Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Piłkarscy rzecznicy

06.12.2016

Ostatnio sporo miejsca na blogu prawosportowe.pl poświęciłem zmianom przepisów gry w piłkę nożną. Przewinienia związane z grą są jednym z rodzajów przewinień uregulowanych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. Regulamin ten reguluje także oczywiście procedurę postępowań. W przepisach dotyczących wszczęcia i odmowy wszczęcia postępowania, a konkretnie w art. 133 §4 mowa jest o uprawnionych do wszczęcia postępowania.

Na mocy wspomnianego wyżej przepisy, uprawnionym do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania jest zainteresowany, Rzecznik Dyscyplinarny, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, Rzecznik Etyki, Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, organy wykonawcze wojewódzkich i okręgowych związków piłki nożnej. Właśnie tym trzem rzecznikom chciałem poświęcić dzisiejszy wpis.

Działania Rzecznika Etyki mają swoje umocowanie w art. 56 Regulaminu Dyscyplinarnego. Na mocy przepisu art. 56 §1, niezależnie od możliwości stosowania kar dyscyplinarnych przewidzianych w Regulaminie, organ dyscyplinarny może zwrócić się do Rzecznika Etyki o zobowiązanie obwinionego do określonego sposobu zachowania się, w szczególności przeproszenia poszkodowanego, a z art. 56 §2, wynika, że czynności podejmowane przez Rzecznika Etyki nie wyczerpują pojęcia kary dyscyplinarnej. Szukając roli Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego i Rzecznika Dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym znajdujemy w art. 112 §1, że stroną postępowania dyscyplinarnego jest obwiniony, zainteresowany oraz Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego i Rzecznik Dyscyplinarny, jeżeli biorą udział w postępowaniu.

Jeżeli Rzecznik Dyscyplinarny brał udział w sprawie, to na mocy art. 133 §4 Regulaminu Dyscyplinarnego, doręcza mu się orzeczenie organu prowadzącego sprawę. Natomiast wszystkie orzeczenia organów dyscyplinarnych, w tym także organów wojewódzkich związków piłki nożnej doręcza się Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.

Rzecznikowi Dyscyplinarnego i Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego przysługują też odwołanie. Na mocy art. 144 §2 Regulaminu, odwołanie przysługuje stronom, w tym Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, jeżeli brał udział w postępowaniu oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego. Strona, a także Rzecznik Dyscyplinarny wnoszą odwołanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem, a w przypadku niemożności doręczenia orzeczenia na adres strony zawarty w aktach sprawy, doręczenie uznaje się za skuteczne w dacie dokonania adnotacji doręczyciela o niemożności doręczenia (art. 144 §3).

Natomiast Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego wnosi odwołanie na mocy art. 144 §4 w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu orzeczenia dyscyplinarnego przez organ dyscyplinarny I instancji. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz Rzecznik Dyscyplinarny są zwolnieni od wniesienia kaucji, w przypadku wnoszenia odwołania.

Do Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego trafiają też oczywiście orzeczenia organów II instancji. W świetle przepisów art. 147 Regulaminu Dyscyplinarnego, Najwyższa Komisja Odwoławcza sporządza z urzędu uzasadnienie wydanego orzeczenia w następstwie rozpoznania odwołania w ciągu 30 dni od ogłoszenia orzeczenia, doręczając orzeczenie wraz z uzasadnieniem stronom oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego. Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie z jakich powodów orzeczenie organu dyscyplinarnego I instancji zostało zmienione lub uchylone oraz dlaczego zarzuty zawarte w odwołaniu nie zostały uwzględnione.

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego może także wnosić na mocy przepisów art. 154 skargę kasacyjną. Ma na to 30 dni od daty otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Przypomnijmy, że skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia wnoszonym od decyzji organów dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej w zakresie przewidzianym przez odrębne przepisy. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego jest oczywiście w takim przypadku zwolniony z obowiązku uiszczenia kaucji. Podobnie jak w przypadku odwołania od decyzji organu I instancji (art. 147), tak i w przypadku kasacji (art. 157), Najwyższa Komisja Odwoławcza sporządza z urzędu uzasadnienie wydanego orzeczenia w następstwie rozpoznania skargi kasacyjnej w ciągu 30 dni od ogłoszenia orzeczenia, doręczając orzeczenie wraz z uzasadnieniem stronom oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego. Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie z jakich powodów orzeczenie organu dyscyplinarnego wojewódzkiego związku piłki nożnej zostało zmienione lub uchylone oraz dlaczego zarzuty zawarte w skardze kasacyjnej nie zostały uwzględnione.

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego może też zgodnie z przepisami art. 166 Regulamin złożyć wniosek o wznowienie postępowania w przypadku ujawnienia nowych okoliczności, nieznanych organowi dyscyplinarnemu w czasie orzekania lub rażącego naruszenia przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej przez organ dyscyplinarny w toku rozpoznania sprawy. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego składając wniosek o wznowienie postępowania działa z urzędu lub na pisemną prośbę strony postępowania. Mamy więc dualizm w reżimach składania wniosku: z urzędu lub na prośbę strony. Zgodnie z art. 166 §3, prośba strony postępowania podlega opłacie, obowiązującej w postępowaniu kasacyjnym i jest uiszczania w przypadku uwzględnienia przez Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego prośby strony. Opłata podlega zwrotowi w przypadku uwzględnienia wniosku przez właściwy organ dyscyplinarny. Natomiast w przypadku działania z urzędu, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego nie ponosi oczywiście kosztów. Warto przypomnieć, że zgodnie z przepisem art. 166 §4. organem dyscyplinarnym właściwym w sprawie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania jest organ, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji.

Na posiedzeniu Zarządu PZPN w dniu 29 listopada br. uchwalono Regulamin działania Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN, Regulamin Rzecznika Etyki PZPN oraz Regulamin działania Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN. W nich znajdujemy szczegółowe kompetencje poszczególnych rzeczników. O nich w kolejnym wpisie.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.