Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Czas na zmiany w kontraktach piłkarzy

08.04.2015

W cieniu zmian w systemie pośrednictwa piłkarskich transferów, kilkanaście dni temu weszły w życie nowe przepisy regulujące stosunki prawne łączące kluby oraz zawodników profesjonalnie uprawiających piłkę nożną. W dzisiejszym artykule chciałbym wskazać kilka regulacji, które w tym kontekście należy mieć na uwadze w związku z nadchodzącym oknem transferowym. 19 kwietnia 2012 roku w Brukseli podpisano porozumienie dotyczące minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej na terenie Unii Europejskiej oraz pozostałym terytorium UEFA. 5 czerwca 2013 roku Zarząd PZPN dążąc do dostosowania swoich przepisów wewnętrznych do piłkarskich standardów międzynarodowych podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Dialogu Społecznego, której powierzono implementację powyższego porozumienia do przepisów wewnętrznych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Rezultatem prac Komisji było podjęcie uchwały z dnia 27 marca 2015 r. „Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej”, która zastąpiła dotychczas obowiązująca uchwałę nr II/12 regulującą stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym. W nowej uchwale wprowadzono szereg zmian we wzajemnych relacjach pomiędzy klubami sportowymi a zawodnikami. Na wstępie należy zwrócić uwagę na art.6 uchwały, który zawiera wyczerpujący katalog oświadczeń oraz informacji, które powinny zostać zawarte w kontrakcie o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Co istotne, przepis art. 6 ust. 2 kontraktu wskazuje na elementy, które musza być zawarte w kontrakcie pod rygorem nieważności. Są to mianowicie data rozpoczęcia oraz data zakończenia kontraktu oraz wynagrodzenie indywidualne zawodnika. Brak wskazania powyższych danych w umowie pomiędzy zawodnikiem a klubem będzie skutkować nieważnością całej czynności prawnej dokonanej przez strony. Analogiczne postanowienia zawarte były w dotychczas obowiązującej uchwale, jednak należy o nich pamiętać w procesie sporządzania kontraktów piłkarskich. Niezależnie od powyższych informacji, w uchwale wskazane są liczne oświadczenia o zobowiązaniu się do wypełnienia określonych obowiązków, które powinny zostać umieszczone w kontrakcie. Dotyczą one m.in. zwalniania zawodników w przypadku powołania go do gry w reprezentacji narodowej, braku naruszania wzajemnych dóbr osobistych. Choć większość oświadczeń i zobowiązań wskazanych w art. 6 uchwały ma swoją podstawę w przepisach powszechnie obowiązujących bądź regulacjach FIFA, należy pamiętać o umieszczeniu właściwych postanowień w treści kontraktu. Zmianie uległy również przepisy regulujące kwestię przedłużenia kontraktu zawodnika. Do tej pory dla ważności prolongaty umowy niezbędne były oświadczenia woli obu stron. Art. 7 ust. 2 uchwały przyznaje możliwość jednostronnego przedłużenia umowy w razie łącznego spełnienia się następujących przesłanek: 1)      Okres przedłużenia nie będzie dłuższy niż okres obowiązywania dotychczasowego kontraktu; 2)      Pisemne oświadczenie klubu o skorzystaniu z opcji przedłużenia umowy zostanie doręczone zawodnikowi najpóźniej w terminie 3 miesięcy przez zakończeniem okresu obowiązywania kontraktu zawartego na okres powyżej 12 miesięcy albo w terminie 1 miesiąca w razie krótszego pierwotnego okresu obowiązywania umowy; 3)      Zawodnik w ramach nowego kontraktu otrzyma co najmniej 120% wynagrodzenia za ostatni rok pierwotnego okresu obowiązywania dotychczasowego kontraktu a także inne świadczenia na warunkach nie gorszych od obowiązujących w ostatnim roku pierwotnie obowiązującej umowy; 4)      Zawodnik zrzeknie się uprawnienia do zawarcia przyszłego kontraktu na 6 miesięcy przed wygaśnięciem kontraktu w okresie poprzedzającym możliwość skorzystanie przez klub z opcji przedłużenia kontraktu bądź zobowiąże się do zapłaty kary umownej na zasadach określonych w uchwale. Należy jednak podkreślić, że możliwość przedłużenia kontraktu na wyżej wskazanych zasadach musi być przewidziana w pierwotnie obowiązującym kontrakcie piłkarskim. Bez zgody zawodnika wyrażonej w kontrakcie klub nie będzie miał zatem możliwości jednostronnego przedłużenia umowy. Rozwiązania te, choć wprowadzone do przepisów PZPN zaledwie parę tygodni temu, były już stosowane przez kluby wcześniej. Dopuszczalność tej praktyki została bowiem potwierdzona w linii orzeczniczej DRC i Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Zmianie poddano również przepisy regulujące kwestię regulaminów dyscyplinarnych klubów sportowych. Dotychczas obowiązujący art. 26 uchwały nr II/12 wprowadzał jedynie obowiązek przestrzegania i stosowania przez zawodników przepisów wewnętrznych obowiązujących klubie, które nie mogły jednakże naruszać postanowień kontraktów. Obecnie obowiązująca uchwała konkretyzuje wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne, wskazując na zamknięty katalog sankcji przewidzianych w regulaminach klubowych. Są nimi mianowicie: ostrzeżenie, upomnienie, nagana, kara pieniężna do wysokości nieprzekraczającej trzykrotności wynagrodzenia indywidualnego bądź kara odsunięcia Zawodnika od zajęć z pierwszym zespołem lub przesunięcie go do zespołu rezerw na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Kluby nie później niż do rozpoczęcia rozgrywek w sezonie 2015/2016 zobowiązane są do dostosowania swoich przepisów wewnętrznych do przepisów omawianej uchwały. Należy o tym pamiętać przy okazji ustalania porządku obrad zwoływanych władz klubów sportowych. Fundamentalne zmiany dotyczą również możliwości wypowiedzenia kontraktu w razie opóźnień wypłaty wynagrodzenia należnego z tytułu uprawiania piłki nożnej. Na podstawie dotychczas obowiązującego przepisu art. 14 ust. 6 uchwały nr II/12 zawodnik mógł wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z winy klubu w razie zaległości w wypłacie wynagrodzenia za okres co najmniej 3 miesięcy. Obecnie obowiązujące przepisy przyznają zawodnikowi możliwość jednostronnego rozwiązania kontraktu (nie zaś wnioskowania o rozwiązanie umowy) w razie opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia za okres co najmniej 2 miesięcy. Kwestia ta została szczegółowo przedstawiona w artykule Polskiego Związku Piłkarzy, do którego lektury gorąco zachęcam. Przepisy nowej uchwały w całości będą stosowane wobec kontraktów zawartych po 27 marca 2015 roku, należy zauważyć, że art. 8-11 uchwały, regulujące również kwestie rozwiązywania kontraktów, m.in. ze względu na brak wywiązywania się klubu z zobowiązań finansowych, mają zastosowanie wobec kontraktów podpisanych przed podjęciem omawianej uchwały. Czy w związku z tym czekają nas masowe wypowiedzenia obowiązujących już kontraktów? Nie można tego wykluczyć. Na pewno jesteśmy świadkami pewnych przemian, o czym świadczy „uwolnienie” zawodu agenta piłkarskiego oraz nowelizacja przepisów określających wzajemne stosunki klubów i zawodników. Po najbliższym oknie transferowym przyjdzie czas na pierwsze podsumowania nowych regulacji prawnych.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.