Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Status trenera piłki nożnej w Ekstraklasie

29.03.2019

Uchwała z dnia 12 grudnia 2014 r. Zarządu PZPN dotycząca zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej (nr XII/189) definiuje trenera jako "osobę posiadającą kwalifikacje określone odrębnymi przepisami PZPN, która na podstawie uzyskanej od Związku licencji może prowadzić zespół piłkarski lub być asystentem trenera, jak również pełnić w szczególności funkcje trenera: bramkarzy, przygotowania fizycznego oraz zespołów młodzieżowych".

Zarząd PZPN w art. 4 uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce określił wymagania jakie łącznie musi spełnić osoba, aby mogła prowadzić zespół jako trener:

 • posiada licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu w danej lidze i klasie rozgrywkowej wydaną przez PZPN lub Wojewódzki ZPN,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 lub określone w rozdziałach XIX, XXIII (z wyjątkiem art. 192 i art.193), XXV i XXVI Kodeksu karnego, chyba że nastąpiło zatarcie skazania,
 • nie jest osobą wobec której został prawomocnie orzeczony środek karny w postaci zakazu działalności w piłce nożnej (chyba że nastąpiło zatarcie skazania lub jest osobą, która podlega karze bezwzględnej dyskwalifikacji orzeczonej przez organy dyscyplinarne PZPN za przewinienie korupcji w sporcie),
 • nie jest osobą, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne za przewinienie korupcji czynnej lub biernej,
 • nie jest osobą, która jest wpisana na listę pośredników transakcyjnych.

Zgodnie z dyspozycją art. 32. uchwały z dnia 16 czerwca 2017 r. Zarządu PZPN w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2017/2018 i następne (nr VI/87) zespoły występujące w Ekstraklasie mogą wyłącznie prowadzić trenerzy posiadający ważną licencję trenerską UEFA PRO. Prowadzenie zespołu uczestniczącego w najwyższym szczeblu rozgrywek bez posiadania ważnej licencji trenerskiej jest zabronione i stanowi naruszenie dyscyplinarne. Licencja trenera jest przyznawana lub przedłużana na okres maksymalnie 3 lat, zawsze jednak do dnia 31 grudnia.

Kolejnym wymogiem, aby dany trener mógł prowadzić zespół z najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce jest zawarcie obligatoryjnego profesjonalnego kontraktu trenerskiego pomiędzy klubem sportowym, a trenerem. Trener może zawrzeć tylko jeden profesjonalny kontrakt trenerski na ustalony okres jego obowiązywania (minimum jeden sezon piłkarski).

W trakcie obowiązywania profesjonalnego kontraktu trenerskiego trener nie może realizować innego zatrudnienia, prowadzić innej działalności gospodarczej lub innej aktywności utrudniającej jego pełne zaangażowanie w prowadzenie zespołu piłkarskiego lub świadczyć innych usług trenerskich, chyba że klub wyrazi na to pisemną zgodę pod rygorem nieważności. Ponadto, w czasie jednej rundy sezonu piłkarskiego trener może świadczyć usługi trenerskie lub z nimi związane tylko w jednym klubie występującym w tej samej klasie rozgrywkowej, chyba że rozwiązanie z nim kontraktu nastąpiło przed pierwszym meczem ligowym w danej rundzie.

Podstawowym obowiązkiem pierwszego trenera zespołu jest sprawowanie kontroli nad czynnościami zawodników oraz osób wchodzących w skład kadry szkoleniowo-medycznej zespołu. Ponadto, na gruncie art. 7 ust. 1 uchwały nr XII/189, pierwszy trener zespołu:

 • planuje i bezpośrednio realizuje proces szkoleniowy, obejmujący w szczególności elementy przygotowania fizycznego, taktycznego i techniki gry w piłkę nożną,
 • dokonuje selekcji zawodników klubu do kadry pierwszego zespołu oraz powołuje kadry tego zespołu na zgrupowania przygotowawcze i konkretne mecze ligowe, pucharowe lub towarzyskie,
 • kieruje grą pierwszego zespołu klubu w trakcie spotkań ligowych, pucharowych i towarzyskich, przy akceptacji decyzji podejmowanych przez arbitrów zawodów,
 • opiniuje przydatność poszczególnych zawodników pierwszego zespołu w związku z możliwością ich transferowania do klubu lub z klubu w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd klubu,
 • analizuje i ocenia poziom sportowy oraz osiągane wyniki przez pierwszy zespół klubu, jak też poszczególnych zawodników oraz przekazuje informacji w tym zakresie Zarządowi klubu,
 • bierze udział w organizowanych konferencjach prasowych (w tym pomeczowych) oraz godnie reprezentuje klub w działaniach promocyjnych podejmowanych na rzecz oraz w interesie klubu,
 • realizuje obowiązki wynikające z przepisów wewnątrzzwiązkowych i klubowych oraz kontraktu trenerskiego, a także dba o przestrzeganie dyscypliny i regulaminów sportowych przez podległych trenerowi zawodników klubu,
 • stosuje się do nakazów i poleceń Zarządu klubu w sprawach dotyczących realizacji kontraktu trenerskiego,
 • udostępnia swój wizerunek na rzecz klubu utrwalony w trakcie obowiązywania kontraktu trenerskiego, w sposób umożliwiający również marketingowe wykorzystywanie jego wizerunku w związku z rozgrywkami prowadzonymi przez PZPN oraz inne uprawnione podmioty. 

(zdjęcie ma charkater ilustracyjny)

 

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności