ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Regulacje dyscyplinarne w polskiej piłce ręcznej

W poprzednich kilku odcinkach omawiałem regulacje dyscyplinarne w polskiej siatkówce. Dziś pora na przepisy dyscyplinarne obowiązujące w piłce ręcznej. Podobnie jak wcześniej w przypadku koszykówki i piłki siatkowej skoncentruję się na zakresach odpowiedzialności, definicji wykroczenia dyscyplinarnego i rodzajach wykroczeń czyli części szczególnej regulacji dyscyplinarnych. Nie będę szczegółowo omawiać postępowania dyscyplinarnego, bowiem to bardzo szerokie zagadnienie, na osobne publikacje i artykuły.

W polskiej piłce ręcznej, regulacje dyscyplinarne zawarte zostały w Regulaminie Dyscyplinarnym Związku Piłki Ręcznej w Polsce, którego tekst jednolity został przyjęty uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów ZPRP w dniu 17 czerwca 2017 roku.

Zakres przedmiotowy Regulaminu Dyscyplinarnego został uregulowany w § 1 ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP. Zgodnie z tym przepisem, Regulamin Dyscyplinarny ZPRP określa w szczególności:

– zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej,

– kary dyscyplinarne i kary dodatkowe oraz zasady ich wymiaru,

– wykroczenia dyscyplinarne oraz wymiar kar za ich popełnienie,

– organy dyscyplinarne ZPRP i ich kompetencje,

– tryb postępowania dyscyplinarnego, w sprawach członkowskich oraz arbitrażowego,

– zasady wznawiania postępowania dyscyplinarnego, zawieszania wykonania kar dyscyplinarnych oraz zacierania ukarania.

Z kolei z przepisu § 1 ust. 2 wynika, że regulamin nie określa zasad odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń porządkowych ani postępowania w tych sprawach, a zasady te zostały unormowane w szczególności w przepisach dotyczących: organizacji poszczególnych kategorii rozgrywek seniorów i młodzieżowych; wykonywania funkcji sędziego; wykonywania funkcji delegata ZPRP; zmiany barw klubowych w ZPRP oraz organizacji centralnych akcji szkoleniowych kadr narodowych.

Zgodnie z § 1 ust. 2a, przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP nie stosuje się do spraw dyscyplinarnych dotyczących dopingu w piłce ręcznej, a normy w tych sprawach ustanawia i realizuje Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie (teraz: Polska Agencja Antydopingowa POLADA – przyp. M.Ż.). W § 1, w ust. 3 jest też przepis odnoszący się np. do piłki ręcznej plażowej: „Ilekroć w Regulaminie jest mowa o piłce ręcznej bez bliższego określenia, to rozumie się każdą formę piłki ręcznej”, czyli nie tylko do tej sztandarowej halowej, odmiany siedmio-osobowej, którą niemal wszyscy rozumieją pod pojęciem „piłki ręcznej” i z tym pojęciem utożsamiają.

Kto podlega odpowiedzialności dyscyplinarnego wg Regulaminu Dyscyplinarnego Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Zakres podmiotowy określony został w § 2 Regulaminu. Zgodnie z nim odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają:

1) osoby prawne będące członkami zwyczajnymi Związku Piłki Ręcznej w Polsce, w szczególności kluby piłki ręcznej i wojewódzkie związki piłki ręcznej (WZPR),

2) osoby fizyczne działające w imieniu członków zwyczajnych ZPRP, w szczególności prezesi i inni reprezentanci klubów i WZPR;

3) osoby fizyczne biorące udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez ZPRP lub z jego upoważnienia przez inne podmioty, w szczególności zawodnicy, trenerzy i członkowie ekip szkoleniowych, sędziowie oraz delegaci i przedstawiciele ZPRP,

4) agenci piłki ręcznej, bez względu na formę organizacyjną, w jakiej działają,

jeżeli popełniły wykroczenie dyscyplinarne.

Definicję wykroczenia znajdujemy w § 3 ust. 1 RD ZPRP. Wykroczeniami dyscyplinarnymi są „czyny zabronione w Regulaminie pod groźbą kar”. Z kolei w § 4, uregulowane zostały istotne elementy wykroczenia. I tak, za wykroczenie dyscyplinarne odpowiada osoba, która ukończyła 16 lat, popełniła je z winy umyślnej oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast przepis szczególny Regulaminu może określać odpowiedzialność za wykroczenie popełnione także z winy nieumyślnej lub w trakcie zgrupowań i zawodów przeprowadzanych poza granicami Polski.

Ważną kwestią jest też udział w popełnieniu wykroczenia. Regulacje w tej materii zawarte zostały w § 5 Regulaminu i zgodnie z nimi udział w popełnieniu wykroczenia, odpowiedzialność za usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo zachodzi tylko wtedy, gdy czyny są zabronione w Regulaminie pod groźbą kar. Zgodnie z § 5 ust. 2, pojęcia usiłowania, podżegania i pomocnictwa są stosowane w Regulaminie w rozumieniu przepisów prawa karnego. Mamy zatem odwołanie do przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności do Kodeksu Karnego.

