Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Rzecznik generalny TSUE przeciwko Superlidze - FIFA/UEFA nie naruszają prawa konkurencji UE

20.12.2022

15 grudnia bieżącego roku rzecznik generalny TSUE Athanasios Rantos wydał opinię w sprawie C‑333/21, czyli sporze Superligi z FIFA i UEFA. Zostały w niej zaproponowane odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez madrycki sąd,  rozstrzygający konflikt między organizacjami. Rzecznik wskazał m.in., że UEFA i FIFA nie naruszają swoim działaniem unijnego prawa konkurencji, a także że, kluby mogą tworzyć niezależne od FIFA/UEFA rozgrywki, lecz muszą się liczyć z możliwością nałożenia sankcji przez wskazane federacje. Wypowiedział się także w kwestii wykluczania pojedynczych zawodników.

Tło sporu

18 kwietnia 2021 roku 12 czołowych europejskich klubów ogłosiło projekt corocznych rozgrywek piłkarskich, które miałyby być konkurencją lub w przyszłości zastąpić Ligę Mistrzów UEFA, pod nazwą Europejskiej Superligi. Szefem organizacji został Florentino Perez. Superliga przewidywała następujący format rozgrywek: piętnaście klubów założycielskich miałoby być stałymi uczestnikami rozgrywek, którymi jednocześnie by zarządzały. Dodatkowe pięć drużyn miałoby kwalifikować się corocznie do rozgrywek na podstawie wyników z poprzedniego sezonu.

Z powodu dużego niezadowolenia społecznego oraz licznych nacisków tymczasowo zrezygnowano z zaproponowanego formatu rozgrywek, a 9 z 12 klubów założycielskich (poza FC Barceloną, Realem Madryt oraz Juventusem FC) wycofało się z projektu.

Wskutek zaistniałej sytuacji, European Superleague Company SL (oficjalna nazwa spółki mającej zarządzać rozgrywkami Superligi) złożyła do madryckiego sądu gospodarczego pozew wraz z żądaniem zastosowania środków tymczasowych przeciwko FIFA i UEFA.

Superliga wskazywała, że zachowanie FIFA i UEFA należy uznać za "antykonkurencyjne" i niezgodne z art. 101 i 102 TFUE. Hiszpański sąd rozpatrujący sprawę uznał skargę Superligi za dopuszczalną i zarządził szereg środków zabezpieczających. Miały one zasadniczo na celu zapobieżenie wszelkim zachowaniom FIFA lub UEFA zmierzającym do udaremnienia lub utrudnienia utworzenia rozgrywek Superligi, w szczególności poprzez środki dyscyplinarne lub sankcje polegające na wykluczeniu z rozgrywek organizowanych przez UEFA i FIFA.

Przepisy prawne

Art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej wskazuje, że:

„1. Niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na handel między Państwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego, a w szczególności te, które polegają na:

a) ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji;

b) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestycji;

c) podziale rynków lub źródeł zaopatrzenia;

d) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji;

e) uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów.

Porozumienia lub decyzje zakazane na mocy niniejszego artykułu są nieważne z mocy prawa.

Jednakże postanowienia ustępu 1 mogą zostać uznane za niemające zastosowania do:

— każdego porozumienia lub kategorii porozumień między przedsiębiorstwami,

— każdej decyzji lub kategorii decyzji związków przedsiębiorstw

które przyczyniają się do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów bądź do popierania postępu technicznego lub gospodarczego, przy zastrzeżeniu dla użytkowników słusznej części zysku, który z tego wynika, oraz bez:

a) nakładania na zainteresowane przedsiębiorstwa ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów;

b) dawania przedsiębiorstwom możliwości eliminowania konkurencji w stosunku do znacznej części danych produktów.”.

Natomiast stosownie do art. 102 TFUE:

„Niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane jest nadużywanie przez jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw pozycji dominującej na rynku wewnętrznym lub na znacznej jego części, w zakresie, w jakim może wpływać na handel między Państwami Członkowskimi. Nadużywanie takie może polegać w szczególności na:

a) narzucaniu w sposób bezpośredni lub pośredni niesłusznych cen zakupu lub sprzedaży albo innych niesłusznych warunków transakcji;

b) ograniczaniu produkcji, rynków lub rozwoju technicznego ze szkodą dla konsumentów;

c) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji;

d) uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów.”.

Należy wskazać, że pozycję dominująca definiuje się jako „pozycję ekonomiczną przedsiębiorstwa, która umożliwia mu utrudnianie skutecznej konkurencji na rynku właściwym, poprzez możliwość przejawiania zachowań w znacznym stopniu niezależnych od innych konkurentów, klientów, a w końcu także od konsumentów” (27/76 United Brands Company i United Brands Continentaal przeciwko Komisji Rec. z 1978 r., s. 207, pkt 65; sprawa 85/76 Hoffmann-La Roche & Co. przeciwko Komisji Rec. z 1979 r., s. 461, pkt 38.).

Trzeba również przytoczyć fragment treści art. 165 TFUE:

„1. […] Unia przyczynia się do wspierania europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, uwzględniając jego szczególny charakter, jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję społeczną i edukacyjną.

 1. Działanie Unii zmierza do: […]

— rozwoju europejskiego wymiaru sportu, przez popieranie uczciwości i dostępności we współzawodnictwie sportowym oraz współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za sport, jak również przez ochronę integralności fizycznej i psychicznej sportowców, w szczególności tych najmłodszych.

 1. Unia i Państwa Członkowskie sprzyjają współpracy z państwami trzecimi oraz z organizacjami międzynarodowymi właściwymi w dziedzinie edukacji i sportu, zwłaszcza z Radą Europy. […].

