Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Zmiany struktury organów jurysdykcyjnych PZPN

22.04.2020

Kilkanaście dni temu właściwy sąd rejestrowy zarejestrował zmiany w Statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej dokonane na ubiegłorocznym, październikowym Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

Zasadniczą zmianą jest zmiana w zakresie tego, które organy są organami jurysdykcyjnymi związku. Zgodne z art. 45 Statutu w jego poprzednim brzmieniu uwzględniającym zmiany z dnia 25 listopada 2011 roku oraz z dnia 22 i 23 lutego 2012 roku tych organów było sześć:

Art. 45 – Organy jurysdykcyjne

§ 1. Organami jurysdykcyjnymi PZPN są:

1) Komisja Dyscyplinarna,

2) Najwyższa Komisja Odwoławcza,

3) Komisja ds. Licencji Klubowych,

4) Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych,

5) Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych,

6) Piłkarski Sąd Polubowny.

W nowym brzmieniu przepisu wprowadzonym UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 17 października 2019 ROKU w sprawie zmian w Statucie Związku te organy są trzy:

Art. 45 – Organy jurysdykcyjne

§ 1. Organami jurysdykcyjnymi PZPN są:

1) Komisja Dyscyplinarna

2) Najwyższa Komisja Odwoławcza

3) Piłkarski Sąd Polubowny.

Komisja d.s. Licencji Klubowych oraz Komisja Odwoławcza d.s. Licencji Klubowych są teraz zgodnie z art. 66 § 1 Statutu, regulującym „Komisje PZPN”, organami d.s. przyznawania licencji klubom.

Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przestaje natomiast istnieć, a jej kompetencje przejął Piłkarski Sąd Polubowny.

Zgodnie z art. 46 § 2 Statutu sprzed nowelizacji, Izba d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych powołana była do:

- orzekania w przedmiocie istnienia, ważności lub rozwiązywania kontraktów piłkarskich (mających charakter umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej),

- podejmowania innych decyzji w sprawie zapewnienia stabilności kontraktowej zawodników będących stronami takiej umowy

- oraz w sprawach dotyczących mechanizmu solidarności.

Natomiast zgodnie z przepisem § 3. Izba d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych składała się z wybranych na okres kadencji władz Związku:

a) przewodniczącego i 3 wiceprzewodniczących, wybranych zgodnie przez przedstawicieli piłkarzy i klubów, o których mowa w pkt b) i c) z listy przynajmniej 8 osób, wskazanych przez Zarząd PZPN,

b) sześciu przedstawicieli piłkarzy wybranych przez Zarząd PZPN na wniosek Polskiego Związku Piłkarzy,

c) sześciu przedstawicieli klubów, wybranych przez Zarząd PZPN na wspólny wniosek Spółki Ekstraklasa S.A. oraz Piłkarskiej Ligi Polskiej.

Zasady i tryb postępowania przed Izbą d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych, przy uwzględnieniu Standardowego Regulaminu Krajowej Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych FIFA określane były w formie regulaminu przez Zarząd PZPN.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 43 „Władza jurysdykcyjna PZPN”, organy jurysdykcyjne PZPN są uprawnione do orzekania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej, etycznej lub regulaminowej członków Związku i wszystkich osób podporządkowanych przepisom PZPN oraz rozstrzygania wynikłych między nimi sporów majątkowych i niemajątkowych, mogących być przedmiotem ugody, w tym dotyczących stabilności kontaktowej zawodników i licencji klubowych.

Zatem, jak powyżej było podkreślono wiele uprawnień zyskał Piłkarski Sąd Polubowny (PSP). Zgodnie z art. 50 § 1 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Piłkarski Sąd Polubowny jest stałym sądem arbitrażowym w rozumieniu art. 1158 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – kodeks postępowania cywilnego        ( Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zmian.) i działa na podstawie art. art. 1154 – 1217 w.w. kodeksu, zapewniających pełną niezależność i bezstronność arbitrów oraz przeprowadzenie równoważnej procedury z zachowaniem w szczególności prawa do wysłuchania stron, prawa do obrony pozwanego, możliwości przedstawiania wszelkich twierdzeń i środków dowodowych, a także uprawnienia stron do skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. 

Kompetencje PSP

Zostały one uregulowane w §2. Zgodnie z tym, Piłkarski Sąd Polubowny jest powołany do rozpoznawania wszelkich sporów majątkowych lub sporów o prawa niemajątkowe, mogących być przedmiotem ugody, w tym dotyczących stabilności kontraktowej zawodników oraz spraw dotyczących licencji klubowych, o których mowa w art. 45 § 5 Statutu  – powstałych na tle uprawiania, organizacji, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez statuty i regulaminy FIFA, UEFA i PZPN.

Te sprawy z art. 45 § 5 to rozpoznawanie skarg na ostateczne decyzje Komisji Odwoławczej d.s. Licencji Klubowych w sprawie odmowy przyznania, zawieszenia lub pozbawienia licencji.

Zgodnie z art. 50 § 3 do Piłkarskiego Sądu Polubownego można składać pozwy o zasądzenie świadczenia, ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego oraz o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego.

Ponadto na mocy art. 50 § 4, zawodnicy i kluby piłkarskie działające w ramach sektora zawodowej piłki nożnej mogą występować do Piłkarskiego Sądu Polubownego z dochodzonymi łącznie lub odrębnie roszczeniami z zakresu powstania, istnienia, ważności, wykonywania i rozwiązania kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oraz wynikającymi z niego roszczeniami o prawa majątkowe. Rozpoznanie tych sporów następuje w ramach procedury gwarantującej stronom dokonanie wyboru arbitrów reprezentujących środowiska piłkarzy i kluby piłkarskie, a zgodnie z § 5. Przepis dot. roszczeń z zakresu powstania, istnienia, ważności, wykonywania i rozwiązania kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej stosuje się odpowiednio do spraw, w których stroną powodową może być zawodnik amator, trener lub pośrednik transakcyjny.

Członkowie PZPN, zawodnicy, trenerzy oraz pośrednicy transakcyjni zobowiązani są do formułowania w umowach cywilnoprawnych dotyczących sporów w zakresie organizacji i uprawiania piłki nożnej klauzul przewidujących wyłączną właściwość Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. Klauzule, powinny zawierać następującą treść: „Mogące wyniknąć na tle powstania, istnienia, ważności, wykonywania i rozwiązania umów cywilnoprawnych pomiędzy członkami PZPN, zawodnikami, trenerami i pośrednikami transakcyjnymi spory o prawa majątkowe lub o spory niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody powstałe w związku z organizacją i uprawianiem sportu piłki nożnej, strony poddają pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN”.

Umowy w sektorze zawodowej piłki nożnej zawierane pomiędzy klubem a zawodnikiem również powinny zawierać klauzule następującej treści: „Mogące wyniknąć na tle powstania, istnienia, ważności, wykonywania i rozwiązania umów ( w tym kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) pomiędzy klubami a zawodnikami podporządkowanymi przepisom PZPN spory o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, w tym dotyczące stabilności kontraktowej, strony poddają pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Teraz o składzie Piłkarskiego Sądu Polubownego, który zgodnie ze znowelizowanymi przepisami składa się z 32 arbitrów, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN, w tym 5 członków Prezydium Sądu oraz po 9 arbitrów zaproponowanych przez środowisko klubów ligowych, środowisko piłkarzy ligowych oraz Przewodniczącego Sądu.

Wreszcie, w art. 55 Statutu uregulowany został zakaz pomijania procedury arbitrażowej. PZPN, jego członkowie oraz osoby, które w świetle Statutu PZPN są podporządkowane przepisom PZPN nie będą kierować do sądów państwowych żadnych sporów powstałych na tle uprawiania, organizacji, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez statuty i regulaminy FIFA, UEFA i PZPN, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej w niniejszym Statucie, przepisach FIFA lub w przepisach prawa powszechnego. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie będą poddawane rozstrzygnięciu FIFA, UEFA lub PZPN.

Naruszenie tego zakazu stanowi rażące naruszenie przepisów prawa związkowego i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Zgodnie z § 2, PZPN posiada jurysdykcję w stosunku do wewnętrznych sporów krajowych, tzn. sporów między stronami należącymi do PZPN, w tym zawodnikami i trenerami zagranicznymi świadczącymi swoje usługi piłkarskie w Polsce, chyba że przy podpisywaniu umowy z tymi osobami wyraźnie wskazano na kompetencję organów FIFA i CAS. FIFA posiada jurysdykcję w stosunku do sporów międzynarodowych, tzn. sporów między klubami, które należą do różnych związków i/lub federacji narodowych piłki nożnej, nie należących do organów jurysdykcyjnych PZPN.  

A to oznacza, że spory między polskim klubem, a zawodnikiem zagranicznym, który ma lub miał z tym klubem podpisany kontrakt, a  wynikające z tego kontraktu, jeśli nie zastrzeżono tego dla organów FIFA lub CAS mają być rozstrzygane przez PSP.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.