Na koniec pierwszego odcinka o regulacjach dyscyplinarnych w piłce ręcznej, przedstawię rodzaje kar. Zostały one uregulowane § 6 RD. Karami dyscyplinarnymi w rozumieniu Regulaminu są:

– ostrzeżenie,

– nagana,

– grzywna w kwocie powyżej 3000 złotych,

– nakaz rozegrania zawodów bez udziału publiczności,

– nakaz rozegrania zawodów poza miejscowością będącą siedzibą klubu,

– wykluczenie z rozgrywek,

– przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywek,

– zakaz dokonywania transferów,

– pozbawienie miejsca zajętego w rozgrywkach ligowych, w tym tytułu Mistrza Polski, lub pozbawienie miejsca zajętego w rozgrywkach o Puchar Polski, w tym tytułu zdobywcy Pucharu Polski,

– skreślenie z listy członków kadry narodowej i reprezentantów kraju,

– odsunięcie zawodnika od udziału w zawodach mistrzowskich na okres od 3 miesięcy,

– odsunięcie od wykonywania funkcji sędziego na okres powyżej 3 miesięcy,

– odsunięcie od wykonywania funkcji delegata ZPRP na okres powyżej 3 miesięcy,

– odsunięcie od wykonywania funkcji agenta piłki ręcznej na okres powyżej 3 miesięcy,

– odsunięcie trenera od prowadzenia drużyny klubowej lub narodowej albo od udziału w ekipie szkoleniowej tych drużyn na okres od 3 miesięcy,

– odsunięcie przedstawicieli klubu lub Związku od reprezentowania tych podmiotów podczas zawodów klubowych i narodowych na okres od 3 miesięcy,

– dożywotni zakaz wykonywania funkcji sędziego, trenera, agenta piłki ręcznej, delegata ZPRP albo przedstawiciela klubu lub Związku w zawodach klubowych i narodowych,

– dożywotni zakaz udziału zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ZPRP lub z jego upoważnienia przez inne podmioty,

– dożywotni zakaz wstępu na imprezy sportowe organizowane przez ZPRP lub z jego upoważnienia przez inne podmioty,

– zawieszenie w prawach członka zwyczajnego ZPRP,

– wykluczenie członka zwyczajnego z ZPRP.

Jak można zauważyć, kary zostały wymienione w porządku od tych najbardziej łagodnych (ostrzeżenie, nagana), po najsurowsze, z których najbardziej dotkliwą jest „wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku Piłki Ręcznej w Polsce”.

O tym jakimi karami zagrożone są poszczególne wykroczenia w polskiej piłce ręcznej napiszę w kolejnym odcinku.

(wybrane zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Tabela chwilowa rozgrywek Ekstraklasy

Kilkanaście dni temu na prawosportowe.pl pisałem o ustalaniu tabeli końcowej po rundzie zasadniczej oraz rundzie finałowej rozgrywek piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Pisałem też o ostrożności jakiej należy dochować przy dokonywaniu zmian zawodników, zwłaszcza zawodników – cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, co do których obowiązuje ograniczenie liczby graczy przebywających na boisku, by nie narazić się na weryfikację zawodów jako walkower.

Opublikowane w

Pojęcie sportu wyczynowego w prawie Unii Europejskiej

Aby wyjaśnić zakres pojęcia – sportu wyczynowego – należy poddać analizie wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), w których dokonano charakterystyki sportu wyczynowego. W dokumentach unijnych nie znajdziemy bowiem wprost ścisłej definicji tego pojęcia. W związku z tym, iż sport wyczynowy jest pojęciem opozycyjnym wobec sportu powszechnego, jest to ta sfera aktywności człowieka, która wiąże się przede wszystkim z gospodarczym sektorem sportu.

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Tabela chwilowa rozgrywek Ekstraklasy

Kilkanaście dni temu na prawosportowe.pl pisałem o ustalaniu tabeli końcowej po rundzie zasadniczej oraz rundzie finałowej rozgrywek piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Pisałem też o ostrożności jakiej należy dochować przy dokonywaniu zmian zawodników, zwłaszcza zawodników – cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, co do których obowiązuje ograniczenie liczby graczy przebywających na boisku, by nie narazić się na weryfikację zawodów jako walkower.

Opublikowane w

Uwaga przy zmianach!

W poprzednim odcinku pisałem o ustalaniu tabeli końcowej rozgrywek Lotto Ekstraklasy i to zarówno na koniec sezonu zasadniczego, jak i po rundzie finałowej. Winny jestem jeszcze Państwu omówienie podobnych przepisów, związanych z ustalaniem tzw. „tabeli chwilowej”, czyli po danej kolejce. I tym zajmę się następnym razem. Dziś jednak o innym wydarzeniu związanym z rozgrywkami Ekstraklasy.

Opublikowane w

Piłkarze Ekstraklasy znów w grze

Dzisiejsze spotkanie Piasta Gliwice z Jagiellonią Białystok kończy pierwszą tegoroczną kolejkę meczów sezonu 2017/2018 piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Warto zatem przypomnieć najważniejsze przepisy regulujące te rozgrywki, z uwzględnieniem tego co kibiców interesuje najbardziej, czyli systemu rozgrywek. Przypomnijmy, w tym sezonie rozgrywki toczą się – podobnie jak w latach ubiegłych – w dwóch rundach: zasadniczej (1-30 kolejka) i finałowej (31-37 kolejka), z tą tylko różnicą, że w sezonie 2017/2018 nie ma podziału punktów przed rundą finałową.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.