Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

E-sport

Ochrona prawna nazwy klubu

18.04.2019

Wybór nazwy klubu oraz logotypu w sporcie tradycyjnym oraz w e-sporcie stanowi dość istotną sprawę z marketingowego punktu widzenia. Zasadniczym celem każ­dego logo­typu  jest stwo­rze­nie dłu­go­trwa­łego i nie­za­po­mnia­nego wra­że­nia w umy­słach poten­cjal­nych odbiorców. Reklama, logo­typy i budo­wa­nie świado­mo­ści marki są sku­teczne tylko wtedy, jeśli są w sta­nie dotrzeć do odpo­wied­niej grupy odbiorców. W praktyce nazwa jest w stanie wpływać na kilka spraw jednocześnie, np. pozycjonowanie strony w internecie. W uproszczeniu, marką jest każde oznaczenie, w szczególności słowne, graficzne lub słowno-graficzne, którym dany podmiot odróżnia swoje towary, czy usługi na rynku, a marka ,,dobra” i rozpoznawalna jest równie cenna jak majątek finansowy podmiotu.

Nim nazwa klubu czy logotyp zostaną wybrane należy je  przemyśleć i sprawdzić, czy nie naruszają one cudzych praw. Może się bowiem okazać, że za jakiś czas uaktywni się właściciel znaku towarowego z żądaniem zmiany nazwy, pod którą działa klub. Aby skorzystać
z podwyższonej ochrony prawnej nazwę czy też logotyp klubu należy zgłosić do odpowiedniego Urzędu Patentowego. W tym celu konieczne jest przygotowanie podania, sporządzenie wykazu towarów i usług, a także uiszczenie stosownych opłat, których wysokość będzie uzależniona od tego  na jakim terytorium znak ma być zarejestrowany.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo własności przemysłowej (u.p.w.p) znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony (ust.1). Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk (ust. 2). Natomiast art. 153 u.p.w.p. stanowi, że przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;

2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;

3) posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Posiadanie prawa wyłączności używania znaku towarowego powoduje, że podmiot, któremu naruszono prawo ochronne na znak towarowy, może w szczególności żądać od podmiotu, który to prawo naruszył zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Szczegółowy katalog uprawnień w tym zakresie został zawarty w art. 296 u.p.w.p.

Wprawdzie każdą sytuację należy indywidualnie przeanalizować, to jednak przy rejestracji znaku towarowego klubu warto zastrzec zarówno jego nazwę jak i logotyp. Lepiej chronić markę w obu tych formach. Odpowiednie zarządzanie prawami wynikającymi ze znaków towarowych może mieć bardzo istotne znaczenie dla jakości permanentnie rozwijającego się e-sportu oraz wzrostu liczby drużyn. Tworzenie własnej marki, z którą kojarzony jest podmiot skutkuje z pewnością korzyściami na płaszczyźnie finansowej i marketingowej. 

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności