Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Meandry organizacji masowej imprezy sportowej

27.07.2016

Często z ust dziennikarzy sportowych padają opinie, iż organizowane w Polsce mecze, turnieje czy rozgrywki ligowe są już uznanym w świecie „produktem”. Pod pojęciem „produktu” należy rozumieć wszystkie składowe jakie zawierają się w definicji imprezy masowej o charakterze sportowym, czyli używając terminologii ustawowej – masowej imprezy sportowej. To co widz ogląda na szklanym ekranie niestety coraz częściej nijak się ma do naszej powszechnej rzeczywistości związanej, w głównej mierze, z lokalnymi wydarzeniami niższej rangi. Tym wpisem chciałbym, aby Czytelnik mógł jak najbardziej „wejść” w rolę organizatora halowego wydarzenia sportowego i zrozumieć niuanse procedur, które muszą być spełnione. Stopień sformalizowania ścieżki jaką musi przejść organizator masowej imprezy sportowej jest na tyle wysoki, że potrafi zniechęcić podmiot, który odpowiada za zorganizowanie meczu czy turnieju, do nadania mu statusu imprezy masowej. Oczywiście takie zjawisko występuje, w głównej mierze, w sporcie profesjonalnym na niższym szczeblu lub w sporcie amatorskim. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż na takich widowiskach organizator z różnych powodów nie przewiduje udziału wskazanej w art. 3 pkt. 3 lit. a ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2139) – (dalej u.b.i.m.) - minimalnej wymaganej liczby uczestników, czyli co najmniej 300 widzów. Takie postępowanie nie zawsze wynika z obserwacji popularności danej dyscypliny w regionie, w którym planowany jest mecz, turniej etc., lecz również z obawy organizatorów przed przejściem całej formalnej procedury, która finalnie kończy się udzieleniem l ub odmową otrzymania zezwolenia na przeprowadzenie masowej imprezy sportowej. W rezultacie zdarzają się przypadki, gdy organizator imprezy sportowej, z powodu nie nadania jej statusu masowej, udostępnia 299 miejsc dla publiczności, pomimo iż zainteresowanie danym wydarzeniem jest wielokrotnie wyższe. Kolejne kroki prawne jakie zobowiązany jest wykonać organizator, w celu uzyskania takowego zezwolenia, uregulowane są w V rozdziale u.b.i.m. Nie jest moim celem cytowanie kolejnych artykułów zawartych w rozdziale zatytułowanym „Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej”, lecz chciałbym przybliżyć w skrócie przepisy jakie ustawodawca kieruje do potencjalnego organizatora masowej imprezy sportowej. Pierwszym zadaniem organizatora jest złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej do właściwego miejscowo (ze względu na lokalizację planowanego wydarzenia sportowego) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 25 ust.1 pkt. 1 cyt. ustawy). Taki wniosek powinien zostać złożony nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia owego wydarzenia. Ustawodawca nowelizując w 2015 roku u.b.i.m. w art. 25 dodał ust. 1a, który zakłada możliwość skrócenia tego okresu do 14 dni, ale tylko w „wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach”, czyli najczęściej chodzi o sytuacje, gdy kwestia zorganizowania imprezy masowej wynikła nagle, niespodziewanie, a jej charakter „odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu”. Wniosek składany wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta powinien zawierać szereg informacji dotyczących między innymi: • graficznego planu obiektu, w którym chcemy zorganizować masową imprezę sportową (szczegółowo opisane w art. 26 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy), • instrukcji działania na wypadek powstania jakiegokolwiek zagrożenia w miejscu i czasie trwania imprezy masowej (którą organizator musi dostarczyć najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem masowej imprezy sportowej), • służby porządkowej i służby informacyjnej, która będzie obsługiwała wskazane wydarzenie oraz ilości miejsc przeznaczonych dla uczestników imprezy masowej, a także dane osoby wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, • harmonogramu udostępnienia obiektu uczestnikom imprezy masowej, • jeżeli wniosek dotyczy imprezy cyklicznej (np. rozgrywki ligowe) to również jej terminarz. Równocześnie organizator na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 zobowiązany jest złożyć wniosek do właściwego miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, a także do dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego - w celu uzyskania opinii o niezbędnej wielkości sił oraz środków, które są konieczne do zabezpieczenia danej masowej imprezy sportowej, a także zastrzeżeniach związanych ze stanem technicznym obiektu oraz potencjalnych zagrożeniach wynikających z charakteru wydarzenia. W art. 25 ust. 2 u.b.i.m. zostały wymienione załączniki jakie organizator jest zobowiązany złożyć wraz z omawianym wnioskiem. Następnie organizator uzyskane opinie zobligowany jest dołączyć do wniosku uregulowanego w art. 25 ust. 1 pkt. 1 cyt. ustawy (opisanego we wcześniejszym akapicie), nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imp rezy masowej. Kolejne czynności organizatora masowej imprezy sportowej są uzależnione od działań i decyzji wspomnianych powyżej organów administracji publicznej. Reasumując podkreślić należy, iż mimo różnych wątpliwości prawnych, jakie budzi część zapisów przedmiotowej ustawy, a które były już szeroko komentowane również na tym blogu, że ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych jest ze względu na przeznaczenie społeczne bardzo ważnym aktem normatywnym w naszym systemie prawnym. Z drugiej strony należy również zrozumieć organizatorów wszelakich zawodów sportowych niższej rangi, iż ze względu na stopień sformalizowania drogi jaką mają oni do przebycia w celu uzyskania statusu masowej imprezy sportowej, często nie decydują się na takie przedsięwzięcie, rezygnując nota bene z większych zysków z tytułu sprzedanych biletów na dane wydarzenie i niestety z powszechniejszego popularyzowania dyscyplin sportowych, na rzecz zdecydowanie mniejszego obciążenia pracą i odpowiedzialnością wynikającą ze statusu imprezy masowej.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.