Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Regulacje dyscyplinarne w polskiej piłce ręcznej cz. 2

22.01.2018

W poprzednim odcinku przedstawiłem m.in. zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz rodzaje kar w polskiej piłce ręcznej. Dziś, pora na omówienie przepisów części szczególnej Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP, czyli poszczególnych rodzajów wykroczeń.

Regulamin Dyscyplinarny ZPRP określa pięć grup wykroczeń dyscyplinarnych:

 1. wykroczenia dyscyplinarne popełnione przez osoby prawne,
 2. wykroczenia dyscyplinarne popełnione przez osoby fizyczne,
 3. wykroczenia związane z wykonywaniem czynności agenta piłki ręcznej lub korzystaniem z jego usług,
 4. wykroczenia dyscyplinarne popełnione przy realizacji procedur transferowych,
 5. wykroczenia dyscyplinarne popełnione przez członków zwyczajnych Związku przy realizacji zadań statutowych.

Do wykroczeń dyscyplinarnych popełnionych przez osoby prawne należą: wycofanie się klubu z rozgrywek; odmowa zwolnienia reprezentanta Polski; nieprzystąpienie klubu do zawodów; dopuszczenie do gry osoby nieuprawnionej; prowokujące zachowanie spikera; naruszenie obowiązków marketingowych; samowolne opuszczenie boiska; przeprowadzenie imprezy masowej bez zezwolenia; brak opieki medycznej w czasie zawodów; niesportowe i chuligańskie zachowania publiczności i przekupstwo przez reprezentantów klubu. Do wykroczeń dyscyplinarnych popełnionych przez osoby fizyczne zaliczamy: odmowę udziału w kadrze narodowej; niesportowe zachowania członków ekipy narodowej; przebywanie osoby odsuniętej w strefach niedozwolonych; wykroczenie trenera drużyny opuszczającej samowolnie boisko; uszkodzenie hali sportowej; krytyka decyzji organizatora rozgrywek; słowne znieważenie organizatora; podburzanie publiczności; wysunięcie bezpodstawnych zarzutów korupcji; naruszenie nietykalności cielesnej; wykonywanie funkcji w stanie nietrzeźwości; przestępstwo przekupstwa; manipulowanie wynikami zawodów i wypaczanie wyników zawodów. Wykroczenia związane z wykonywaniem czynności agenta piłki ręcznej lub korzystaniem z jego usług to: działanie bez licencji agenta piłki ręcznej; zawarcie umowy z osobą bez licencji agenta piłki ręcznej; zawarcie umowy z osobą reprezentowaną już przez innego agenta piłki ręcznej; bezprawne usiłowanie skrócenia obowiązującego kontraktu; usiłowanie zawarcia nowego kontraktu przed upływem ważności poprzedniego; rozpoczęcie negocjacji kontraktu bez powiadomienia klubu macierzystego; reprezentowanie więcej niż jednej strony w jednej transakcji; niepoinformowanie Komisarza o zawartych kontraktach; nieprzedstawienie Komisarzowi żądanych dokumentów, naruszenie postanowień Kodeksu Etyki Zawodowej Agenta; niepoinformowanie klienta o grożących w umowie niebezpieczeństwach; zawarcie kontraktu niezgodnego z prawem; nieodnowienie polisy ubezpieczeniowej; zawarcie umowy ubezpieczeniowej niezgodnie z Regulaminem Agenta. Wykroczeniami dyscyplinarnymi popełnionymi przy realizacji procedur transferowych są: podanie fałszywych danych w procedurach transferowych; naruszenie obowiązku informacyjnego; zawarcie dwóch kontraktów; zgłoszenie do gry nieupoważnionego zawodnika; zaniedbania klubu wobec innych klubów; uporczywe naruszanie przepisów transferowych. Ostatnią grupę wykroczeń stanowią wykroczenia dyscyplinarne popełnione przez członków zwyczajnych Związku przy realizacji zadań statutowych i są to: nieuiszczenie składki członkowskiej; działanie na szkodę Związku; uporczywe lub rażące naruszanie postanowień statutu; niezgłoszenie drużyny do rozgrywek przez klub sportowy; nierealizowanie zadań statutowych przez wojewódzki związek piłki ręcznej oraz nierealizowanie zadań przez członka wymienionego w § 15 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, który stanowi, że członkami zwyczajnymi Związku mogą być także podmioty: 1) które posiadają osobowość prawną, 2) których statut, umowa lub akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w zakresie piłki ręcznej. A przez działalność w zakresie piłki ręcznej należy rozumieć w szczególności: 1) szkolenie i doskonalenie sędziów piłki ręcznej, 2) szkolenie i doskonalenie trenerów i instruktorów piłki ręcznej, 3) działalność w zakresie marketingu i promocji piłki ręcznej, 4) działalność w zakresie dostaw strojów i sprzętu do piłki ręcznej. Jakimi karami zagrożone są wykroczenia dyscyplinarne popełnione przez osoby prawne? Zgodnie z § 19 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP, klub piłki ręcznej, który wycofał drużynę rozgrywek po oficjalnej dacie zgłoszenia, podlega grzywnie w kwocie do 15000 złotych. Klub piłki ręcznej, który bezzasadnie odmówił zwolnienia zawodnika powołanego do składu kadry narodowej na akcje szkolenia centralnego, podlega – zgodnie z § 20 RD - grzywnie w kwocie do 15000 złotych. Dodatkowo w takim przypadku organ dyscyplinarny orzeka zakaz udziału zawodnika w rozgrywkach krajowych i europejskich. Także nieprzystąpienie klubu do zawodów jest zagrożone karą. Zgodnie z § 21,  klub piłki ręcznej, którego drużyna nie przystąpiła do zawodów, podlega grzywnie w kwocie nie niższej niż 4000 złotych. Dodatkowo, organ dyscyplinarny orzeka karę dodatkową w formie uznania zawodów za przegrane na korzyść drużyny przeciwnej oraz naprawienia szkody wyrządzonej wykroczeniem. Kolejnym wykroczeniem popełnionym przez osobę prawną jest dopuszczenie do gry osoby nieuprawnionej. Zgodnie z § 22 Regulaminu, klub piłki ręcznej, którego zawodnik, trener lub członek ekipy szkoleniowej albo przedstawiciel przebywał w strefie zmian podczas zawodów mistrzowskich, mimo że został prawomocnym orzeczeniem odsunięty od udziału w takich zawodach, podlega grzywnie w kwocie nie niższej niż 4000 złotych. Następnym wykroczeniem jest prowokujące zachowanie spikera. Zgodnie z § 23, klub piłki ręcznej będący gospodarzem zawodów, którego spiker w szczególności poprzez tendencyjne komentarze i krytykowanie decyzji sędziowskich podburzał publiczność i nie został odsunięty od czynności mimo zaleceń sędziów lub delegata ZPRP, podlega grzywnie w kwocie od 3000 do 5000 złotych. Inne wykroczenie popełnione przez osobę prawną to naruszenie obowiązków marketingowych. Zgodnie z § 24, klub piłki ręcznej, który w sposób rażący naruszył wymogi w zakresie ustalonych w regulaminach rozgrywek praw marketingowych, podlega grzywnie w kwocie do 15000 złotych albo karze wykluczenia z rozgrywek do końca sezonu sportowego. Dodatkowo, organ dyscyplinarny orzeka obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej wykroczeniem. W § 26 Regulaminu uregulowane zostało kolejne wykroczenie - samowolne opuszczenie boiska. Zgodnie, z tym przepisem, klub piłki ręcznej, którego drużyna samowolnie opuściła boisko w trakcie zawodów mistrzowskich, podlega grzywnie w kwocie powyżej 3000 złotych. Organ orzekający uznaje zawody za przegrane przez klub, który popełnił wykroczenie, na korzyść drużyny przeciwnej. Organ orzekający może również nakazać klubowi naprawienie uzasadnionej szkody wyrządzonej wykroczeniem. Kolejne wykroczenie z tej grupy to przeprowadzenie imprezy masowej bez zezwolenia. Zgodnie z § 27, klub piłki ręcznej będący gospodarzem zawodów, który dopuścił do przeprowadzenia imprezy masowej bez posiadania zezwolenia i innych dokumentów przewidzianych ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, podlega grzywnie w kwocie od 5000 do 15000 złotych. Jeżeli z powodu braku takiego