zawodników jest przestrzeganie przepisów gry w piłkę nożną oraz innych regulaminów uchwalonych przez PZPN (np. Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN) lub Ekstraklasę S.A. (np. Kodeksu Etycznego Ekstraklasy S.A.). Na podstawie uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (nr IX/140) zawodnicy mają prawo do stałej opieki zdrowotnej oraz mają obowiązek poddaniu się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego zgłoszenia do klubu i przeprowadzenia okresowych badań lekarskich. Zawodnik musi uzyskać orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty jego przeprowadzenia. Ponadto zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek uprawiania piłki nożnej. Zawodnikowi w przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie w rozgrywkach przez okres dłuższy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub sezonie rozgrywkowym, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku, gdy okres absencji jest dłuższy niż łącznie 180 dni zawodnikowi przysługuje prawo do 50% wynagrodzenia, jeżeli klub nie skorzysta z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu. Analogicznie rozwiązanie zastosowano do zawodnika, który został ukarany karą dyskwalifikacji na okres dłuższy niż 3 miesiące. Zawodnikowi przysługuje również prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu poprzez oświadczenie złożone klubowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku, gdy: - klub opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia za okres co najmniej 2 miesięcy, pod warunkiem, że upływie tego okresu zawodnik wyznaczy pisemnie klubowi dodatkowy termin nie krótszy niż 14 dni - klub ze swojej winy zaniechał zgłoszenia zawodnika do rozgrywek ligowych, - klub ze swojej winy zaniechał obowiązkowego ubezpieczenia zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w sporcie i na skutek czego zawodnik nie otrzymał należnego mu świadczenia ubezpieczeniowego lub jego równowartości od klubu, - klub nie zapewnia zawodnikowi leczenia lub rehabilitacji po kontuzji doznanej w czasie gry w ramach współzawodnictwa sportowego lub treningu lub odmawia pokrycia kosztów leczenia lub rehabilitacji poniesionych przez zawodnika, na które zawodnik uzyskał od klubu pisemną zgodę, - klub został przeniesiony do niższej klasy rozgrywkowej na skutek innych zdarzeń niż rywalizacja sportowa. W przypadku złożenia przez zawodnika bezpodstawnego oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu z winy klubu, stwierdzonym orzeczeniem Izby Dyscyplinarnej,  zawodnik zostanie ukarany sankcjami sportowymi oraz zapłatą odszkodowania. Zawodnik jest zobowiązany także do przestrzegania warunków kontraktu oraz wewnętrznych przepisów dyscyplinarnych klubu. Jeżeli zawodnik naruszył ich postanowienia, może zostać ukarany przez ten klub, działający jako organ dyscyplinarny, następującymi sankcjami: - ostrzeżeniem, - upomnieniem, - naganą, - karą pieniężną do wysokości nieprzekraczającej trzykrotności wynagrodzenia indywidualnego zawodnika, - karą odsunięcia zawodnika od zajęć z pierwszym zespołem lub przesunięcie zawodnika do zespołu rezerw na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące. Zawodnik ma prawo do obrony oraz zaskarżenia wydanego orzeczenia do właściwego organu dyscyplinarnego. Ponadto zawodnik może korzystać ze współpracy pośrednika transakcyjnego przy negocjacjach i zawieraniu umowy transferowej względnie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, pośrednictwa pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego. (zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.