Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Zawieszenie i darowanie prawomocnej kary dyscyplinarnej

13.01.2022

Ilekroć sportowiec zostanie ukarany dyscyplinarnie przez właściwy dla niego polski związek sportowy lub przez wojewódzki / okręgowy związek w danej dyscyplinie sportu powstaje pytanie co dalej robić? Oczywiście jeśli jest to decyzja / orzeczenie organu pierwszej instancji, to po rozważeniu argumentów i szans powodzenia można złożyć odwołanie do organu drugiej instancji. Jeśli takie odwołanie zostanie oddalone, to zostaje jeszcze skarga kasacyjna do związku, o ile taką przewidują przepisy, a o ile nie, a także po oddaleniu takiej skargi można składać skargę do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl lub do CAS w Lozannie w zależności od kognicji tych organów.

A co jeśli nie ma już możliwości odwołania i decyzja jest prawomocna. Czy taką karę można – mówiąc kolokwialnie – „skrócić”, „anulować”? Można próbować, o ile taką instytucję przewidują przepisy prawa związkowego. Patrząc na przykład na przepisy związkowe z dyscypliny piłki nożnej w Polsce i Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: RD PZPN), to w art. 165 RD PZPN została zapisana instytucja Zawieszenia i darowania prawomocnej kary dyscyplinarnej.

Jest to środek nadzwyczajny, bowiem odnosi się on już do ostatecznych i prawomocnych decyzji związkowych organów dyscyplinarnych. Właściwość organów dyscyplinarnych I instancji w polskiej piłce nożnej została określona w art. 121 RD PZPN i nie ma już co tutaj się powtarzać, a kto jest zainteresowany nią, to zajrzy do Regulaminu Dyscyplinarnego. Podobnie jest w przypadku organów II instancji. Przepis art. 122 §1 RD PZPN reguluje, które organy dyscyplinarne i w jakich przypadkach są organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w II instancji w sprawach odwołań od orzeczeń organów I instancji.

Wniosek taki składa się zgodnie z art. 165 §1 RD PZPN, do organu dyscyplinarnego, który wydał prawomocną decyzję. Czyli jeśli był to organ II instancji (np. Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej lub związkowa komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej), to do tego organu II instancji, a jeśli był to organ I instancji (np. Komisja Ligi Ekstraklasy S.A., Komisja Dyscyplinarna PZPN, komisja dyscyplinarna właściwego wojewódzkiego związku piłki nożnej) to do tego organu I instancji.

Uprawnionym do złożenia wniosku jest ukarany podmiot (np. zawodnik, trener, działacz, klub, itp.), ale nie tylko. Taki wniosek złożyć może także:

- Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego,

- Rzecznik Dyscyplinarny,

- lub Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Doniosłe znaczenie ma też przesłanka „szczególnie uzasadnionego przypadku” ujęta w art. 165 §1 RD PZPN. Bowiem tylko w takim przypadku, na wniosek uprawnionego podmiotu,  organ dyscyplinarny, który wydał prawomocną decyzję, może zawiesić wykonanie lub darować prawomocnie orzeczoną karę dyscyplinarną. Od rozstrzygnięcia organu w tym przedmiocie odwołanie nie przysługuje (art. 165 §1 RD PZPN).

Kolejne ważne „obostrzenie” zostało zawarte w §2, zgodnie z którym zawieszenie lub darowanie kary dyscyplinarnej, w przypadku wniosku złożonego przez ukarany podmiot, nie może nastąpić wcześniej, niż po wykonaniu połowy kary. Zatem, a contrario wynika z tego w przypadku wniosku złożonego przez Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego, Rzecznika Dyscyplinarnego lub Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej nie ma tego wymogu „wykonania połowy kary”.

