Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Nowe źródło dofinansowania zadań nałożonych na Polskie Związki Sportowe

29.04.2019

5 kwietnia 2019 r. światło dzienne ujrzał projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań związanych z przygotowaniem w 2019 r. kadry narodowej do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy[1]. Jego wejście w życie umożliwi zaangażowanie dodatkowych środków finansowych w wykonanie zadań stojących przed Polskimi Związkami Sportowymi. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez MSiT opiewają one na kwotę 20 mln złotych.

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019[2].

Art. 13 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

  1. W roku 2019 wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354), do kwoty 20 000 tys. zł mogą być przeznaczone także na dofinansowanie zadań związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy.
  2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania zadań, o których mowa w ust. 1, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, uwzględniając racjonalność i ciągłość finansowania zadań.

Środki gromadzone na przywoływanym w ust. 1 Funduszu stanowią 75% wpływów z  wszelkich dopłat nałożonych na gry objęte monopolem państwa (gry liczbowe, loterie pieniężne, telebingo). Dotychczas dofinansowanie można było uzyskać przede wszystkim na realizację celów enumeratywnie wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych[3]

Art. 86 ustawy o grach hazardowych

  1. Tworzy się Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
  2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej jest państwowym funduszem celowym.
  3. Przychodem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest 75% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1.
  4. Wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są przeznaczone na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej.
  5. Koszty obsługi Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pokrywane są ze środków tego Funduszu.
  6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, uwzględniając racjonalność i ciągłość finansowania zadań oraz kontroli sposobu wydatkowania środków funduszu.

Koncentrując się na samym projekcie rozporządzenia należy zasygnalizować, że MSiT ogłosi w prowadzonym przez siebie Biuletynie Informacji Publicznej stosowny program dotyczący dofinansowania. Zgodnie z § 5 w sposób kompleksowy ustali on rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, krąg uprawnionych wnioskodawców, wysokość środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na realizację danego programu, warunki udzielenia dofinansowania i jego wysokość, terminy realizacji zadań, terminy i miejsce składania wniosków o dofinansowanie, terminy rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie oraz kryteria oceny wniosków o dofinansowanie. W § 7 z kolei określono elementy jakie należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie oraz jakie dokumenty należy do niego załączyć.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia oraz ocenie skutków regulacji MSiT zaznaczył, że pierwotnie przewidziana suma środków budżetowych przeznaczonych w roku 2019 na przygotowanie kadr narodowych do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata oraz Europy została określona na zbyt niskim poziomie. W efekcie pełna realizacja zadań stojących przed Polskimi Związkami Sportowymi była realnie zagrożona. Dlatego też postanowiono uruchomić dodatkowe środki zgromadzone na Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które docelowo trafić mają do Polskich Związków Sportowych. Co ważne, dofinansowaniem będą mogli zostać objęci zawodnicy kadr narodowych bez podziału na wiek. Kwota przeznaczona na dofinansowanie wskazanych wyżej zadań, w oparciu o tabelę nr 7 znajdującą się w załączniku nr 13 do ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.[4], została ustalona na poziomie 20 milionów złotych. Projekt obejmować będzie Polskie Związki Sportowe działające w sportach olimpijskich.

Na chwilę obecną projekt rozporządzenia pozostaje na etapie opiniowania. W przypadku pozytywnego zakończenia procesu legislacyjnego, akt wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

[1] Projekt dostępny na stronie: https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/projekty-rozporzadzen/2526,Projekt-rozporzadzenia-Ministra-Sportu-i-Turystyki-w-sprawie-dofinansowania-ze-s.html

- dostęp 26 kwietnia 2019 r.

[2] Dz.U. z 2018 r. poz. 2435,

[3] t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165

[4] Dz.U.z 2019 r. poz. 198

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności