Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty indywidualne

O bezpieczeństwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

04.12.2015

Co prawda zimowa aura nie zawitała jeszcze we wszystkie rejony kraju, jednak w górach rozpoczął się już sezon dla miłośników sportów zimowych. Oprócz niewątpliwej przyjemności jaka płynie z wypoczynku na stokach, okres ten wiąże się wieloma obowiązkami, których przestrzegać muszą wszystkie strony zaangażowane w ten rodzaj aktywności. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o korzystających z tych dobrodziejstw konsumentów ale również usługodawców, którzy prowadzą działalność związaną ze sportami zimowymi. Niniejszy poradnik ma na celu zobrazowanie najważniejszych regulacji i zasad, które wpływają na całokształt specyfiki tej branży. Na wstępie konieczne jest wskazanie, że podstawowym aktem prawnym dotyczącym analizowanego zagadnienia jest Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 1241)(dalej: u.bez.w.górach). Poniżej przedstawię najistotniejsze postanowienia tej regulacji. Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym czynnikiem udanego wypoczynku jest bezpieczeństwo. W celu jego zapewnienia konieczne jest odpowiedzialne, dokładne i staranne zachowanie osób korzystających z zimowych atrakcji oraz działających w tym zakresie usługodawców. Art. 3 analizowanej ustawy stanowi, że zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach należy do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, organów jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane jest ratownictwo górskie, dyrekcji parków narodowych i krajobrazowych położonych na obszarze gór, a także do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących w górach zorganizowaną działalność w zakresie sportu, rekreacji lub turystyki. Natomiast samo zapewnienie warunków bezpieczeństwa w górach polega w szczególności na:

 1. oznakowaniu terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawiania sportu, rekreacji lub turystyki;
 2. ustaleniu zasad korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia;
 3. zapewnieniu podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia;
 4. ogłaszaniu komunikatu lawinowego.

Warto zwrócić uwagę, że wskazany katalog działań ma charakter przykładowy, otwarty. Oznacza to, że de facto zapewnienie warunków bezpieczeństwa może zostać dokonane za pomocą zróżnicowanych środków, nawet tych które nie zostały wprost wymienione w ustawie. Należy jednak rozróżnić zapewnienie warunków bezpieczeństwa, które wiążą się z reguły z aktywnymi działaniami właściwych podmiotów w celu zminimalizowania ryzyka (np. odśnieżanie, zapewnienie odpowiedniego oznakowania itp.), od obowiązku zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia. Konieczność dokonania takiego rozróżnienia zauważył również Ustawodawca, który w art. 4 u.bez.w.górach wyodrębnił taką kategorię zachowań. Tym samym, wszystkie osoby przebywające w górach obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób. Rozumie się przez to w szczególności obowiązek:

 1. zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
 2. stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez uprawnione podmioty;
 3. zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowania się do zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz z panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych;
 4. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
 5. bezzwłocznego informowania podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że obowiązek zadośćuczynienia szczególnym wymogom bezpieczeństwa i ostrożności dotyczy wszystkich podmiotów bez wyjątku. Nie oznacza to jednak, że na każdym z nich spoczywają obowiązki tego samego rodzaju. Z punktu widzenia możliwego pociągnięcia do odpowiedzialności za ich niedochowanie najbardziej interesująco kształtuje zagadnienie wymagań stawianych osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej prowadzącym w górach zorganizowaną działalność w zakresie sportu i rekreacji. W celu bliższego przyjrzenia się tym wymogom konieczne jest przytoczenie najważniejszych postanowień Rozdział 4. u.bez.w.górach zatytułowanego „Bezpieczeństwo na zorganizowanych terenach narciarskich”. Ogólna zasada wyrażona w art. 19 u.bez.w.górach stanowi, że za zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na zorganizowanych terenach narciarskich odpowiada zarządzający tymi terenami. Komentowany przepis zawiera również sprecyzowanie w/w katalogu działań mających zapewnić warunki bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę zakres usług świadczonych przez te podmioty. W tym wypadku zaproponowany przez Ustawodawcę katalog również ma charakter otwarty. Tym samym, zarządzający zorganizowanymi terenami narciarskimi są zobowiązani zatem do:

 1. przygotowania, oznakowania, zabezpieczenia terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawiania narciarstwa i snowboardingu, oraz bieżącej kontroli stanu zabezpieczeń, oznaczeń i warunków narciarskich;
 2. zapewnienia ratownictwa narciarskiego;
 3. określenia i upowszechnienia zasad korzystania z danego terenu, obiektu i urządzenia;
 4. informowania o warunkach narciarskich i ich zmianach;
 5. prowadzenia działalności profilaktycznej i informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa podczas uprawiania narciarstwa i snowboardingu;
 6. przekazywania informacji i tworzeniu ułatwień szczególnie istotnych dla potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a przebywającymi na zorganizowanych terenach narciarskich.