zezwolenia, impreza została odwołana, orzeka się uznanie zawodów za przegrane na korzyść drużyny gości. Może być również orzeczony nakaz naprawienia szkody wyrządzonej drużynie gości. W § 28 uregulowane zostało wykroczenie - braku opieki medycznej w czasie zawodów. Zgodnie z ust. 1, klub piłki ręcznej będący gospodarzem zawodów, który nie zapewnił opieki medycznej przewidzianej w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych, podlega grzywnie w kwocie nie niższej niż 4000 złotych. Jeżeli w wyniku tego wykroczenia, zawody zostały odwołane, orzeka się karę dodatkową w formie uznania zawodów za przegrane na korzyść drużyny gości. Może być również orzeczony nakaz naprawienia szkody wyrządzonej drużynie gości. Takiej samej karze podstawowej podlega klub, jeżeli opieka medyczna przybyła do miejsca rozgrywania zawodów, ale w zakresie niezgodnym z przepisami prawa albo po upływie terminu przewidzianego dla rozpoczęcia zawodów. W przypadku takiego wykroczenia orzeka się grzywnę w kwocie nie niższej niż 8000 złotych. Niesportowe i chuligańskie zachowania publiczności – to wykroczenie z § 29 Regulaminu. Zgodnie z ust. 1, klub piłki ręcznej będący gospodarzem zawodów, którego publiczność przejawiła niesportowe zachowanie wobec uczestników zawodów, sędziów, delegata ZPRP przed, w czasie lub po zakończeniu zawodów, podlega grzywnie w kwocie do 15000 złotych, a zgodnie z ust. 2, jeżeli zachowania publiczności miały charakter chuligański albo jeżeli były wznoszone hasła rasistowskie lub ksenofobiczne, orzeka się grzywnę w kwocie do 15000 złotych oraz karę zakazu rozgrywania zawodów na obiekcie sportowym albo karę nakazu rozgrywania zawodów bez udziału publiczności. Takim samym karom podlega klub piłki ręcznej, którego zorganizowana i rekomendowana grupa kibiców zachowała się w sposób opisany powyżej. Wówczas, organ dyscyplinarny może orzec karę dodatkową w formie zakazu uczestnictwa rekomendowanej przez klub zorganizowanej grupy kibiców w nie mniej niż 3 meczach wyjazdowych. Natomiast zgodnie z ust. 5 przez niesportowe zachowania publiczności, o których mowa w ust. 1, rozumie się w szczególności: rzucanie przedmiotów na boisko, wywoływanie bójek, wtargnięcie kibiców na boisko, użycie materiałów niebezpiecznych, wznoszenie wulgarnych okrzyków, publikowanie transparentów o treści nie związanej z zawodami. W § 30 uregulowane zostało natomiast ostatnie wykroczenie z tej grupy - Przekupstwo przez reprezentantów klubu. Zgodnie z ust. 1, klub piłki ręcznej, którego reprezentantom zostały przedstawione przez organy ścigania zarzuty dokonania przekupstwa zawodnika, trenera, sędziego, przedstawiciela klubu lub delegata ZPRP, podlega grzywnie w kwocie do 15000 złotych, a drużyna tego klubu podlega, o których mowa poniżej. I tak zgodnie z ust. 2. jeżeli do popełnienia przestępstwa, doszło w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego, drużyna klubu podlega karze wykluczenia ze wszystkich rozgrywek do końca tego sezonu oraz karze przeniesienia do niższej klasy rozgrywkowej, a zgodnie  ust. 3, jeżeli do popełnienia przestępstwa, doszło w trakcie rozgrywek, ale zostało ono stwierdzone po ich zakończeniu, drużyna klubu podlega karze przeniesienia do niższej klasy rozgrywkowej oraz pozbawienia miejsca zajętego w rozgrywkach. Jeżeli mowa o tym przypadku (po sezonie – przyp. M.Ż) to drużyna klubu, która wywalczyła tytuł Mistrza Polski lub zdobywcy Pucharu Polski albo oba te tytuły, podlega karze przeniesienia do niższej klasy rozgrywkowej oraz karze pozbawienia zdobytych tytułów. W kolejnym odcinku, o karach, jakimi zagrożone jest popełnienie pozostałych wykroczeń w polskiej piłce ręcznej. (Zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.