Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Przetwarzanie danych osobowych za pomocą urządzeń wideo cz. 4

27.02.2020

Nawiązując do ubiegłotygodniowego bloga, kontynuuję przegląd dobrych praktyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych przy wykorzystaniu różnego rodzaju kamer. Podstawą dla dzisiejszych rozważań, poza RODO[1], są Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD)[2].

Prawa osób fizycznych

Na wstępie należy wyraźnie podkreślić, iż wszystkie uprawnienia przewidziane w RODO, znajdują zastosowanie do przetwarzania danych przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących obraz. W związku z tym, w szczególności zachęcam do zapoznania się z treścią art. 15-21 RODO.

Jednakże ze względu na charakter przetwarzania danych podczas korzystania np. z monitoringu, niektóre z owych praw wymagają nieco obszerniejszego wyjaśnienia.

a) Prawo dostępu do danych

Nie ulega wątpliwości, że na podstawie art. 15 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy jej dane osobowe są przetwarzane. W przypadku monitoringu należy rozróżnić jednak dwie sytuacje. Jeżeli rejestrowany materiał nie jest w żaden sposób utrwalany i przechowywany, a służy jedynie obserwacji „live”, po złożeniu stosownego wniosku przez osobę uprawnioną Administrator może poinformować, że dane nie są już przetwarzane.

Jeżeli natomiast dane są przetwarzane na chwilę złożenia wniosku (np. magazynowane na dysku, przesyłane do chmury), osoba uprawniona powinna uzyskać dostęp i wszelkie informacje zgodnie z art. 15 RODO. Mimo to, należy wziąć pod uwagę pewne ograniczenia wynikające bezpośrednio z przepisów rozporządzenia.

l Na podstawie art. 15 ust. 3 RODO, osoba której dotyczą przetwarzane dane ma prawo otrzymać kopię materiału, na którym została utrwalona. Z kolei ust. 4 stanowi, że Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.” Należy zatem rozważyć, czy na przedmiotowym nagraniu występują również inne osoby, możliwe do zidentyfikowania np. z uwagi na wysoką rozdzielczość materiału. Nie może to być jednak traktowane jako wymówka do odmowy przekazania kopii. Jeżeli istnieje możliwość zamaskowania lub rozmycia pozostałych osób albo wyodrębnienia osoby występującej z wnioskiem, trzeba jej żądanie rozpatrzeć pozytywnie.

l Art. 11 ust. 2 RODO – niemożność zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą

Jeżeli Administrator nie jest fizycznie w stanie odnaleźć osoby wnioskującej lub jej odnalezienie wśród nagranego materiału wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami (np. z uwagi na ilość materiału), może uchylić się od udostępnienia danych, informując o tym daną osobę. Aby maksymalnie pomóc Administratorowi w identyfikacji, osoba powinna wskazać, w obszar której kamery weszła i kiedy to nastąpiło. W przypadku gdy Administrator potrzebowałby innych informacji, powinien o tym fakcie poinformować. Jeśli mimo tego, Administrator wykaże, iż nie może zidentyfikować danej osoby, powinien przedstawić jej informacje takie jak obszar monitorowania, rodzaj kamer używanych w określonym czasie itp., dzięki którym osobie tej zostanie zapewniona możliwość ustalenia jakie dane osobowe były lub mogły być przetworzone.

l Warto pamiętać także o art. 12 ust. 5 RODO. Umożliwia on: 1) odmowę zadośćuczynieniu wnioskowi, gdy ten ma charakter ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny, w szczególności ze względu na swój ustawiczny i powtarzający się charakter bądź też 2) pobranie stosownej opłaty. Administrator musi jednak pamiętać, że odmowa lub żądanie opłaty powinny być należycie uzasadnione.

b) Prawo do usunięcia danych, Prawo do sprzeciwu

Podobnie jak w sytuacji opisanej powyżej, z obu przedmiotowych praw można skorzystać przede wszystkim, gdy kamery, poza monitorowaniem w czasie rzeczywistym, magazynują zarejestrowany obraz. Z prawa do usunięcia danych można skorzystać jeżeli wystąpi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO, przy jednoczesnym braku przesłanek wyłączających taką konieczność, ujętych w art. 17 ust. 3 RODO. Podstawą do usunięcia danych występuje przykładowo gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy zgoda na przetwarzanie została cofnięta. Jeżeli zaś takie nagrania zostałyby udostępnione podmiotom trzecim (np. poprzez streaming online), na Administratorze ciąży obowiązek dołożenia starań, by ów materiał wideo został usunięty przez podmioty, które uzyskały  do niego dostęp.