Oprócz wyżej wskazanych działań, zarządzający zorganizowanymi terenami narciarskimi są zobowiązani wyłączania dla ruchu narciarskiego i snowboardowego całości lub części tych terenów, jeżeli zagrożone są lawinami. Samo wyłączenie z ruchu powinno być dokonane łącznie z odpowiednim oznakowaniem. Natomiast w przypadku, gdy zorganizowane tereny narciarskie są udostępniane użytkownikom również po zmroku, to podmiot zarządzający powinien zadbać o ich oświetlenie w sposób zapewniający możliwość oceny warunków narciarskich oraz czytelność oznakowania i zabezpieczeń. Powszechnie wiadomo, że w szczycie sezonu (tj. w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz szkolnych ferii zimowych) każdego dnia ze stoków korzysta ogromna liczba osób. Tłok znacząco utrudnia możliwości ciągłego kontrolowania stanu wprowadzonych zabezpieczeń. Zestawiając tę okoliczność z bardzo zmiennymi i nieprzewidywalnymi warunkami atmosferycznymi w górach, Ustawodawca zdecydował się nałożyć dodatkowy obowiązek na podmioty zarządzające zorganizowanymi terenami narciarskimi. Tym samym, zobowiązani są oni do przeprowadzenia codziennej kontroli stanu zabezpieczeń, oznakowania i stanu przygotowania terenów, obiektów i urządzeń na zorganizowanych terenach narciarskich przed ich otwarciem oraz po ich zamknięciu. Celem tej regulacji jest zmniejszenie ryzyka powstania wypadków na skutek naruszenia infrastruktury związanej z bezpieczeństwem – np. zasypanie przez śnieżycę znaków ostrzegawczych czy też ich bezprawnego uszkodzenia lub usunięcia przez użytkowników stoków. W tym miejscu należy wskazać, że przedmiotem szczegółowej regulacji prawnej są również wymogi dotyczące dopuszczalnych obciążeń narciarskiej trasy zjazdowej (w tym sposobów ich obliczania) oraz szczegółowych warunków oświetlania tych terenów. Zgodnie z ustawową delegacją powyższe kwestie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dopuszczalnego obciążenia narciarskiej trasy zjazdowej, sposobu jego obliczania oraz szczegółowych warunków oświetlenia zorganizowanych terenów narciarskich z dnia 19 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 102). Wśród dalszych wymogów, jakie muszą spełnić podmioty zarządzające zorganizowanymi terenami narciarskimi, można wskazać m.in. obowiązek przygotowania zorganizowanych terenów narciarskich lub ich fragmentów maszynami śnieżnymi w czasie, gdy są one zamknięte dla ruchu narciarskiego i snowboardowego. Ponadto, konieczne jest dokonanie szczegółowego oznaczenia właściwym znakiem ostrzegawczym oraz zabezpieczenia w taki sposób by nie stwarzały zagrożenia dla osób przebywających na tych terenach wszelkich:

 1. przeszkód, których nie da się usunąć,
 2. miejsc gdzie prowadzone są prace konserwacyjne, zabiegi sztucznego naśnieżania oraz stabilizacji pokrywy śnieżnej,
 3. miejsc w pobliżu podpór, urządzeń transportu linowego i taśmowego przeznaczonych do transportu osób,
 4. granic narciarskich tras zjazdowych i nartostrad,
 5. miejsc szczególnie niebezpiecznych o trudnym do przewidzenia ukształtowaniu

Powyższa zasada znajduje swoje zastosowanie również w odniesieniu do przeszkód sztucznych, w szczególności urządzeń transportu taśmowego, podpór urządzeń transportu linowego, słupów oświetleniowych, urządzeń naśnieżających, pojazdów mechanicznych znajdujących się w odległości mniejszej niż 2 m od granicy trasy zjazdowej lub nartostrady są odpowiednio zabezpieczone. Wskazane regulacje prawne sprowadzają się tak naprawdę do tego, aby w granicach narciarskiej trasy zjazdowej i nartostrad, nie znajdowały się niezabezpieczone i nieoznakowane przeszkody stanowiące zagrożenie dla osób uprawiających narciarstwo i snowboarding. Oprócz wyżej wskazanych zobowiązań nałożonych na zarządzających zorganizowanymi terenami narciarskimi, przepis art. 28 u.bez.w.górach nakłada również na te osoby szereg obowiązków informacyjnych. Przede wszystkim konieczne jest informowanie o zasadach korzystania ze zorganizowanych terenów narciarskich poprzez umieszczenie i rozpowszechnienie tych informacji w miejscach wejścia na te tereny. W praktyce informacje te są umieszczane przy punktach sprzedaży biletów wstępu i przy stacjach urządzeń transportu linowego i taśmowego przeznaczonych do transportu osób. Ponadto, niezależnie od powyższego, w tych miejscach konieczne jest zamieszczanie:

 1. map poglądowych zorganizowanych terenów narciarskich z zaznaczeniem przebiegu, trudności, długości i sposobu oznaczenia udostępnionych do użytku narciarskich tras zjazdowych, biegowych oraz nartostrad oraz miejsca udzielania pierwszej pomocy;
 2. informacji o ewentualnych zamknięciach niektórych narciarskich tras zjazdowych, biegowych, nartostrad lub ich odcinków;
 3. informacji o warunkach narciarskich obejmujące w szczególności warunki śniegowe, stan przygotowania trasy, temperaturę, prędkość wiatru, widzialność;
 4. informacji promujące zasady bezpiecznego uprawiania narciarstwa i snowboardingu;
 5. sposobów powiadamiania o wypadkach wraz z numerami telefonicznymi lokalnego ratownictwa narciarskiego oraz numerami alarmowymi.

Przedstawione obowiązki i wymogi stawiane głównie podmiotom zarządzającym zorganizowanymi terenami narciarskimi stanowią podstawę środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na stokach. Szczegółowe omówienie wszystkich związanych z tą problematyką obostrzeń wybiega jednak poza ograniczone ramy niniejszego poradnika, który ma na celu zarysowanie Państwu głównych aspektów zagadnienia. W moim odczuciu rzetelne i sumienne wykonywanie nałożonych przez ustawodawcę zobowiązań nie tylko zapewnia osobom korzystającym ze zorganizowanych terenów narciarskich bezpieczeństwo życia i zdrowia, ale również zabezpiecza interesy samych usługodawców poprzez ograniczenie ich odpowiedzialności. Nie ulega bowiem wątpliwości, że trudniejsze będzie ewentualne dochodzenie roszczeń przeciwko zarządcy, który kompleksowo wypełnił ciążące na nim obowiązki.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.