Pytania prejudycjalne i opinia rzecznika generalnego

Hiszpański sąd stwierdził, że na rynku organizacji i marketingu rozgrywek piłkarskich w Europie oraz eksploatacji różnych związanych z nimi praw, FIFA i UEFA posiadają monopol lub co najmniej pozycję dominującą. Jednocześnie sąd powziął wątpliwości w zakresie zgodności z prawem Unii niektórych postanowień statutów FIFA i UEFA oraz gróźb nałożenia sankcji wydanych przez te federacje w świetle, po pierwsze, zakazu nadużywania pozycji dominującej ustanowionego w art. 102 TFUE, po drugie, zakazu antykonkurencyjnych porozumień, decyzji i uzgodnionych praktyk, o którym mowa w art. 101 TFUE, i po trzecie, różnych podstawowych swobód zagwarantowanych w TFUE, argumentując, że mogą one zostać wykorzystane w celu osłabienia każdej potencjalnej konkurencyjnej inicjatywy prywatnej w dziedzinie rozgrywek piłkarskich.

W związku z powyższym sąd w Madrycie zawiesił postępowanie i skierował do TSUE 6 pytań prejudycjalnych dotyczących zgodności działań UEFA i FIFA z prawem UE.

W swojej opinii rzecznik generalny zaproponował treść odpowiedzi na zadane pytania.

W kwestii nadużywania pozycji dominującej przez FIFA/UEFA wskazał on, że przedsiębiorca posiadający pozycję dominującą, który posiada lub kontroluje istotną, niezbędną infrastrukturę, może zostać zmuszony do współpracy ze swoimi konkurentami poprzez udzielenie im dostępu do tej infrastruktury bez jakiejkolwiek dyskryminacji. W wyroku w sprawie Bronner Trybunał uznał, że aby odmowa udzielenia przez przedsiębiorstwo zajmujące pozycję dominującą dostępu do infrastruktury lub usług może stanowić nadużycie w rozumieniu art. 102 TFUE. Jednocześnie rzecznik zaznaczył, że w jego przekonaniu „ekosystem FIFA/UEFA” nie stanowi niezbędnej infrastruktury do prowadzenia rozgrywek piłkarskich, gdyż nie ma żadnych przeszkód prawnych, które mogłyby uniemożliwić klubom uczestniczącym w Superlidze utworzenie i swobodną organizację własnych rozgrywek, poza ekosystemem UEFA i FIFA. Zgoda tych federacji jest zatem wymagana jedynie w zakresie, w jakim kluby Superligi chcą pozostać stowarzyszone z UEFA i nadal uczestniczyć w organizowanych przez nią rozgrywkach piłkarskich.

Poza tym, w opinii zostało zaproponowane, aby Trybunał uznał, że art. 101 i 102 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie zabraniają one FIFA/UEFA i podmiotom z nimi związanym nakładania sankcji na kluby zrzeszone w tych federacjach, gdy kluby te uczestniczą w projektach konkurencyjnych dla UEFA/FIFA, czyli np. w Superlidze. Jednakże sankcje polegające na indywidualnych wykluczeniach zawodników, którzy nie są zaangażowani w sporny projekt są nieproporcjonalne, w szczególności w odniesieniu do ich wykluczenia z reprezentacji narodowych.

Jednocześnie w opinii rzecznika proponowany przez Superligę rozdział struktur organizatora i regulatora rozgrywek należy ocenić pozytywnie, gdyż zlikwidowałby on potencjalne konflikty interesów. Jednakże nie jest to jedyne możliwe rozwiązanie i UEFA/FIFA mogą jednocześnie pełnić rolę i organizatora, i regulatora rozgrywek, w zakresie w jakim zasady dotyczące funkcjonowania wskazanych federacji w kwestii organizacji rozgrywek będą niedyskryminacyjne i transparentne.

Wymaga zaznaczenia, że rzecznik nie wykluczył, że przepisy statutów FIFA/UEFA zastrzegające wyłączność praw do organizacji rozgrywek europejskich mogą kwalifikować się jako przyczyniające się do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów bądź do popierania postępu technicznego lub gospodarczego w rozumieniu art. 101 ust. 3 TFUE i przez to nie naruszać prawa konkurencji. Ponadto wspomniane postanowienia statutów FIFA/UEFA mogą być dopuszczalne ze względu na fakt, że UEFA wraz ze swoimi rozgrywkami piłkarskimi przyczyniają się do rozwoju europejskiego modelu sportu, o którym mowa w art. 165 TFUE.

Podsumowanie

Rozstrzygnięcia kwestii prawnych zaproponowane przez rzecznika generalnego wydają się być zdecydowanie bardziej korzystne dla FIFA i UEFA, aniżeli dla organizatorów Superligi. W zasadzie wszystkie najistotniejsze argumenty organizatorów nowych rozgrywek zostały w omawianej opinii odrzucone.

Trzeba jednak zaznaczyć, że ostateczną decyzję w sprawie podejmie Trybunał Sprawiedliwości UE, a opinia rzecznika nie ma mocy wiążącej, jednak może ona stanowić sugestię dla składu orzekającego. W większości przypadków Trybunał orzeka zgodnie ze stanowiskiem rzecznika, jednakże nie dzieje się tak zawsze. Rozstrzygnięcie Trybunału w sprawie Superligi zapadnie najwcześniej w marcu 2023 r. Będzie to jedno z najbardziej istotnych orzeczeń dla przyszłości europejskiego futbolu.

Z pełną treścią opinii można zapoznać się tutaj: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=DCE43A6BCA30ECAF69488056F938769C?text=&docid=270414&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=43133#Footnote81

Źródła:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=DCE43A6BCA30ECAF69488056F938769C?text=&docid=270414&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=43133#Footnote81

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XC0224(01)&from=CS#ntr3-C_2009045PL.01000701-E0003

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.