W celu zaprezentowania schematu korzystania z prawa do usunięcia danych, EROD przytoczyła sytuację, która mogłaby się wydarzyć w sklepie spożywczym, dotkniętym aktem wandalizmu. W celu zapobieżenia kolejnym, zastosowano monitoring wejścia do sklepu. Przechodzień zarejestrowany przez kamerę poprosił o usunięcie jego danych osobowych. Ponieważ przedmiotowy materiał filmowy nie spełnia już celu, dla którego został pierwotnie zapisany (w czasie, gdy przechodzień został zarejestrowany, nie doszło do wandalizmu), nie ma uzasadnionego interesu w przechowywaniu danych, które byłyby nadrzędne w stosunku do interesów przechodnia. W związku z tym Administrator musi usunąć nagranie.

Prawo do sprzeciwu aktualizuje się w momencie prowadzenia monitoringu na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub gdy wykonuje on zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Osoba, która występuje ze sprzeciwem musi wykazać, że występuje w jej przypadku szczególna sytuacja uzasadniająca sprzeciw. O ile Administrator nie udowodni istnienia nadrzędnych interesów wobec praw i interesów wnioskodawcy, przetwarzanie musi zostać zakończone (art. 21 RODO). W efekcie, brak uzasadnionych interesów Administratora zezwala na prowadzenie monitoringu jeżeli może on zostać natychmiast przerwany na wniosek/sprzeciw osoby fizycznej lub monitorowany obszar jest ograniczony w sposób umożliwiający odebranie zgody od osoby wstępującej na dany obszar.

Obowiązki informacyjne

Na chwilę obecną oczywistym jest, że osoby objęte monitoringiem lub innym rodzajem nagrywania powinny być należycie poinformowane o takim fakcie zgodnie z art. 13 RODO. EROD stoi na stanowisku, że ze względu na ilość danych, które muszą być przekazane na podstawie tego przepisu, biorąc jednocześnie pod uwagę skuteczność informacji, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest stosowanie „dwuwarstwowej” metody informacyjnej. Pierwsza warstwa danych obowiązkowych przekazywana jest bezpośrednio na znaku/piktogramie w niedalekiej odległości od kamery. Druga natomiast może być udostępniona w innej formie.

a) znak informacyjny

EROD wskazuje, że znaki powinny zostać umieszczone w miarę możliwości na poziomie oczu, przy wejściach na obszar objęty monitorowaniem. Nie ma przy tym konieczności dokładnego określania położenia kamery, jeżeli nie zachodzą wątpliwości, jakiego obszaru monitoring dotyczy. Najważniejszym jest, by osoba, której wizerunek może zostać uchwycony, miała możliwość samodzielnego oszacowania jaki teren jest objęty działaniem kamery.

Na znakach powinny znaleźć się informacje o samym wykorzystywaniu monitoringu, jego celach, tożsamości Administratora, podstawach prawnych przetwarzania oraz prawach przysługujących osobom, których dane mogą zostać zarejestrowane. Ponadto należy zawrzeć dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (jeżeli występują) oraz wskazówki, gdzie znajduje się druga warstwa informacji. Co więcej, znak powinien zawierać wszelkie informacje nietypowe. Mogą to być na przykład informacje o przekazywaniu danych podmiotom trzecim lub okres przechowywania danych. Jeśli taka wiadomość nie zostanie podana, uznaje się, że monitoring prowadzony jest wyłącznie na żywo.

Druga warstwa informacji

Informacje dodatkowe (bądź wszelkie informacje zebrane w integralną całość) również powinny zaleźć się w łatwo dostępnym miejscu. Warstwa ta może przybrać np. formę arkusza, ulotki, plakatu umieszczonego w punkcie informacyjnym, recepcji, kasie, sekretariacie, portierni itd. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie dane zostały umieszczone na stronie internetowej lub przekazywane telefonicznie. Ważne, aby odniesienie do drugiej warstwy znalazło się na znakach informacyjnych. EROD rekomenduje dodatkowo, by drugą warstwę umieszczono się w miejscu nieobjętym działaniem kamer, aby umożliwić zapoznanie się ze stosownymi informacjami bez konieczności pozostawania na obszarze obserwowanym. Kluczem do zapewnienia zgodności z przepisami RODO jest wyposażenie osób, których dane są przetwarzane we wszystkie informacje przewidziane w art. 13 RODO.

Podsumowanie

Jak można zauważyć, przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem urządzeń wideo nie odbiega znacząco od innych rodzajów przetwarzania. Trzeba jednak wziąć pod uwagę charakterystyczne aspekty, aby pozostało ono w pełni zgodne z wymogami RODO. Liczę, że niniejsza analiza Wytycznych EROD, choć trochę pomogła przy podejmowaniu decyzji czy rozpocząć korzystanie z urządzeń rejestrujących wizerunek bądź też w jaki sposób ich używać, by nie narazić się na negatywne konsekwencje.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

[2] https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_en

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.