Dla przykładu, jeśli wniosek składa zawodnik ukarany karą 5 meczów dyskwalifikacji za niesportowe zachowanie (czerwona kartka), to może złożyć po upływie 3 meczów i wówczas organ zastanawia się nad tym 4-tym i 5-tym meczem. W takich przypadkach konieczne jest szybkie działanie i to po stronie składającego wniosek, jak i po stronie organu. Składający wniosek podmiot uprawniony musi mieć świadomość, że kalendarz rozgrywek na niego „nie poczeka” i mecz nie zostanie przełożony na inny termin. Co innego w przypadkach dyskwalifikacji czasowych i składaniu wniosku po upływie połowy kary. Tam nie ma terminu, a wniosek można złożyć w każdej chwili po spełnieniu przesłanki wykonania połowy kary.

Istotne znaczenie mają też przepisy §3 i 4. Zgodnie z art. 165 §3 RD PZPN, zawieszenie wykonania prawomocnej kary dyscyplinarnej może nastąpić na okres próby nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 5 lat i może być połączone z nałożeniem na ukaranego obowiązków. Z kolei, zgodnie z §4, w przypadku nie wykonania obowiązków lub popełnienia w okresie próby podobnego przewinienia dyscyplinarnego, zawieszona kara podlega wykonaniu. Zatem nie tylko popełnienie podobnego czynu powoduje „odwieszenie kary”, ale także niewykonanie obowiązków, które organ nałożył.

Dla porównania, zawieszenie wykonania kary, „w normalnych warunkach”, czyli w postępowaniu dyscyplinarnym, którego zwieńczeniem będzie orzeczenie okres próby przy zawieszeniu wykonania kary wynosi od 6 miesięcy do 3 lat, a nie do pięciu (art. 46 RD PZPN).

Art. 46

Zawieszenie wykonania kary dyscyplinarnej

§ 1. Wykonanie kary zasadniczej:

a) dyskwalifikacji określoną liczbą meczów lub dyskwalifikacji czasowej,

b) kary pieniężnej,

c) zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem publiczności, na części lub całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu,

d) zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,

e) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,

f) zakazu rozgrywania meczu na określonym stadionie,

g) zakazu dokonywania transferów do klubu,

h) czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną,

i) zawieszenia licencji, orzeczonej na czas oznaczony,

j) pozbawienia licencji

- można zawiesić w całości lub części na okres próby, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli przemawiają za tym istotne okoliczności łagodzące.

W „normalnym trybie”, mamy przesłankę istotnych okoliczności łagodzących, a w przypadku stosowania tego nadzwyczajnego środka z art. 165 RD PZPN, kluczowe jest spełnienie przesłanki szczególnie uzasadnionego przypadku.

Zatem tutaj w przypadku mechanizmu uregulowanego w art. 165 RD PZPN, o którym dzisiaj piszemy, organ nie bierze pod uwagę tych istotnych okoliczności łagodzących co przy zawieszeniu wykonania określonej kary z art. 46 RD PZPN. Nie ma też mowy o okolicznościach, na których bazuje organ II instancji rozpatrujący odwołanie, czyli okolicznościach sprzed popełnienia czynu, o „historii dyscyplinarnej zawodnika”.

Organ dyscyplinarny, rozpatrując wniosek o zawieszenie i darowanie prawomocnej kary dyscyplinarnej nie bierze też pod uwagę, tego co należy brać w „zwykłym” postępowaniu dyscyplinarnym czyli np. przeprosin, skruchy, żalu obwinionego za jego czyn, a także kwestii czy obwiniony rokuje na przyszłość, np. czy zawieszenie kary. Liczą się tylko nowe okoliczności, które nastąpiły dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania. Nie ma tutaj mowy o okolicznościach sprzed popełnienia czynu, okolicznościach z chwili popełnienia czynu, a także okolicznościach, które nastąpiły między popełnieniem przez obwinionego czynu, a prawomocnym zakończeniem postępowania i to również o takich okolicznościach, które były znane podczas prowadzonego postępowania, a niezależnie od przyczyn nie zostały w tym postępowaniu ujawnione.

Jeżeli wniosek został złożony przez ukarany podmiot, a rozstrzygniecie organu dyscyplinarnego było zgodne z tym wnioskiem, uzasadnienia nie sporządza się (art. 165 §5 RD PZPN). W każdym innym przypadku, uzasadnienie jest sporządzane przez organ rozpoznający wniosek.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.