Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Status oraz prawa i obowiązki zawodników w piłce nożnej

18.12.2018

Status zawodników w piłce nożnej został uregulowany w przepisach wewnętrznych Polskiego Związki Piłki Nożnej, m. in. w uchwale Zarządu PZPN z dnia 14 lipca 2015 r. (nr VIII/124) ze zmianą z 16.06.2017 r. (nr VI/94) w sprawie statusu zawodnika oraz zasad zmian przynależności klubowej.

W wymienionym dokumencie zdefiniowano pojęcie zawodnika jako osobę uprawiającą systematycznie dyscyplinę piłki nożnej i biorącą udział w zawodach organizowanych przez PZPN, ligę zawodową, związki piłki nożnej i kluby. PZPN przyjął podział na zawodników uprawiających piłkę nożną profesjonalnie i amatorsko. W podanej uchwale PZPN wskazał, że amatorami są zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej nie otrzymują wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZPN i/lub ligę zawodową. Jednak bez podważenia statusu amatora zwrotowi mogą podlegać koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenia i szkolenie. Ponadto amator występujący w rozgrywkach: wyższej klasy niż III liga, Ekstraligi oraz I ligi kobiet musi posiadać deklarację gry amatora. Natomiast zawodnikami profesjonalnymi są zawodnicy, którzy posiadają z klubem kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, oraz zawodnicy, którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe niż w przypadku amatorów. Status zawodnika profesjonalnego posiada również zawodnik , który po ukończeniu 15 roku życia podpisał, za zgodą przedstawicieli ustawowych, kontrakt z klubem piłkarskim, na okres nie przekraczający 3 lat. Zgodnie z uchwałą o minimalnych wymaganiach dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej (nr III/54), kontrakt określa prawa i obowiązki ustalone pomiędzy klubem, a zawodnikiem, w tym m. in: wynagrodzenie podstawowe i dodatkowe zawodnika, inne świadczenia o charakterze niepieniężnym oraz świadczenia zawodnika na rzecz klubu. Kontrakt z klubem zawodnika profesjonalnego powinien zostać zawarty na czas określony nie krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 5 lat. Przed podpisaniem kontraktu klub powinien udostępnić zawodnikowi przepisy uchwały o minimalnym wymaganiu dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej oraz regulaminy obowiązujące wewnątrz klubu, a następnie przeprowadzić badania lekarskie zawodnika. Przyszły zawodnik natomiast powinien poinformować klub o wszelkich umowach, których jest stroną lub które go dotyczą, a są związane z wykonywaniem przez niego obowiązków zawodnika. Nowy zawodnik musi następnie zostać zgłoszony i potwierdzony do klubu. Zawodnik może zawrzeć kontrakt z klubem: - jeżeli nie jest związany kontraktem z innym klubem, - jeżeli dotychczasowy kontrakt z klubem odstępującym zawiera klauzulę odstępnego, - jeżeli dotychczasowy kontrakt zawodnika wygaśnie w ciągu 6 miesięcy, - jeżeli klub odstępujący zawrze z klubem pozyskującym umowę transferu czasowego. Zawodnik w określonym czasie może być związany z klubem tylko jednym obowiązującym kontraktem Podstawowym obowiązkiem zawodników jest przestrzeganie przepisów gry w piłkę nożną oraz innych regulaminów uchwalonych przez PZPN (np. Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN) lub Ekstraklasę S.A. (np. Kodeksu Etycznego Ekstraklasy S.A.). Na podstawie uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (nr IX/140) zawodnicy mają prawo do stałej opieki zdrowotnej oraz mają obowiązek poddaniu się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego zgłoszenia do klubu i przeprowadzenia okresowych badań lekarskich. Zawodnik musi uzyskać orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty jego przeprowadzenia. Ponadto zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek uprawiania piłki nożnej. Zawodnikowi w przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie w rozgrywkach przez okres dłuższy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub sezonie rozgrywkowym, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku, gdy okres absencji jest dłuższy niż łącznie 180 dni zawodnikowi przysługuje prawo do 50% wynagrodzenia, jeżeli klub nie skorzysta z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu. Analogicznie rozwiązanie zastosowano do zawodnika, który został ukarany karą dyskwalifikacji na okres dłuższy niż 3 miesiące. Zawodnikowi przysługuje również prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu poprzez oświadczenie złożone klubowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku, gdy: - klub opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia za okres co najmniej 2 miesięcy, pod warunkiem, że upływie tego okresu zawodnik wyznaczy pisemnie klubowi dodatkowy termin nie krótszy niż 14 dni - klub ze swojej winy zaniechał zgłoszenia zawodnika do rozgrywek ligowych, - klub ze swojej winy zaniechał obowiązkowego ubezpieczenia zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w sporcie i na skutek czego zawodnik nie otrzymał należnego mu świadczenia ubezpieczeniowego lub jego równowartości od klubu, - klub nie zapewnia zawodnikowi leczenia lub rehabilitacji po kontuzji doznanej w czasie gry w ramach współzawodnictwa sportowego lub treningu lub odmawia pokrycia kosztów leczenia lub rehabilitacji poniesionych przez zawodnika, na które zawodnik uzyskał od klubu pisemną zgodę, - klub został przeniesiony do niższej klasy rozgrywkowej na skutek innych zdarzeń niż rywalizacja sportowa. W przypadku złożenia przez zawodnika bezpodstawnego oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu z winy klubu, stwierdzonym orzeczeniem Izby Dyscyplinarnej,  zawodnik zostanie ukarany sankcjami sportowymi oraz zapłatą odszkodowania. Zawodnik jest zobowiązany także do przestrzegania warunków kontraktu oraz wewnętrznych przepisów dyscyplinarnych klubu. Jeżeli zawodnik naruszył ich postanowienia, może zostać ukarany przez ten klub, działający jako organ dyscyplinarny, następującymi sankcjami: - ostrzeżeniem, - upomnieniem, - naganą, - karą pieniężną do wysokości nieprzekraczającej trzykrotności wynagrodzenia indywidualnego zawodnika, - karą odsunięcia zawodnika od zajęć z pierwszym zespołem lub przesunięcie zawodnika do zespołu rezerw na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące. Zawodnik ma prawo do obrony oraz zaskarżenia wydanego orzeczenia do właściwego organu dyscyplinarnego. Ponadto zawodnik może korzystać ze współpracy pośrednika transakcyjnego przy negocjacjach i zawieraniu umowy transferowej względnie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, pośrednictwa pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego. (zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności